Edunvalvontaa toimintaedellytysten turvaamiseksi

RESUL:n edunvalvontatoimikunta on vuoden 2022 aikana laatinut maanpuolustusjärjestöjen sekä harrastajien käyttöön useita ad hoc -lausuntoluonnoksia. Nostan niistä kolme mielestäni oleellisinta:

1) Edunvalvonnan lausumaluonnos MPK-lain muutosesitykseen

Edunvalvontatoimikunta laati 30.4.2022 Reserviläisurheiluliiton käyttöön luonnoksen lausunnosta, joka koski vapaaehtoista maanpuolustusta koskevaa lainsäädännön kehittämishanketta (diaarinumero: VN/10777/2022).

Vapaaehtoista maanpuolustusta koskevan lain suurimpia ongelmia on se, että se ei salli sovelletun reserviläisammunnan (SRA) sääntöjen mukaisia ammuntoja Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen järjestämissä tapahtumissa. SRA:n ampuminen oli mahdollista MPK:n järjestämänä tai tukemana ennen lakiin vuonna 2019 tehtyjä muutoksia, mutta ei enää sen jälkeen.

Edunvalvonta näki kehittämishankkeeseen liittyvän hallituksen esityksen vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain ja ampuma-aselain 17 §:n muuttamisesta myönteisenä ja oikeansuuntaisena. Esityksen nähtiin korjaavan nykyisin voimassa olevan vapaaehtoista maanpuolustusta koskevan lain pahimpia epäonnistumisia ja toteutuessaan parantavan reservin ampumatoiminnan edellytyksiä.

Edunvalvonta kiinnitti lausumaluonnoksessaan huomiota lisäksi siihen, että lakiluonnoksessa mainittu kaliiperiraja 8,6 mm pitää tarkentaa koskemaan vain kiväärityyppisiä aseita ja että ampumaetäisyyksiä koskevia määräyksiä ei Edunvalvonnan näkemyksen mukaan ole tarkoituksenmukaista säätää lain tasolla.

2) Edunvalvonnan lausumaluonnos EU:n kemikaaliviraston lyijykieltoesitykseen

Viime vuodet valmistelussa ollut EU:n kemikaaliviraston luonnostelema lyijykieltoesitys on herättänyt kasvavaa huolta reserviläisammuntojen tulevaisuudesta. Kemikaalivirasto julkisti helmikuussa 2021 ensimmäisen luonnoksensa esityksestä. Kemikaaliviraston julkilausutun käsityksen mukaan sen ajama laaja lyijyrajoitus on tarkoitettu suojaamaan eläimiä, ihmisiä ja luontoa lyijyn haittavaikutuksilta.

Edunvalvonta laati v. 2021 maanpuolustusjärjestöjen käyttöön lausumaluonnoksen, jossa se korosti, että lyijyn kieltäminen ruutiaseissa vaarantaa merkittävästi maanpuolustusta ja että kansalliseen puolustukseen liittyvä lainsäädäntö on rajattu tämänkaltaisen sääntelyn ulkopuolella. Suomen yleisen asevelvollisuuden takia on perusteltua, että viranomaisten (jotka on muutenkin rajattu sääntelyn ulkopuolelle) lisäksi myös reserviläisjärjestöjen ja niiden yhdistysten sekä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen ampumatoiminta olennaisina osina kansallista puolustusjärjestelmää rajataan lyijyammuskieltovaikutusten ulkopuolelle. Ampumataito nähdään kiistatta tärkeimpänä yksittäisen sotilaan perustaitona. Puolustusvoimien sodanajan joukoista (280 000 henkilöä) 96 % on reserviläisiä.

Lausumaluonnoksessa korostettiin myös, että ampumaradat Suomessa ovat pääosin ympäristöluvitettuja, jolloin haitat on osana lupaprosessia jo otettu huomioon. Muun muassa lyijyn talteenotto on asianmukaisesti järjestetty. Täten lyijyrajoitusesityksen perusteilla ei tällaisissa kohteissa ole käytännössä mitään olennaista merkitystä. Rajoitusesitykselle ei myöskään ole tieteeseen perustuvia ympäristönsuojelullisia perusteita. Ympäristölupamenettely ja kohdekohtainen riskinarviointi ovat lyijyrajoitusesitystä tehokkaampia keinoja hallita ampumaratatoiminnan ympäristöriskejä.

Keväällä 2022 Kemikaalivirasto julkaisi toisen luonnoksen lyijykieltoesityksestä. Siitä ilmeni, että luonnos on maanpuolustusjärjestöjen kannalta edelleen yhtä vahingollinen kuin ensimmäinenkin. Esitys romahduttaisi voimaan tullessaan lähes kokonaan kaiken merkittävän ammuntaharrastuksen jatkumisen maanpuolustusjärjestöissä. Reserviläisammunnat olisi tulevaisuudessa keskitettävä pelkästään Puolustusvoimien ampumaradoille. Tämä ei Puolustusvoimien oman toiminnan, ratojen vähyyden, välimatkojen sekä reservin kertausharjoitusten määrän merkittävän lisäyksen takia olisi käytännössä mahdollista. Tosiasiassa esitys johtaisi reserviläisten ampumatoiminnan alasajoon.

Edunvalvonta laati 25.8.2022 uuden lausumaluonnoksen maanpuolustusjärjestöille toimitettavaksi kemikaalivirastoon. Luonnoksessa esitetään, että lyijykieltoesitys epäonnistuneena ja syrjivänä palautetaan uudelleenvalmisteltavaksi. Luonnoksessa uusittiin sanoma, jonka mukaan kielto ei tuota lisäarvoa Suomen omaksumaan tiukkaan ympäristölupamenettelyyn, riskinarviointiin ja parhaiden käyttökelpoisten periaatteiden mukaisten tekniikoiden hyödyntämiseen ampumaradoilla, jotka tehokkaammilla tuottavat oleellisilta osiltaan saman turvallisuustason. Luonnoksessa todettiin myös reserviläisten ammunnanharrastuksen keskeinen merkitys laajaan koulutettuun reserviin pohjautuvan maanpuolustusratkaisun kannalta.

3) Edunvalvonnan lausuma Poliisihallitukselle SRA:n harrastamiskäytännöistä

Poliisihallitus kysyi 17.8.2022 Reserviläisurheiluliiton mielipidettä SRAn harrastamis- ja harjoittelukäytännöistä (johdettua vai omaehtoista toimintaa) ja harjoittelutapahtumien todentamisesta. Reserviläisurheiluliitto pyysi asiassa Edunvalvonnan kannanottoa. Edunvalvonta totesi lausumassaan, että SRA:ssa itsenäinen/omaehtoinen harjoittelu on tavoitteellisesti harjoitteleville henkilöille välttämätöntä. Harjoittelun ei tarvitse olla johdetusta SRA-harjoituksesta/kilpailusta, useilla paikkakunnilla tämä ei olisi edes mahdollista. Itsenäinen harjoittelutoiminta on lähtökohtaisesti tehokkain tapa kehittää henkilön omaa ampumataitoa, koska nousujohteinen kehitys vaatii paljon enemmän harjoittelua kuin mitä johdettu toiminta voi tarjota. Itsenäinen harjoittelutoiminta tuottaa aktiivisuutta osoittavan harrastuskerran, jos ampuja voi kohtuudella todentaa harjoittelutapahtuman ja sen laadun.

Harri Kastepohja
RESUL/2. varapj. ja edunvalvontatoimikunnan pj.

SRA-toiminta vahvassa nousussa

Viime vuosina Sovelletun reserviläisammunnan harrastajamäärät ovat nousseet vuosittain noin tuhannella, eikä edes pandemia juurikaan vaikuttanut lajin kovaan kasvuun.
SRA-ampujien määrä onkin jo noin 10 000, mikä kertoo lajin vahvasta suosiosta.
Venäjän aloittama brutaali hyökkäys Ukrainaan nosti reserviläiskenttämme aktiivisuuden uudelle tasolle, ja tämä on näkynyt vahvasti myös SRA:n harrastajamäärissä. Tähän kovaan kysyntään on vastattu nostamalla SRA-kurssien määrää, mutta silti kurssit täyttyvät nyt todella nopeasti. Kiinnostus lajiin on nousussa myös ulkomailla. Virossa on ollut aktiivista SRA-toimintaa jo pitkään, mutta nyt myös moni muukin maa on kiinnostunut aloittamaan lajitoiminnan.

Paikallisyhdistyksiltämme vaaditaan tässä muuttuneessa tilanteessa venymistä, koska SRA-kouluttajien ja -tuomareiden määrää ei saada nopeasti nostettua ja näin ollen joudumme samalla kouluttaja- ja tuomarimäärällä tarjoamaan lajista kiinnostuneille SRA-kursseja sekä harjoittelu- ja kilpailutoimintaa. Kannattaa myös huomioida, että mikäli oman piirin alueella on liian vähän kouluttajia, niin voitte laittaa piirinne kautta kouluttajaesityksiä SRA-toimikunnalle.
Toinen haaste nousevissa harrastajamäärissä on heikko ampumaratatilanne, mikä rajoittaa ampumatoiminnan järjestämistä. Tämänkin eteen tulee jatkaa aktiivista työtä.

SRA-toimikuntaa työllistää tällä hetkellä etenkin uuden sääntöversion käsittely sekä SRA:n kansainvälistämistyö. Vuoden aktiivisin kilpailukausi on myös alkamassa ja edessä on taas erittäin toiminnallinen vuosi sisältäen mm. Rovajärven ampuma-alueella järjestettävä SRA SM -kilpailu sekä Hätilän ampuma-alueella ammuttava avoin SRA-kilpailu, johon on myös tulossa paljon ulkomaalaisia kilpailijoita mm. Ruotsista ja Virosta. Viron mestaruuskilpailut ammutaan tänä vuonna Pärnussa. Yleisesti on todettava, että tämänkin vuoden aikana järjestetään satoja SRA-kilpailuita ja -harjoituksia ja niissä ammutaan miljoonia laukauksia.

Sovellettu reserviläisammunta on laji, joka opettaa reserviläisen tärkeintä taitoa eli erinomaista aseenkäsittely- ja ampumataitoa. Laji kehittää tilanteenmukaista, nopeaa ja tarkkaa ampumataitoa sekä ennen kaikkea turvallista aseenkäsittelyä. Näiden taitojen kehittäminen on vallitsevassa tilanteessa ensiarvoisen tärkeää.

Jari-Pekka Walden
RESUL:n SRA-toimikunnan puheenjohtaja

 

RESUL 2022 – Uuden ajan alku

Syksyllä 2021 toimintasuunnitelmia laadittaessa Reserviläisurheiluliitossa arviotiin vuoden 2022 olevan jo hieman normaalimpi koronan aiheuttamien poikkeusvuosien jälkeen. Yhdeksi painopisteeksi otettiinkin urheilutoiminnan elvyttäminen kohti uutta normaalia. Tässä uudessa toimintamallissa hyödynnettäisiin epidemian aikana opittua mm. erilaisten etätapahtumien osalta, mutta toisaalta saataisiin taas nähdä ihmisiä livenä eikä pelkästään ruudun välityksellä.

Epidemian osalta uuteen normaaliin varmaan päästäänkin, mutta nyt maaliskuun alussa on eteemme työntynyt sotauutisointia Ukrainasta Venäjän sinne hyökättyä. Onneksemme tuo vastuuton hyökkäys ei ole kohdistunut suoraan Suomeen, mutta osamme saamme tilanteesta mm. matkustuskustannusten reilun nousun myötä. On selvää, että aivan normaalia emme tästä tulevasta vuodesta saaneet, vaikka sitä toivoimme.

Reserviläisurheiluliiton näkökulmasta kriisitilanteessa voidaan nähdä ainakin kaksi eri puolta. On jo nähty, että jäsenjärjestöihimme kuuluvien reserviläisten määrään tulee reipas nousu tämän vuoden aikana. Samoin keskustelu eri järjestöjen saamasta valtiontuesta on saanut uusia sävyjä, ja ehkäpä maanpuolustusjärjestöjen varsin maltilliset tukisummat korjaantuvat muiden järjestöjen tasolle. Meillä on siis jatkossa edellytyksiä toimia entistä laajemmin.

Toinen puoli kolikossa on se, että eri tapahtumia järjestävien aktiivisten henkilöiden määrä ei nouse yhtä nopeasti kuin tapahtumiin osallistujiksi tulevien määrä. Ampumaradoille on odotettavissa kohtalainen rynnistys tulevan suven aikana, mutta koulutettujen ja kokemusta omaavien, turvallisen ammunnan mahdollistavien ammunnanjohtajien määrä ei näin nopeasti kasva. Onkin odotettavissa, että nykyisten aktiivien pitää hieman kiristää tahtia ja ottaa kontolleen aiempaa enemmän vastuuta. Uusilta tulijoilta puolestaan toivoisin malttia ja osallistumishalua myös järjestelytehtäviin. Tauluvarastolla apuna pystyy olemaan jo varsin vähäisellä koulutuksella ja siten saamme hommat pyörimään sujuvasti.

Toimintaamme on kehitetty viime vuosina monelta osin vastaamaan paremmin 2020-luvun reserviläisten tarpeisiin. Lajeissa on tehty ja tullaan edelleen tekemään kehitystyötä. Tapahtumien järjestämisen osalta hallinnointitaakkaa helpotetaan ottamalla käyttöön digiajan tekniikkaa. Niinpä esimerkiksi kaikissa RESUL-ampumalajeissa otetaan käyttöön SSI-järjestelmä vuoden 2022 aikana. Käyttöönoton jälkeen kilpailijat voivat seurata tuloslaskentaa liki reaaliaikaisesti. Toinen iso muutos on ollut SRA-rekisterin siirto osaksi Maanpuolustusrekisteriä. Tämän avulla vältymme päällekkäiseltä ylläpitotyöltä.

Reserviläisurheilun tarkoitus on taas selvänä myös ulkopuolisten silmissä. Paikallisille toimijoille (juuri sinulle, arvoisa lukija) jää nyt iso vastuu siitä, että tuo tarkoitus jalostuu hikipisaroiksi ja ruudinsavuksi mahdollisimman monessa paikassa.

Loppuun haluan vielä nostaa yhden ison, teille kaikille jo tutun asian: Risto Tarkiainen jäi ansaitulle eläkkeelle pitkän palveluksen jälkeen. Jatkossa Reserviläisurheiluliiton operatiivisesta toiminnasta vastaa Veli-Matti Kesälahti. Isot kiitokset Ristolle ja onnea Veli-Matille, tästä on hyvä jatkaa!

Erkki Saarijärvi
Reserviläisurheiluliiton puheenjohtaja

Erilainen juhlavuosi lähenee loppuaan

Reserviläisurheiluliitto niin kuin liikunta- ja urheilusektori sekä koko Itsenäinen Suomi on elänyt tämän vuoden ihan uudenlaisessa maailmassa koronaepidemian vuoksi. Olemme reagoineet tähän uuteen tilanteeseen siten, että etänä toteutettavat tapahtumat ja kokoontumiset ovat tulleet osaksi jokapäiväistä toimintaamme. Hyvänä esimerkkinä ovat molemmat liiton kokoukset, jotka kumpikin järjestettiin etäyhteyksillä, kiitos kaikille näihin kokouksiin osallistuneille aktiivisille maanpuolustajille. Toiminnallisesti ehkä kaikkein onnistuneimpia tapahtumia olivat juhlavuoden RESUL On The Road -kiertue sekä etämarssi. Kumpikin onnistui todella hyvin, etämarssissa kauimmaiset osallistujat olivat Yhdysvalloista ja Japanista. Suurkiitos myös Reserviläisliitolle ja Suomen Reserviupseeriliitolle etämarssin tiedottamisen palkitsemisesta vuoden viestintätekona, tämä tunnustus oli ensimmäinen Reserviläisurheiluliiton historiassa.

Olemme organisaationa oppineet sen, että liittomme rooli nyt ja tulevaisuudessa on uuden strategian 2021─2025 mukaisesti mahdollistajan rooli. Tällä tarkoitamme tärkeän taustatyön tekemistä monella eri sektorilla ja uusien työkalujen luomista kentän käyttöön, tästä esimerkkinä sähköinen Kymppi -ampumapäiväkirja. Uusien innovaatioiden suunnittelu ja toteuttaminen eivät olisi mahdollista ilman ulkopuolista resurssointia. Tässä meitä ovat auttaneet niin Maanpuolustuksen Kannatussäätiö kuin Urlus-säätiökin, suurkiitos näille toimijoille ennakkoluulottomasta ja myönteisestä suhtautumisesta toimintaamme, toki unohtamatta niitä luovia reserviläisiä, jotka ovat olleet ahkeroimassa uusia innovaatioita. Olen vakuuttunut siitä, että tulevaisuudessa tarvitsemme yhä enemmän luovuutta ja reagointiherkkyyttä tässä nopeastikin muuttuvassa ajassa. Liiton toimisto on aina valmis tukemaan ja työstämään kentältä tulevia uusia ideoita reserviläisliikunnan ja -urheilun kehittämiseksi Suomessa. Tarvitaan myös rohkeutta tuoda erilaisia näkökulmia toimintaamme, erikoisesti sillä tarkoitan nuorempia maanpuolustajia ja heidän saamistaan toimintaamme mukaan.

Reserviläisurheiluliiton tulevaisuus on reserviläiskentän odotusten sekä tarpeiden tunnistamisessa. Liitolla tulee olla kyky ennakoida tulevaa ja suunnata rajallisia voimavaroja sellaiseen tekemiseen, jota muut toimijat eivät tee. Tästä yksi erittäin hyvä esimerkki on sovellettu reserviläisammunta (SRA), joka kansainvälisenä lajina on mahdollistanut kiinteän yhteistyön etenkin Viron kanssa. Tässäkin asiassa Reserviläisurheiluliitto on edelläkävijä ja uskon vahvasti, että muutaman vuoden kuluttua meillä on tämän lajin osalta yhteistyökumppaneita eri puolella Eurooppaa. Tämä jos mikä on ennakkoluulotonta tulevaisuuteen reagoimista tarvelähtöisesti. Reserviläisurheiluliitolla on loistava tulevaisuus tulevina 50 vuotena, kunhan pidämme huolen siitä, että olemme koko ajan yhä paremmin ajan hermolla omalla toimialueellamme ja teemme tarkoituksenmukaista ja ennakkoluulotonta yhteistyötä eri toimijoiden kanssa, tässä työssä avaintoimijoita ovat aktiiviset kentän toimijat, yhdessä meissä on voimaa.

Reserviläisurheiluliitto toivoo jokaisen jäsenliittonsa jäsenen pitävän huolta itsestään ja läheisistään näinä haasteellisina aikoina ja ottavan ystävänsäkin mukaan reippaaseen reserviläistoimintaan, koska kaikella työllämme viestitämme myös ulkomaille erinomaisesta maanpuolustushengestämme ja -kyvystämme Itsenäisessä Suomessa. Lopuksi haluan kiittää kaikkia reserviläistoimijoita ja yhteistyökumppaneita juhlavuotemme ja tulevaisuutemme hahmottamisessa liiton uuden strategian 2021–2025 mukaisesti.

Risto Tarkiainen
Toiminnanjohtaja
Reserviläisurheiluliitto ry