Yleistä

Reserviläisliikunnan ja -urheilun tehtävien hoitamiseen liittyy toimintaan oleellisesti kuuluva ja merkittävä osa-alue, joka on järjestäytyneiden reserviläisten liikuntaan ja urheiluun liittyvien etujen valvonta.

Sen tavoitteena on mm lajeissamme käytettävien aseiden lupakäytäntöjen toimivuus, ampumaratojen (liikuntapaikkojen) säilyminen ja maastossa liikkumisen mahdollisuuksien säilyttäminen eli joka miehen oikeudet. Lisäksi vaikutamme reserviläisten liikuntaedellytyksiin liittyvän lainsäädännön valmisteluun lausunnon antajina sekä osallistumalla työryhmien toimintaan.

Reserviläisten liikuntaan liittyvien etujen valvonnassa on suoria liittymiä liiton toimintaedellytyksiin ja näin reserviläisten fyysisen suorituskyvyn ja kenttäkelpoisuuden ylläpitoon jonka yksi merkittävä osa-alue on ampumataito.

Edunvalvonnassa toimimme yhteistyössä mm. seuraavien hallinnon alojen ja viranomaisten kanssa.

 

Opetusministeriö

Reserviläisurheiluliitto saa vuosittain liikuntalain mukaista valtionapua toimintaansa. Opetusministeriön kautta pyrimme vaikuttamaan liikuntapaikkojen rahoitukseen ja käyttöön.

 

Sisäasiainministeriö

Reserviläisurheiluliitolla on asetuksen mukainen paikka sisäasiainministeriön asettamassa ampuma-aselautakunnassa. Lautakunta käsittelee aseiden lupiin ja hankintaan liittyviä asioita koska lainsäädännöllä ei voida määritellä kaikkia esille tulevia aseisiin liittyviä erityiskysymyksiä. Lautakunta toimii lausunnon antajana lainvalmistelussa.

 

Ulkoministeriö

Reserviläisurheiluliitto on yhteydessä ministeriöön asevalvontayksikköön ja toimittaa sille oikeaa tietoa reserviläisten urheilutoiminnassaan käyttämistä aseista. Ministeriön kautta liitto saa lisäksi tietoa EU-Schengen sopimuksen vaikutuksista ja voi vaikuttaa EU asedirektiiviin.

 

Ympäristöministeriö

Vuonna 2005 perustettiin laaja ammuntaa harrastavien järjestöjen välinen ampumaratafoorumi (MPK, SAL, MKJ, SML, RUL, RES ja UVM) jonka tavoitteena on säilyttää olevat radat kaavoituksessa niiden alkuperäisessä käytössä. Foorumi on valmistellut useita lausuntoja sekä tavannut päättäjiä ja julkaissut toimintaa tukevia artikkeleita.

 

Ulkoilufoorumi

Ulkoilufoorumi perustettiin vuonna 2004 varmistamaan, että jokamiehen oikeudet eivät heikkene nykyisestään ja maastoliikuntatapahtumat (esimerkiksi jotokset, suunnistus- ja maastokilpailut) voidaan toteuttaa jatkossakin. Suomen Latu toimii foorumin vetäjänä. Tavoitteena on mm. jokamiehenoikeuksien säilyttämiseen, ulkoiluun ja liikuntaan soveltuvien alueiden kaavoittamiseen, rantojen yleiskäyttöön, vesistö- ja jääalueiden käyttöön, ulkoilun tukikohtiin, ulkoilureittien ylläpitoon ja opastukseen sekä ulkoilun rahoitukseen ja hallinnointiin liittyvät haasteet.

 

Puolustusministeriö

Reserviläisurheiluliitto toimii kiinteässä yhteistyössä ministeriön kanssa. Hyviä tuloksia on saatu aikaan yhteistyössä Vapaaehtoista maanpuolustustyötä koskevan lainsäädännön valmistelussa ja sen perusteluissa.

Aseiden tilapäinen vienti edellyttää PLM:n lupaa. PLM:n kanssa käydään keskustelua sotatarvike-määrittelyn piiriin kuuluvasta materiaalista.

 

Pääesikunta

Pääesikunnan koulutusosasto on liiton toimintaan liittyvä keskeinen yhteistyötaho. Puolustusvoimien kanssa yhdessä suunnitellaan tarvittava testaajakoulutus ja turvallisuusohjeistus kenttäkelpoisuus PAK:n mukaisesti. Neuvotteluissa on saatu puolustusvoimien testaajakursseille varattua kaksi paikkaa vuosittain. Pääesikunnan kanssa sovitaan materiaalituki kansainväliseen toimintaan ja sen koordinaatio.

Puolustusvoimien ampumaratojen käyttösääntöihin liittyen liitto tuo esiin niissä huomioitavat reserviläisten tarpeet. Keskeistä on, että reserviläisjärjestöt voivat käyttää ratoja ilman käyttökorvausta vuosisuunnitelmien mukaisissa tapahtumissa.

 

Maanpuolustuskoulutusyhdistys

MPK:n ja RESUL:n välillä on toimiva yhteistoiminta, jolla edistetään reserviläisten liikuntaa. RESUL on yhteistyössä liikunnan erityisosaaja organisaationa. Testaajakoulutus ja testausturvallisuusohjeistus ovat yhteistyön keskeisiä asioita. RESUL on Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen jäsen. Lisäksi liitolla on edustus MPK:n kahdessa valiokunnassa.

 

Lausunnot ja aloitteet