RESERVILÄISURHEILULIITTO RY:N SÄÄNNÖT 11.11.2017

NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE

1 § Yhdistyksen nimi on Reserviläisurheiluliitto ry. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Kansainvälisissä yhteyksissä voidaan käyttää ruotsinkielistä nimeä Finlands Reservistidrottsförbund rf tai epävirallista englanninkielistä nimeä The Finnish Reservist Sports Federation. Liiton nimestä voidaan käyttää myös epävirallista suomenkielistä lyhennystä RESUL. Toiminta-alueena on valtakunnan alue.

 

TARKOITUS JA TOIMINTA

2 § Liitto on jäsenyhdistystensä liikunta- ja urheiluliitto. Sen tarkoituksena on

– kohottaa jäsenyhdistystensä jäsenistön peruskuntoa ja kenttäkelpoisuutta

-kehittää jäsenyhdistystensä jäsenistön maanpuolustustaitoja sotilasluonteisen urheilun ja liikunnan avulla.

-kehittää ja tarjota maanpuolustustaitoja ja kenttäkelpoisuutta tukevia sotilsluonteisen urheilun ja liikunnan palveluita

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto

– järjestää liikunta-, urheilu- ja kilpailutoimintaa,

– harjoittaa alansa julkaisu-, tutkimus- ja koulutustoimintaa sekä

– harjoittaa yhteistoimintaa muiden valtakunnallisten urheilujärjestöjen sekä ulkomaisten vastaavien organisaatioiden kanssa.

Kaikessa toiminnassa perustana ovat liikunnan ja urheilun reilun pelin periaatteet. Liitto sitoutuu noudattamaan Suomessa voimassa olevaa kansallista ja kansainvälisiin sopimuksiin perustuvaa antidoping-säännöstöä.

 

Liitto voi

– luvan hankittuaan valmistaa, myydä ja välittää jäsenilleen voittoa tavoittelematta sen

tarkoitukseen soveltuvia urheilu- ja kilpailuvälineitä sekä

– liittokokouksen päätöksellä liittyä jäseneksi niihin keskusliittoihin, joita liiton omiin tarkoitusperiin nähden pidetään tarpeellisena.

Toimintansa tukemiseksi liitto voi luvan hankittuaan järjestää arpajaisia sekä hoitaa kioski-, ravintola- ja majoitusliikettä kutakin enintään yhdessä liikepaikassa.

Liitto voi uskoa kilpailu- tai liikuntatapahtumansa järjestämisen jäsenyhdistyksensä hoidettavaksi. Niin ikään liitto voi sopia järjestävänsä kilpailu- tai liikuntatapahtumansa yhdessä muun maanpuolustusyhdistyksen kanssa.

Liiton hallituksella on mahdollisuus antaa varoitus tai erottaa liitosta jäsen, joka toiminnallaan on vahingoittanut liiton mainetta. Varoitus voidaan antaa tai jäsen erottaa myös tämän rikkoessa kansainvälisen antidoping-säännöstön määräyksiä vastaan. Ennen varoituksen antamista tai erottamista hallituksen on kuultava jäsentä. Liiton hallituksella on myös mahdollisuus sulkea määräajaksi jäsen liiton toiminnasta, mikäli jäsenen toiminta ei ole liiton sääntöjen mukaista.

 

3 § Liitto on oikeutettu ottamaan vastaan lahjoituksia ja jälkisäädöksiä sekä omistamaan toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

 

JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

4 § Liiton varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä rekisteröity maanpuolustusjärjestö, jonka jäsenistö koostuu reserviläisistä tai joka on perustettu maanpuolustustoimintaa harrastavaksi tai sitä tukevaksi yhdistykseksi. Varsinaista jäsentä kutsutaan näissä säännöissä jäsenyhdistykseksi.

Liitolla voi olla kannatusjäseninä oikeuskelpoisia yhteisöjä ja yksityisiä henkilöitä.

Uudet jäsenet hyväksyy liiton hallitus vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä.

Liiton järjestämät tapahtumat ja kilpailut voivat olla joko sisäisiä liiton jäsenistölle suunnattuja tai avoimia kaikille tarkoitettuja.

 

5 § Jäsenmaksuna liiton jäsenet suorittavat kalenterivuosittain vuosimaksun, jonka suuruuden liiton syyskokous kutakin vuotta varten erikseen määrää.

Jäsenyhdistyksen jäsenmaksun perusteena käytetään jäsenyhdistyksen jäsenrekisteristä ilmenevää edellisen vuoden loppuun mennessä jäsenmaksunsa maksaneiden jäsenten määrää.

Jäsenliittojen piirit ja jäsenyhdistykset eivät maksa liittojen maksettavaksi määrätyn jäsenmaksun lisäksi erillistä jäsenmaksua.

Maksun suorittamisen ajan määrää liiton syyskokous.

Liiton jäsenistölle tarkoitettuun toimintaan osallistumisen edellytyksenä on osallistujan voimassa oleva jäsenyys jäsenliitossa ja perusteella liitolle maksettu jäsenmaksu.

 

6 § Jäsenyhdistys on velvollinen liittohallituksen määräämällä tavalla tekemään tilin niistä varoista, jotka liitto on antanut jäsenyhdistyksen käyttöön.

 

7 § Jäsenellä on oikeus erota liitosta ilmoittamalla siitä yhdistyslaissa määrätyin tavoin. Eroaminen tulee voimaan vuoden kuluttua eroamisilmoituksen tekemisestä.

 

8 § Hallitus on oikeutettu erottamaan liiton jäsenyydestä jäsenen, joka laiminlyö velvollisuutensa liittoa kohtaan tai toimii tai sallii jäsentensä toimia vastoin lakia, näitä sääntöjä ja hyviä tapoja. Päätös on tehtävä vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä.

 

LIITON TOIMIELIMET

9 § Liiton toimielimet ovat liiton kokous ja liiton hallitus.

 

LIITON KOKOUKSET

10 § Liiton varsinaisia kokouksia ovat liiton kevätkokous ja liiton syyskokous, joiden ajan ja paikan määrää liittohallitus. Liiton kevätkokous pidetään toukokuun loppuun mennessä ja liiton syyskokous marraskuun loppuun mennessä.

 

Liiton kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjantarkastajat;
 2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
 3. esitetään liiton vuosikertomus ja tilinpäätös;
 4. esitetään tilintarkastajien lausunto, vahvistetaan tilinpäätös sekä päätetään liittohallitukselle

myönnettävästä vastuuvapaudesta;

 1. käsitellään muut liittohallituksen esittämät tai jäsenten ennen edellisen helmikuun 15.

päivää liittohallitukselle kirjallisesti ilmoittamat asiat, ei kuitenkaan sellaisia, joista mainitaan

yhdistyslain 23 §:ssä, mikäli niitä ei ole kokouskutsussa ilmoitettu.

 

Liiton syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjantarkastajat;
 2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
 3. käsitellään toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus sekä määrätään liitolle suoritettavan

jäsenmaksun suuruus ja aika, milloin se on suoritettava;

 1. toimitetaan joka toinen vuosi liittohallituksen puheenjohtajan vaali;
 2. päätetään liiton hallituksen jäsenmäärä;
 3. toimitetaan liiton hallituksen jäsenten vaali erovuorossa olevien tilalle;
 4. valitaan tilintarkastaja sekä hänelle varamies. Tilintarkastajaksi voidaan valita myös tilintarkastusyhteisö, jolloin varatilintarkastajaa ei tarvita.
 5. käsitellään muut liittohallituksen esittämät tai jäsenten ennen edellisen elokuun 15. päivää

liittohallitukselle kirjallisesti ilmoittamat asiat, ei kuitenkaan sellaisia, joista mainitaan

yhdistyslain 23 §:ssä, mikäli niitä ei ole kokouskutsussa ilmoitettu.

 

11 § Muita liiton kokouksia pidetään liittohallituksen tarpeelliseksi katsoessa tai kun vähintään viisi (5) jäsenyhdistystä on sitä kirjallisesti liiton hallitukselta pyytänyt.

 

12 § Liiton kevät-ja syyskokouksen sekä muut liiton kokoukset kutsuu koolle liittohallitus. Liiton kevät- ja syyskokouksesta tulee ilmoittaa kuukautta ennen ja muista liiton kokouksista vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousppäivää. Ilmoittautuminen tapahtuu liiton kokouksen määräämällä tavalla joko jäsenille lähetettävällä kirjeellä tai jossakin pääkaupungissa ilmestyvässä päivälehdessä tai liiton jäsenjärjestöille suunnatussa lehdessä tai liiton sähköisillä tiedotussivuilla. Kutsu voidaan toimittaa myös sähköpostitse niille jäsenille, jotka ovat liitolle ilmoittaneet virallisen sähköpostioisoitteensa.

 

13 § Liiton kokouksessa ovat äänioikeutettuja jäsenyhdistysten asianmukaisesti valtuutetut edustajat.

 

Kullakin jäsenyhdistyksellä on liiton kokouksessa yksi ääni kutakin edellisen vuoden loppuun mennessä jäsenrekisterin mukaan jäsenmaksunsa maksanutta jäsentään kohti.

 

Jäsenyhdistyksen äänivaltaa käyttämään jäsenyhdistyksen on valtuutettava yksi henkilö. Läsnäoloon ja puhevallan käyttämiseen jäsenyhdistys voi valtuuttaa useampia kuitenkin enintään kolme henkilöä.

 

Liiton kokouksessa yksi (1) henkilö saa edustaa enintään neljää jäsenyhdistystä.

 

Kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta liiton kokouksessa.

 

14 § Liiton kokouksessa tulee päätökseksi se mielipide, jota on kannnattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä, jollei näissä säännöissä toiden määrätä. Äänten ollessa tasan ratkaistaan vaali arvalla, mutta muissa asioissa voittaa se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa. Milloin vähintään kolme (3) edustajaa sitä vaatii, toimitetaan äännestys suljetuin lapuin.

 

Liiton puheenjohtajan vaalissa tulee valituksi se henkilö, jota on kannattanut yli puolet vaalissa annetuista äänistä. Mikäli ensimmäisellä äännestyskierroksella kukaan ehdokkaista ei saa tarvittavaa enemmistöä, seuraavalle vaalikierrokselle pääsee kaksi eniten ääniä saanutta ehdokasta. Äänten ollessa tasan ratkaistaan vaali arvalla.

 

15 § Liiton asioita hoitaa hallitus, mihin kuuluu puheenjohtaja ja vähintään seitsemän ja enintään neljätoista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) kalenterivuotta siten, että noin puolet on vuosittain erovuorossa. Hallitus valitsee keskuudestaan enintään kaksi varapuheenjohtajaa.

 

16 § Liiton hallitus kokoontuu puheenjohtajansa tai tämän ollessa estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta. Kokouksista on tiedotettava jäsenille vähintään seitsemän (7) päivää aikaisemmin. Liiton hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään neljä jäsentä on läsnä.

 

Liiton hallituksen kokouksessa tulee päätökseksi se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annatuista äänistä, jollei näissä säännöissä toisin määrätä. Äänten ollessa tasan vaali ratkaistaan arvalla, mutta muissa asioissa voittaa se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa. Äänestys toimitetaan sujetuin lipuin jonkun jäsenistä sitä vaatiessa.

 

17 § Liiton hallituksen tehtävänä on

 

 1. toimia liiton tarkoitusperien toteuttamiseksi;
 2. edustaa liittoa, tehdä liiton puolesta sitoumuksia, mikäli ne eivät kuulu liiton kokoukselle

sekä esiintyä liiton puolesta kantajana ja vastaajana;

 1. kutsua liitto kokouksiin ja valmistella niissä käsiteltävät asiat;
 2. toimeenpanna liiton kokouksen tekemät päätökset;
 3. hoitaa liiton rahavaroja ja muuta omaisuutta sekä periä jäsenmaksut;
 4. ottaa ja erottaa liiton toimihenkilöt ja päättää heidän palkkauksestaan talousarvion

mukaisesti;

 1. päättää jäseniksi hyväksymisestä sekä erottamisesta;
 2. laatia liiton vuosi- ja tilikertomukset;
 3. laatia ehdotukset liiton talousarvioksi ja toimintasuunnitelmaksi;
 4. hoitaa muut liittoa koskevat asiat.

 

18 § Liiton hallitus voi keskuudestaan tai liiton toimihenkilöistä sekä kutsumistaan asiantuntijoista asettaa toimikuntia valmistelemaan hallituksen käsiteltäviksi joutuvia asioita.

 

LIITON TOIMINTA- JA TILIKAUSI SEKÄ HALLINNON JA TILIEN TARKASTUS

19 § Liiton toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Liiton tilit ja muut hallintoa koskevat asiakirjat on luovutettava maaliskuun 1. päivään mennessä tilintarkastajille, joiden tulee antaa tarkastuskertomuksensa liittohallitukselle maaliskuun 30. päivään mennessä.

 

LIITON NIMEN KIRJOITTAMINEN

20 § Liiton nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja tai varapuheenjohtajat kaksi yhdessä tai joku heistä yhdessä toiminnanjohtajan kanssa.

 

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

21 § Päätöksiin, jotka tarkoittavat näiden sääntöjen muuttamista, vaaditaan vähintään kolme neljännesosaa liiton kokouksessa annetuista äänistä.

 

22 § Päätökseen, joka tarkoittaa liiton purkamista, vaaditaan vähintään kolme neljännesosaa liiton kokouksessa annetuista äänistä, sekä tämän päätöksen vahvistamisen toisessa vähintään kuukauden väliajalla pidettävässä kokouksessa samanlaisin ääntenenemmistöin. Yhden näistä kokouksista tulee olla varsinainen kokous.

 

23 § Jos liitto puretaan tai lakkautetaan, luovutetaan sen jäljelle jääneet varat liittokokouksen yksimielisesti päättämällä tavalla sellaisille tahoille jotka toimivat näissä säännöissä mainittujen tarkoitusperien toteuttamiseksi. Jos tällaista päätöstä ei voida tehdä, jaetaan varat jäsenliitoille niiden jäsenmäärien suhteessa.

 

Nämä säännöt on hyväksytty liiton syyskokouksessa 11.11.2017.

 

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt säännöt 13.3.2018.