Reserviläisurheiluliitto toimii valtakunnallisena lajiliittona kehittämilleen urheilulajeille, joissa kilpaillaan kansallisista mestaruuksista. Urheilun katto-organisaatioilta vaaditaan, että liikunnan eettiset arvot sekä urheilun reilun pelin periaatteet toteutuvat täysimääräisesti ja kaikki tapahtumiin osallistuvat voivat aina luottaa järjestelyjen ja kilpailun oikeudenmukaisuuteen. Osa liiton lajeista on lisäksi sen luonteisia, että niitä harjoitettaessa hyvin organisoitu, kurinalainen ja moitteeton toimintatapa on erityisen välttämätön, jotta laji voi jatkua ja kehittyä tulevinakin vuosina.

 

On tärkeää ennakolta varautua myös siihen vähäiseen mahdollisuuteen, että jokin ei aina sujuisi sääntöjen ja hyväksyttyjen toimintamallien mukaisesti. Urheilun kurinpidossa vakiintuneesti edellytetään, että ero hyväksyttävän ja kielletyn toiminnan välillä on selkeä. Menettely, josta kurinpitoseuraamus voidaan määrätä, tulee kuvata riittävän täsmällisesti säännöissä tai muissa määräyksissä. Liiton käyttöön ottama kurinpito-ohje vastaa tähän puutteeseen. Vaikka ohje onkin nyt kirjoitettu, niin toivottavasti sen käyttämiseltä voidaan jatkossakin välttyä.

 

 

 

1.Johdanto

Tämän ohjeen tarkoitus on tukea urheilun reilun perin tavoitteita kaikessa Reserviläisurheiluliiton toiminnassa. Ohjeella pyritään ennalta varmistamaan, että liiton alainen toiminta toteuttaa hyvän kilpailuhengen periaatteet sekä muutoinkin on yleisesti hyväksyttyjen menettelyiden ja tapojen mukaista. Toiminta on avointa ja ennalta sovittuja malleja noudattavaa sekä luo mahdollisimman hyvät olosuhteet tasaveroiselle ja oikeudenmukaiselle kilpailulle. Jos liiton edellyttämistä ja ohjeistamista toimintatavoista poiketaan, on liiton johdon mahdollista puuttua ongelmatapauksiin ja määrätä niistä seuraamuksia tässä ohjeessa kuvatulla tavalla.

 

2.Soveltamisala

Tätä ohjetta sovelletaan kaikkeen liiton nimissä tai alaisuudessa tapahtuvaan toimintaan. Sellaiseksi katsotaan:

  • Liiton organisoimat tai järjestämät kilpailutilaisuudet
  • Liiton muut tapahtumat
  • Liiton jäsenliittojen alainen toiminta silloin, kun tapahtuman kutsussa on ilmoitettu noudatettavan RESUL lajisääntöjä tai muuten voidaan olettaa niitä käytettävän
  • Liiton jäsenjärjestöön kuuluvan henkilön muu toiminta liittoon yhdistettävissä olevissa asioissa

 

2.1 Liiton kilpailut

Liiton kilpailuja voivat olla;

  • Liiton mestaruuskilpailut liiton omissa urheilulajeissa (SM-kilpailut)
  • Liiton mestaruuskilpailut muissa urheilulajeissa
  • Muut liiton järjestämät kilpailut ja kuntourheilutapahtumat

 

Liiton omia urheilulajeja ovat sen itse kehittämät urheilulajit joissa noudatetaan ensisijaisesti liiton laatimia kilpailusääntöjä. Muita urheilulajeja ovat ne joissa säännöstö on pääsääntöisesti muun urheilun organisaation päättämää ja perustuu vain toissijaisesti liiton tuottamiin sääntötäydennyksiin. Kilpailutapahtumaan kuuluu myös siihen selvästi yhdistettävissä oleva toiminta ennen kilpailua tai sen päätyttyä.

 

2.2 Liiton muut tapahtumat

Liiton muuta toimintaa ovat esimerkiksi sen jäsenistölle suunnatut koulutus-, informaatio- ja kokoustilaisuudet sekä ei kilpailuluonteinen harjoitus- ja kuntourheilutoiminta.

 

2.3 Liiton jäsenliittojen alainen toiminta

Liiton toiminnaksi katsotaan myös kaikki sen jäsenjärjestöjen järjestämät tapahtumat tai tilaisuudet, joissa kilpaillaan liiton hallinnoimissa urheilukajeissa tai niitä harjoitellaan ja on ilmoitettu käytettävän RESUL lajisääntöjä tai muita sen laatimia sääntöjä tai tapahtuman tai tilaisuuden luonteesta voi muutoin ymmärtää sellaisia noudatettavan.

 

2.4 Toiminta liiton ulkopuolella

Liittoon yhdistettävää toimintaa voi olla myös liiton johonkin jäsenjärjestöön kuuluvan henkilön yksityinen toiminta, vaikka se ei suoranaisesti tapahtuisi minkään liiton tai yhdistyksen järjestämän tilaisuuden puitteissa. Tällainen toiminta voi käsittää esimerkiksi julkisuudessa tai tiedotusvälineissä esitettyjä lausumia joissa on liittoon viittaavaa asiasisältöä. Samoin esimerkiksi yksityistapahtumia, joissa selkeästi on käytetty liiton oman urheilulajiston säännöstöä tai toimintamalleja.

 

3.Kurinpidon kohderyhmä

Liitto voi tarpeen vaatiessa ryhtyä kurinpidollisiin toimenpiteisiin sellaisia henkilöitä kohtaan jotka ovat vastuussa liiton toimintaan kuuluvien tapahtumien järjestämisestä, osallistuvat niihin tai heillä on mahdollisuus niihin osallistua.

 

3.1 Tapahtuman järjestäjät ja johto

Liiton tapahtumista vastaa liitto itse tai jokin liiton jäsenjärjestö jonka tehtäväksi liitto on antanut tapahtumansa järjestämisen. Kaikille tapahtumille tai tilaisuuksille on määrätty vastuullinen johtaja, jolla voi lisäksi olla alaisuudessaan muuta johtoa. Tyypillisesti johtoportaaseen kuuluvat esimerkiksi apulaisjohtajat, ratamestari, toimisto-, tiedotus-, talous- ja huoltotoiminnasta sekä tulosten laskennasta vastaava johto.

 

3.2 Tapahtuman toimihenkilöt

Kilpailun tai tapahtuman toimihenkilöitä ovat sen käytännön toteutukseen osallistuvat henkilöt jotka ovat vastuussa rajatumman osa-alueen tai yksittäisen tehtävän järjestelyistä.

 

3.3 Tapahtuman osallistujat

Liiton tapahtumaan osallistuvat ovat yleensä liiton jäsenjärjestöjen jäseniä. Avoimena järjestettyihin tapahtumiin voi osallistua myös henkilöitä liiton ulkopuolelta.

 

3.4 Liiton jäsenjärjestöjen jäsenet

Henkilöt jotka kuuluvat liiton jäsenjärjestöihin ja osallistuvat liiton määrittämien sääntöjen mukaiseen harjoitus- ja kuntourheilutoimintaan.

 

4.Seuraamuksen määräämisvalta

Seuraamuksia kielletystä toiminnasta voi määritellä kilpailun tai tapahtuman johto sekä liiton valtuuttamat toimielimet.

 

4.1 Kilpailun tai tapahtuman johto

Tapahtuman johto päättää sen keston aikana lajisääntöjen puitteissa annettavat rangaistukset tai seuraamukset sen mukaan kuin kunkin urheilulajin tai muun tapahtuman säännöissä tai ohjeistuksessa on niistä määrätty. Näitä ovat varoitus, hylkäys ja tulosten mitätöinti.

 

4.2 Liiton lajitoimikunta

Lajitoimikunta käsittelee ja päättää seuraukset mahdollisista vasta tapahtuman jälkeen tietoon tulleista rikkomuksista ja niistä aiheutuvista toimenpiteistä. Näitä voivat olla varoitus, tulosten mitätöinti tai enintään vuoden mittaiset toimintakiellot.

 

4.3 Liiton kurinpitotoimikunta

Liiton kurinpitotoimikunta toimii muutoksenhakuelimenä tapahtuman johdon tai lajitoimikunnan määräämille toimenpiteille. Erityisen syyn vaatiessa se voi ottaa rikkomustapauksen tutkittavakseen myös oma-aloitteisesti. Kurinpitotoimikunta voi päättää enintään kahden vuoden toimintakielloista.

 

4.4 Liiton hallitus

Liiton hallitus voi ottaa uudelleen käsittelyyn muiden liiton elinten tekemät päätökset sekä muuttaa niitä. Liiton hallituksella on lisäksi päätösvalta peruuttaa tarvittaessa liiton antamat kelpoisuudet.

 

5.Kielletty toiminta

Liiton jäsenjärjestöjen jäsenten on liiton nimissä tapahtuvassa tai siihen yhdistettävissä olevassa toiminnassaan noudatettava liiton hallituksen sekä muiden toimielinten laatimia sääntöjä ja ohjeistusta. Erityinen velvollisuus säädettyjen toimintamallien mukaan toimimiseen on silloin, kun harjoitetaan kilpaurheilua, jossa kilpailijoiden saavuttamien tulosten perusteella määräytyy heidän keskinäinen paremmuusjärjestyksensä. Säännöillä ja määräyksillä pyritään varmistamaan että kaikki tarkoin noudattavat ennalta sovittuja ja hyväksyttyjä toimintamalleja. Näin kilpailu pysyy reiluna ja oikeudenmukaisena. On myös tärkeää, että kaikessa liiton toiminnassa muutenkin vaalitaan hyviä käytöstapoja sekä isänmaallisuuden ja maanpuolustushengen perinteitä. Kiellettyä on sellainen toiminta, joka vaarantaa nämä pyrkimykset tai aiheettomasti tahraa liiton julkisuuskuvaa.

 

Epäselvissä tapauksissa liittohallituksella on ylin tulkintaoikeus siitä, minkälainen toiminta katsotaan kielletyksi. Kurinpitosäännösten määräämissä rajoissa liitto voi siirtää tulkintavaltaa muille toimielimilleen.

 

5.1 Liiton tai sen jäsenjärjestöjen tarkoitusperien vastainen tai niille vahingollinen toiminta

Yhdistyslain 14 § tai liiton sääntöjen 8 § määrittelee toiminnan joka voi johtaa jäsenen liitosta erottamiseen.

 

5.2 Kilpailuvilppi

Kilpailuvilppiä on kilpailuissa havaittu säännöistä poikkeaminen, jonka seurauksena kilpailijalla on mahdollisuus saavuttaa ansiotonta etua sääntöjä noudattaviin muihin kilpailijoihin nähden.

 

5.3 Kilpailijan muu selkeästi sääntövastainen toiminta

Tahallinen säännöistä poikkeaminen vaikka kilpailullista etua ei saavutettaisikaan. Varsinkin jos seurauksena on, tai voisi olla turvallisuuden vaarantuminen.

 

5.4 Väärien kilpailija- tai muiden tietojen ilmoittaminen

Ilmoittautumisen yhteydessä annettu tai osallistujan paikan päällä ilmoittama tai korjaamatta jättämä väärä henkilötieto, joukkue- tai yhdistysjäsenyys tai tieto kilpailukelpoisuudesta tai vakuutusturvasta.

 

5.5 Järjestäjän taholta tapahtunut kilpailusääntöjen noudattamatta jättäminen tai omavaltainen tulkinta

Kilpailunjärjestäjän poikkeaminen liiton hyväksymistä ja julkaisemista kilpailusäännöistä, tai niiden ilmeinen ohjeidenvastainen tulkinta.

 

5.6 Omat poikkeavat säännöt liiton kilpailuissa tai kilpailulajeissa.

Omien liiton varsinaisten sääntöjen kanssa ristiriitaisten tai niitä täydentävien määräysten käyttäminen tai soveltaminen ilman liiton lupaa tai painavaa turvallisuusperustetta. Sallittua on hakea liitolta tai sen lajitoimikunnalta ennakolta tapauskohtaisesti lupa poikkeamiseen. Tämä voi joskus olla tarpeen jos esimerkiksi kilpailupaikan olosuhteet, turvallisuus tai puolustusvoimien tai muun viranomaisen antamat määräykset poikkeamista edellyttävät.

 

5.7 Huumaavat aineet/Doping

Alkoholin, huumaavan aineen tai kielletyn suoritusta parantamaan tarkoitetun aineen käyttö (Doping).

Tapahtuman järjestäjällä on oikeus tarvittaessa suorittaa tai vaatia suoritettavaksi testaustoimia.

 

5.8 Tapahtumaan liittyvien muiden määräysten ja ohjeistuksen noudattamatta jättäminen

Tapahtuman järjestäjällä on oikeus määrätä esimerkiksi sen alueella liikkumisesta, pysäköinnistä, liikenteen ohjauksesta, yms. Etenkin turvallisuuden lisäämiseksi annettua ohjeistusta tulee aina tarkasti noudattaa.

 

5.9 Liiton kilpailumaksujen suorittamatta jättäminen tai muu taloudellinen väärinkäytös.

Tapahtumaan liittyvien rahallisten velvoitteiden laiminlyönti tai luvaton kerättyjen varojen käyttö muuhun kuin tapahtumaa tukevaan toimintaan.

Järjestäjän on suoritettava liitolle tai muille kumppaneille menevät maksut sen mukaan kuin niistä on määrätty tai sovittu ja ilman aiheetonta viivyttelyä. Kirjanpidon kerätyistä varoista, maksuista ja niiden käytöstä on oltava tarkoituksenmukaista ja luotettavaa.

 

5.10 Epäasiallinen käytös toimihenkilöitä tai muita kilpailijoita kohtaan

Käyttäytyminen joka ei ole yleisesti hyväksyttävää.

Tapahtuman järjestäjien, osallistujien sekä muiden paikalla olijoiden tulee noudattaa kohteliaita ja hyviä tapoja.

 

5.11 Muu järjestyshäiriö

Häiriökäyttäytyminen tai vastaava ilmeinen hyvää järjestystä vastaamaton toimintatapa.

 

5.12 Muu epäurheilijamainen käytös

Pyrkimys saavuttaa etua tai parantaa omaa suoritusta tai heikentää muiden suoritusta muilla keinoin kuin mitä on pidettävä kilpailullisesti hyväksyttävänä.

 

5.13 Lajikohtaiset täsmennykset

Liitto tai sen lajitoimikunnat voivat antaa lajikohtaisia täydentäviä määräyksiä siitä minkälaiset menettelyt ovat ko. lajissa sallittuja tai kiellettyjä. Täsmennykset julkaistaan liiton www-sivuilla jos niitä ei ole viety lajisääntöihin.

 

6.Seuraamukset kielletystä toiminnasta

Kun on varmuudella todettu kiellettyä toimintaa, voi liiton johto tai sen valtuuttama toimielin määrätä siitä seuraamuksia. Yleensä on pyrittävä siihen että kielletty toiminta ja siihen vaikuttavat tapahtumat selvitellään ja käsitellään mahdollisimman pikaisesti mieluiten jo tapahtuman aikana, jolloin on helpointa kerätä tapahtuman osapuolten ja muiden paikalla olijoiden näkemys tapahtuneen kulusta. On kuitenkin joskus mahdollista että väärinkäytös tai vilppi havaitaan tai ilmenee vasta tapahtuman jälkeen. Seuraamus voidaan tällöinkin määrätä edellyttäen, että kysymys on erityisen vakavasta rikkeestä ja tapahtunut on varmuudella todennettavissa.

 

Seuraamuksia kielletystä toiminnasta määrättäessä tulee arvioida kielletyn toiminnan merkitystä kokonaisuutena ja olosuhteisin nähden sekä välttää tarpeettoman ankarien keinojen käyttöä. Rangaistusten tulee olla yhtenäisessä linjassa siihen nähden mitä vastaavissa tapauksissa on aiemmin käytetty, jos sellaisia on tiedossa. Jäljempänä luetellut seuraamukset määrätään kukin erikseen, jos siihen katsotaan olevaan kurinpidollinen tarve.

 

6.1 Hylkäys ja kilpailun jatkamiskielto

Lajisäännöissä mainituin perustein voidaan hylätä kilpailijan koko kilpailutulos. Ilmeisen kilpailuturvallisuuden vaarantumisen tai epäurheilijamaisen käytöksen perusteella voidaan kilpailija hylätä tapahtuman aikana, vaikka siitä ei erikseen lajisäännöissä säädettäisikään. Sen jälkeen kun kilpailun johto on vahvistanut hylkäyksen, ei kilpailija saa jatkaa enää kilpailusuorituksia. Tulosluettelossa kilpailijan tulokseksi merkitään hylkäys.

 

6.2 Tulosten mitätöinti

Suorituksen jälkeen varmuudella todetun ilmeisen sääntörikkomuksen tai kilpailuvilpin perusteella voidaan mitätöidä kilpailijan tulos yksittäisestä kilpailusuorituksesta tai koko kilpailusta. Jos mitätöinti koskee vain yhtä suoritusta, voi kilpailija jatkaa kilpailua tai osallistua esimerkiksi toiseen lajiin samassa kilpailussa edellyttäen että kilpailusäännöt eivät aseta jatkamiselle esteitä. Jos vakava kilpailuvilppi, esimerkiksi dopingrikkomus tulee tietoon vasta kilpailun päätyttyä, tulosten mitätöinti on mahdollista 30 päivän ajan kilpailun päättymisen jälkeen. Mitätöityä tulosta ei merkitä tulosluetteloon.

 

6.3 Määräaikainen järjestämiskielto

Liiton jäsenjärjestöön kuuluvalle henkilölle, joka on syyllistynyt liiton kielletyksi määrittelemään toimintaan, voidaan määrätä enintään kaksi vuotta kestävä kielto järjestää kilpailuja tai muuta toimintaa liiton määrittelemissä urheilulajeissa.

 

6.4 Määräaikainen toimitsijakielto

Liiton jäsenjärjestöön kuuluvalle henkilölle, joka on syyllistynyt liiton kielletyksi määrittelemään toimintaan, voidaan määrätä enintään kaksi vuotta kestävä kielto osallistua kilpailujen tai muun toiminnan järjestämiseen liiton määrittelemissä urheilulajeissa.

 

6.5 Määräaikainen kilpailukielto

Liiton jäsenjärjestöön kuuluvalle henkilölle, tai avoimissa tapahtumissa kenelle tahansa joka on syyllistynyt liiton kielletyksi määrittelemään toimintaan, voidaan määrätä enintään kaksi vuotta kestävä kielto osallistua kiellossa tarkemmin määriteltyihin liiton järjestämiin tapahtumiin.

 

6.6 Määräaikainen tapahtumakielto

Kenelle tahansa, joka on liiton tapahtumassa syyllistynyt liiton kielletyksi määrittelemään toimintaan, voidaan määrätä enintään kaksi vuotta kestävä kielto osallistua kiellossa tarkemmin määriteltyihin liiton järjestämiin tapahtumiin.

 

6.7 Kelpoisuuden tai lisenssin peruutus määräajaksi tai kokonaan

Vakavan rikkomuksen johdosta liitto voi peruuttaa myöntämänsä oikeuden harjoitus-, kilpailu-, tuomari- tai koulutustoimintaan.

 

6.8 Varoitus

Rangaistuksen sijasta voidaan tapahtumaan osallistuneelle määrätä varoitus, milloin muu rangaistus olisi olosuhteisiin ja tapahtuman laatuun nähden kohtuuton. Lajisääntöjen suoraan määräämää rangaistusta ei voi lieventää varoituksella ellei säännöissä erikseen anneta sellaista mahdollisuutta.

 

7.Kurinpitoasian käsittely

Kurinpitotapaus on pantava vireille ja käsiteltävä liiton ohjeistamaa toimintatapaa noudattaen. Tapauksesta on annettava tieto kurinpitotoimikunnalle ennen käsittelyä.

 

7.1 Vireillepano

Vireille pannun asian käsittely on toimitettava viivytyksettä ja aloitettava viimeistään 30 päivän kuluessa, kun vireille panosta on tieto.

 

7.1.1 Vireillepano-oikeus

Kurinpitoon liittyvän asian voi panna vireille tapahtuman tai kilpailun osallistuja, toimitsija, johto tai liiton toimielin.

 

7.1.2 Yhteydenotto ja menettelytavat

Tapahtuman aikainen käsittely perustuu lajisääntöihin tai muuhun ohjeistukseen. Liiton toimielimen käsittelyä varten asiasta on ilmoitettava kirjeitse tai sähköpostitse liiton toimistoon viimeistään 30 päivän kuluessa. Yhteydenotto on vapaamuotoinen ja siitä tulee ilmetä kurinpitoasian syy ja perusteet. Liiton toimisto ohjaa asian oikealle käsittelytaholle. Kurinpitotoimikunta valvoo että kurinpitoasia käsitellään oikein.

 

7.2 Kuuleminen

Asian käsittelyssä on tarkoin kuultava kaikkien asiaan liittyvien osapuolten näkemykset.

 

7.2.1 Kuultavat osapuolet

Kuultavia osapuolia ovat kurinpitoasian vireille panija, toimenpiteen kohteeksi esitetty, tapahtumaa järjestänyt johto, käsiteltävän tapauksen nähneet tapahtuman toimihenkilöt sekä mahdolliset todistajat ja tarvittaessa liiton kurinpitotoimikunta.

 

7.2.2 Aikataulu ja järjestys

Esitettyyn kuulemispyyntöön on vastattava 14 päivän kuluessa. Kuulemisvastaukset on toimitettava kirjallisina liiton kurinpitotoimikunnalle. Toimikunta voi tarvittaessa pyytää täydentäviä tietoja, antaa oman lausuntonsa sekä hankkia asiantuntijalausuntoja.

 

7.2.3 Vastineoikeus ja uudelleen kuuleminen

Kun kaikki lausunnot on saatu, on kurinpitotoimen kohteeksi esitetyllä oikeus saada ne tietoonsa sekä antaa niistä vastineensa. Jos suoritetun kuulemisen jälkeen tulee esille uutta asiaan liittyvää tietoa, on myös se jaettava kaikille sekä annettava mahdollisuus uuteen kuulemiseen.

 

7.3 Seuraamuspäätös

Kuulemisen jälkeen asian ratkaisee se liiton toimielin, jonka toimivaltaan esitetty seuraamus kuuluu. Ratkaisija voi ennen päätöstään hankkia asiantuntijalausuntoja.

 

7.3.1 Päätösvaltaisuus

Asiasta päättävä liiton toimielin on kutsuttava koolle siitä määrätyllä tavalla ja kurinpitotoimet käsitellään esityslista-asiana. Jollei päätösvaltaisuudesta ole muuta määrätty, tulee asian käsittelyyn osallistua vähintään kolme henkilöä.

 

7.3.2 Esteellisyys

Kurinpitoasiasta päätettäessä mukana ei saa olla henkilö, joka on osapuolena asiassa tai jolla on muu siihen liittyvä intressi esimerkiksi järjestämiseen, johtoon, tapahtumassa toimimiseen tai siihen suoritukseen liittyen, minkä johdota kurinpitoasia on vireillä. Päätöksentekoon esteellinenkin saa kuitenkin antaa ennakolta lausuntoja käsittelyä varten.

 

7.3.3 Päätösaikataulu

Ratkaisu on tehtävä viimeistään 3 kuukauden kuluessa asian vireille tulosta. Asia raukeaa jollei ratkaisua ole tehty määräajassa.

 

7.3.4 Päätösmenettely

Päätös tehdään enemmistöpäätöksenä asiaa käsittelevän toimielimen seuraavassa kokouksessa. Tarvittaessa on järjestettävä ylimääräinen kokous jotta päätös voidaan tehdä 3 kuukauden enimmäisajan puitteissa. Tehdyistä päätöksistä on pidettävä pöytäkirjaa, ja siihen kirjattava onko päätös tehty yksimielisesti vai äänestyspäätöksenä.

 

7.3.5 Päätökseen tarvittava kirjallinen materiaali

Päätöstä tehtäessä on oltava saatavilla kuulemisvastaukset sekä pyydetyt muut lausunnot kirjallisina.

 

7.3.6 Päätöksen perustelu

Päätös on perusteltava ja siinä on esitettävä ratkaisun perusteena olevat säädökset, määräykset ja asiantuntijalausunnot.

 

7.4 Kurinpitotoimista ilmoittaminen

Päätöksestä on ilmoitettava kirjallisesti asianosaisille joko kirjeitse tai sähköpostitse viimeistään kolmen päivän kuluessa päätöksestä. Päätöksessä on mainittava voiko siihen hakea muutosta.

 

8.Muutoksen haku

Kilpailun johdon tekemän päätöksen voi saattaa lajitoimikunnan käsittelyyn, jos kysymys on sääntöihin liittyvästä asiasta tai sääntöjen tulkinnasta. Muutosta muuhun kuin sääntöasiaan haetaan kurinpitotoimikunnalta.

Lajitoimikunnan tai kurinpitotoimikunnan päätökseen voi hakea muutosta liiton hallitukselta.

 

8.1 Valituskelpoisuus

Liiton hallituksen päätös muussa kuin sääntöasiassa on valituskelpoinen urheilun oikeusturvalautakunnassa. Lautakunta ohjeistaa tarkemmin valitusmenettelyn.

 

8.2 Menettelytapa

Liiton toimielimen päätökseen tyytymättömän tulee toimittaa muutoksenhakuvaatimus kirjeitse tai sähköpostitse liiton toimistoon sekä ilmoittaa millä perusteella muutosta haetaan. Perustelussa on yksilöitävä asiakirjat, sääntökohdat, epäillyt menettelytapavirheet tai muu vastaava aineisto johon muutoksenhaussa vedotaan.

 

8.3 Aikataulu

Muutoksenhakuvaatimus liiton hallitukselle tai valitus urheilun oikeusturvalautakunnalle on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

8.4 Valitusmaksu

Muutoksenhausta on suoritettava liitolle valitusmaksu, jonka suuruuden liittohallitus vuosittain päättää. Valitusmaksu palautetaan jos aiempi päätös kumotaan tai muuttuu.

 

9.Kurinpitosäännöstö, ohjeistus ja tiedotus

Liittohallituksen hyväksymä voimassa oleva kurinpidon säännöstö ja muu ohjeistus on nähtävissä liiton www-sivuilla. Sivuilla julkaistaan tarvittaessa myös tiedot tehdyistä kurinpitopäätöksistä.

 

10.Liiton kurinpitoelin

Liitto määrää vuosittain kurinpitotoimikunnan. Siihen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä oikeudellinen asiantuntija. Liiton muut toimikunnat nimeävät kukin toiminta-alueeltaan oman asiantuntijansa ja hänelle varahenkilön. Asiantuntijat osallistuvat toimikunnassa kurinpitoasioiden käsittelyyn tapauskohtaisesti kulloisenkin asian luonteen mukaan.

 

Puheenjohtaja Antti Kokkola

045 788 09029 / [email protected]