Edunvalvontaa toimintaedellytysten turvaamiseksi

RESUL:n edunvalvontatoimikunta on vuoden 2022 aikana laatinut maanpuolustusjärjestöjen sekä harrastajien käyttöön useita ad hoc -lausuntoluonnoksia. Nostan niistä kolme mielestäni oleellisinta:

1) Edunvalvonnan lausumaluonnos MPK-lain muutosesitykseen

Edunvalvontatoimikunta laati 30.4.2022 Reserviläisurheiluliiton käyttöön luonnoksen lausunnosta, joka koski vapaaehtoista maanpuolustusta koskevaa lainsäädännön kehittämishanketta (diaarinumero: VN/10777/2022).

Vapaaehtoista maanpuolustusta koskevan lain suurimpia ongelmia on se, että se ei salli sovelletun reserviläisammunnan (SRA) sääntöjen mukaisia ammuntoja Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen järjestämissä tapahtumissa. SRA:n ampuminen oli mahdollista MPK:n järjestämänä tai tukemana ennen lakiin vuonna 2019 tehtyjä muutoksia, mutta ei enää sen jälkeen.

Edunvalvonta näki kehittämishankkeeseen liittyvän hallituksen esityksen vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain ja ampuma-aselain 17 §:n muuttamisesta myönteisenä ja oikeansuuntaisena. Esityksen nähtiin korjaavan nykyisin voimassa olevan vapaaehtoista maanpuolustusta koskevan lain pahimpia epäonnistumisia ja toteutuessaan parantavan reservin ampumatoiminnan edellytyksiä.

Edunvalvonta kiinnitti lausumaluonnoksessaan huomiota lisäksi siihen, että lakiluonnoksessa mainittu kaliiperiraja 8,6 mm pitää tarkentaa koskemaan vain kiväärityyppisiä aseita ja että ampumaetäisyyksiä koskevia määräyksiä ei Edunvalvonnan näkemyksen mukaan ole tarkoituksenmukaista säätää lain tasolla.

2) Edunvalvonnan lausumaluonnos EU:n kemikaaliviraston lyijykieltoesitykseen

Viime vuodet valmistelussa ollut EU:n kemikaaliviraston luonnostelema lyijykieltoesitys on herättänyt kasvavaa huolta reserviläisammuntojen tulevaisuudesta. Kemikaalivirasto julkisti helmikuussa 2021 ensimmäisen luonnoksensa esityksestä. Kemikaaliviraston julkilausutun käsityksen mukaan sen ajama laaja lyijyrajoitus on tarkoitettu suojaamaan eläimiä, ihmisiä ja luontoa lyijyn haittavaikutuksilta.

Edunvalvonta laati v. 2021 maanpuolustusjärjestöjen käyttöön lausumaluonnoksen, jossa se korosti, että lyijyn kieltäminen ruutiaseissa vaarantaa merkittävästi maanpuolustusta ja että kansalliseen puolustukseen liittyvä lainsäädäntö on rajattu tämänkaltaisen sääntelyn ulkopuolella. Suomen yleisen asevelvollisuuden takia on perusteltua, että viranomaisten (jotka on muutenkin rajattu sääntelyn ulkopuolelle) lisäksi myös reserviläisjärjestöjen ja niiden yhdistysten sekä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen ampumatoiminta olennaisina osina kansallista puolustusjärjestelmää rajataan lyijyammuskieltovaikutusten ulkopuolelle. Ampumataito nähdään kiistatta tärkeimpänä yksittäisen sotilaan perustaitona. Puolustusvoimien sodanajan joukoista (280 000 henkilöä) 96 % on reserviläisiä.

Lausumaluonnoksessa korostettiin myös, että ampumaradat Suomessa ovat pääosin ympäristöluvitettuja, jolloin haitat on osana lupaprosessia jo otettu huomioon. Muun muassa lyijyn talteenotto on asianmukaisesti järjestetty. Täten lyijyrajoitusesityksen perusteilla ei tällaisissa kohteissa ole käytännössä mitään olennaista merkitystä. Rajoitusesitykselle ei myöskään ole tieteeseen perustuvia ympäristönsuojelullisia perusteita. Ympäristölupamenettely ja kohdekohtainen riskinarviointi ovat lyijyrajoitusesitystä tehokkaampia keinoja hallita ampumaratatoiminnan ympäristöriskejä.

Keväällä 2022 Kemikaalivirasto julkaisi toisen luonnoksen lyijykieltoesityksestä. Siitä ilmeni, että luonnos on maanpuolustusjärjestöjen kannalta edelleen yhtä vahingollinen kuin ensimmäinenkin. Esitys romahduttaisi voimaan tullessaan lähes kokonaan kaiken merkittävän ammuntaharrastuksen jatkumisen maanpuolustusjärjestöissä. Reserviläisammunnat olisi tulevaisuudessa keskitettävä pelkästään Puolustusvoimien ampumaradoille. Tämä ei Puolustusvoimien oman toiminnan, ratojen vähyyden, välimatkojen sekä reservin kertausharjoitusten määrän merkittävän lisäyksen takia olisi käytännössä mahdollista. Tosiasiassa esitys johtaisi reserviläisten ampumatoiminnan alasajoon.

Edunvalvonta laati 25.8.2022 uuden lausumaluonnoksen maanpuolustusjärjestöille toimitettavaksi kemikaalivirastoon. Luonnoksessa esitetään, että lyijykieltoesitys epäonnistuneena ja syrjivänä palautetaan uudelleenvalmisteltavaksi. Luonnoksessa uusittiin sanoma, jonka mukaan kielto ei tuota lisäarvoa Suomen omaksumaan tiukkaan ympäristölupamenettelyyn, riskinarviointiin ja parhaiden käyttökelpoisten periaatteiden mukaisten tekniikoiden hyödyntämiseen ampumaradoilla, jotka tehokkaammilla tuottavat oleellisilta osiltaan saman turvallisuustason. Luonnoksessa todettiin myös reserviläisten ammunnanharrastuksen keskeinen merkitys laajaan koulutettuun reserviin pohjautuvan maanpuolustusratkaisun kannalta.

3) Edunvalvonnan lausuma Poliisihallitukselle SRA:n harrastamiskäytännöistä

Poliisihallitus kysyi 17.8.2022 Reserviläisurheiluliiton mielipidettä SRAn harrastamis- ja harjoittelukäytännöistä (johdettua vai omaehtoista toimintaa) ja harjoittelutapahtumien todentamisesta. Reserviläisurheiluliitto pyysi asiassa Edunvalvonnan kannanottoa. Edunvalvonta totesi lausumassaan, että SRA:ssa itsenäinen/omaehtoinen harjoittelu on tavoitteellisesti harjoitteleville henkilöille välttämätöntä. Harjoittelun ei tarvitse olla johdetusta SRA-harjoituksesta/kilpailusta, useilla paikkakunnilla tämä ei olisi edes mahdollista. Itsenäinen harjoittelutoiminta on lähtökohtaisesti tehokkain tapa kehittää henkilön omaa ampumataitoa, koska nousujohteinen kehitys vaatii paljon enemmän harjoittelua kuin mitä johdettu toiminta voi tarjota. Itsenäinen harjoittelutoiminta tuottaa aktiivisuutta osoittavan harrastuskerran, jos ampuja voi kohtuudella todentaa harjoittelutapahtuman ja sen laadun.

Harri Kastepohja
RESUL/2. varapj. ja edunvalvontatoimikunnan pj.