Yhteinen lausunto sisäministeriölle aselain muuttamiseksi

Hallituksen esitys eduskunnalle ampuma-aselain ja rikoslain muuttamisesta (SM Lausuntopyyntö 29.6.2016)

RESUL, RES, RUL, MPKL ja SRTL antoivat yhteisen lausunnon sisäministeriön luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle ampuma-aselain ja rikoslain muuttamiseksi. Järjestöt pitivät esitystä kannatettavana ja siinä oli mukana merkittäviä järjestöjen ajamia asioita. Hankkeen tavoitteena on aselupamenettelyn uudistaminen samalla huomioiden aseturvallisuuden säilyminen.

Esityksessä ehdotetaan muutoksia ase-elinkeinonharjoittajan velvollisuuteen ilmoittaa maahantuomansa, siirtämänsä, hankkimansa, valmistamansa tai muuntamansa ampuma-aseen ja aseen osan yksilöintitiedot poliisin asetietojärjestelmään. Aseen koko elinkaari pyritään saamaan paremmin lupahallinnon piiriin.

Hankkimis- ja hallussapitolupamenettely sekä yksityistä valmistamislupaa koskeva lupamenettely yhdistettäisiin yksivaiheiseksi aselupamenettelyksi. Hankkimislupa olisi voimassa kaksi vuotta.

Aselupaa voisi hakea sähköisesti, mutta sen rinnalla säilyisi mahdollisuus hakea lupaa poliisilaitoksella asioiden.

Aseluvan hakemista ei olisi sidottu luvanhaltijan kotikuntaan tai kotipaikkaan, vaan lupahakemuksen voisi jättää haluamalleen poliisilaitokselle. Lupahakemuksia voisi siirtää ruuhkautuneilta poliisilaitoksilta toisille.

Soveltuvuustestistä luovuttaisiin, koska testin hyödynnettävyys on huono ja sen koetaan vievän kohtuuttomasti poliisin resursseja. Muilta viranomaisilta tulevien ilmoitusten kautta saadaan tietoa luvan hakijoiden ja haltijoiden terveydentilasta sekä esimerkiksi asevelvollisen käyttäytymisestä. Näitä tietoja voidaan hyvin hyödyntää arvioitaessa henkilön soveltuvuutta aseen hankkimiseen ja hallussapitoon.

Velvollisuutta hankitun ampuma-aseen esittämiseen tarkastettavaksi poliisille rajoitettaisiin. Ampuma-aselain mukaiselta asealan elinkeinonharjoittajalta hankittua, ts. elinkeinonharjoittajan rekisterissä jo olevaa asetta ei pääsääntöisesti tarvitsisi esittää poliisilaitoksella.

Asekeräilijän oikeudesta pitää tiedostoa hankkimistaan ampuma-aseista ja aseen osista hallussapitoluvan hakemisen sijasta luovuttaisiin. Keräilijän tulisi hakea aselupaa kaikille hankkimilleen ja jo omistamilleen ampuma-aseille.

Ampuma-aseluvan peruuttamista koskevan menettelyn vireille tuloa koskevia määräyksiä selkeytetään. Nyt ampuma-aselaissa ei ole säädetty siitä, millä perusteella luvan peruuttamismenettely voidaan panna tai on pantava vireille.

Ehdotetut muutokset on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Sähköistä asiointia vaativien uudistusten osalta muutokset tulisivat kuitenkin voimaan vasta huhtikuussa vuonna 2018. Uudistukset liittyvät osin poliisin asetietojärjestelmän uudistamiseen.

Järjestöillä ei ollut aihetta lausua siltä osin kun esitys koskee muutoksia ase-elinkeinonharjoittajan kirjaamis-, ilmoitus- ja vastaavia velvollisuuksia. Järjestöt eivät myöskään lausuneet asekeräilijöiden luvitusvelvollisuutta koskevista muutoksista. Muulta osin esitykset olivat kannatettavia ja vastasivat järjestöjen ajamaa linjaa, minkä järjestöt totesivat lausunnossaan. Järjestöt kiinnittivät huomiota riskiin lupamaksujen nousemisesta, mikäli kaikki tietotekniikan uudistamisesta aiheutuvat kulut pyritään kattamaan lupamaksuilla.

Ohessa seuraa järjestöjen yhteinen lausunto Sisäministeriölle.

RESUL lausunto (pdf).

Sisäministeriön lausuntopyyntö (pdf).

HEluonnos 29.6.2016 (pdf).