Järjestöt antoivat lausunnon aselupakäytäntöjä linjaavasta ohjeluonnoksesta

Poliisihallitus on pyytänyt reserviläisjärjestöiltä lausuntoa koskien luonnosta aselupakäytäntöjä linjaavaksi ohjeeksi. Neljä reserviläisjärjestöä on antanut yhteislausunnon 31.8.2021. Lausunnon ovat antaneet Reserviläisurheiluliitto ja sen jäsenjärjestöt Reserviläisliitto, Suomen Reserviupseeriliitto ja Maanpuolustuskiltojen liitto. Edellä mainituissa liitoissa on yhteensä 75 000 henkilöjäsentä. Ohjeluonnos on laaja dokumentti ja reserviläisjärjestöt ottavat lausunnossaan kantaa harrastajien ampumatoiminnan kannalta keskeisiin kohtiin.

Lausunnossa reserviläisjärjestöt esittävät, että ohjeluonnos palautetaan uudelleen valmisteltavaksi ja että valmistelussa huomioidaan ampumatoimintaa harrastavien järjestöjen ja muiden ampumatoiminnassa mukana olevien tahojen näkemykset.

Nyt lausuttavana oleva luonnos käsittelee yksittäisen henkilön aselupakäytäntöjen yhtenäistämistä. Reserviläisjärjestöjen ampumatoiminnassa merkittävä rooli on myös yhteisöluvilla luvitetuilla aseilla ja yhdistysten ampuma-asevastaavilla. Näiden lupien myöntökäytännöissä on isoja eroja eri puolilla maata.

Mikäli erot johtuvat lain tai asetusten epäselvyydestä, tulisi Poliisihallituksen olla aktiivinen niiden korjaamiseksi. Virheelliset tulkinnat taas tulisi korjata sisäisin toimin koulutuksella, ettei tarpeettomasti kuormiteta hallinto-oikeuksia valituskäsittelyin. Tähän työhön reserviläisjärjestöt antavat mielellään oman asiantuntemuksensa.

Lue lausunto kokonaisuudessaan täältä.