Tarkka-ammuntakilpailujen säännöt, Liite 3.4

Lataa tästä (pdf).

 

Johdanto

Tarkka-ammunnalla (TA) tarkoitetaan ammunnan lajia, jossa ammutaan erilaisia maaleja maastossa ja/tai ampumaradalla tunnetuille ja/tai tuntemattomille etäisyyksille sekä suoritetaan sotilaalliseen tarkka-ammuntatoimintaan liittyviä tehtäviä. Rasteilla voidaan arvostella myös kilpailijan muuta toimintaa kuten etenemistä tuliasemaan, toimintaa tuliasemassa sekä tilanteenmukaista suojankäyttöä ja naamioitumista.

 

 

1. Kilpailutyypit ja sarjat

RESUL:n tarkka-ammuntakilpailut suoritetaan kivääriasein tunnetuille tai tuntemattomille etäisyyksille. Osa tai jopa kaikki ampumaetäisyydet, voivat olla tuntemattomia.

TA-kilpailuissa kaikki kilpailevat yleisessä sarjassa. Ampumaetäisyydet TA-kilpailuissa ovat tyypillisesti 0 – 1500 m väliltä.

Kilpailuja on kahta tyyppiä:

 

1. Partiokilpailu

Kilpailu jäljittelee tarkka-ampujapartion toimintaa sotilaallisissa tehtävissä. Partio muodostuu kahdesta tai useammasta kilpailijasta. Kilpailijat toimivat tarkka-ampujapartiona. Kaikki kilpailijat voivat toimia vuorotellen ampujan, tähystäjän ja suojamiehen tehtävissä. Tarkka-Ammunnan Suomen Mestaruuskilpailut järjestetään partiokilpailuna.

 

 

2.Yksilökilpailu

Yksilökilpailussa kilpailijat toimivat yksin. Yksilökilpailun tehtävien ei tarvitse mitata tarkka-ampujalta edellytettäviä taitoja yhtä monipuolisesti kuin partiokilpailun tehtävien. Yksilökilpailu voidaan järjestää esimerkiksi ampumaradalla ilman kilpailijoiden maastossa tapahtuvia etenemisiä kilpailutehtävältä toiselle tai tuliasematoiminnan arvostelua. Yksilökilpailun tehtävissä voidaan mitata ampumataidon lisäksi ainakin yhtä muuta tarkka-ammunnassa tarvittavaa taitoa (esim. etäisyyden arvioiminen, kohteiden tunnistaminen ja maalin valinta, tuliasemakortin laatiminen jne.).

 

 

2. Ase- ja patruunamääräykset

Kivääri

Tarkka-Ammunnan Suomen Mestaruuskilpailuissa ei ole minimikaliiperia mutta kaliiperin tulee olla keskisytytteinen. Kilpailun johto saa määrätä maksimikaliiperit kilpailukohtaisesti.

Muissa Tarkka-Ammunnan kilpailuissa ei ole minimikaliiperia. Kilpailun johto saa määrätä kaliiperit kilpailukohtaisesti.

Kilpailukohtaisesti ampumaradan tai ampuma-alueen turvallisuusmääräykset voivat edellyttää maksimikaliiperin rajaamista .50 BMG/12.7X108 kaliiperia pienemmäksi. Kaliiperirajoitukset on aina mainittava kilpailukutsussa.

Aseen painoa ei ole rajattu.

Aseen ei tarvitse olla tehdasvalmisteinen tai vakiovarusteinen. Aseen virittäminen tähtäinten, laukaisun, suujarrun, äänenvaimentimen, etutukien, takatukien yms. lisävarusteiden osalta on sallittua, mikäli ne eivät tee aseesta vaarallista.

Mikäli kilpailun aikana havaitaan, että ase saattaa aiheuttaa rakenteensa tai epäkuntonsa vuoksi vaaraa, voi kilpailujohto kieltää sellaisen aseen käyttämisen kilpailuissa.

Kilpailussa voidaan sallia patruunoiden pitäminen lippaissa ampumapaikalle edettäessä (virittämätön ase), tällöin aseen patruunapesään saa laittaa patruunan vasta rastituomarin luvalla.

Laseretäisyysmittarien käytöstä mainittava kilpailukutsussa kilpailujohdon etukäteen hyväksymällä tavalla.

Tukiase

Kilpailukutsussa voidaan määrätä varusteeksi tukiase.

Tukiase on pakollinen, jos tarkka-ammuntakivääriä kuljetetaan suljetussa kotelossa (drag bag).

Tukiaseella tarkoitetaan kivääriä, sotilaspistoolia tai ”muu asetta” -luokituksen mukaista asetta, esim. MP5. Sotilaspistoolin minimikaliiperi on 9 mm ja kiväärien kaliiperien osalta samat rajoitukset pätevät kuin tarkkuuskiväärillä.

Tukiaseen toimintatapa voi olla joko itselataava kertatuli tai sarjatuli.

Patruunat

Kiellettyjä ampumatarvikkeita ovat erityiset sytytys-, kovametallisydämisillä (rautakeerna) panssari-, valojuova- ja räjähtävillä luodeilla ladatut patruunat ellei kilpailukutsussa ole muuta mainittu.

Mikäli kilpailun aikana ilmenee, että kilpailijan ampumatarvikkeet ovat vaarallisia (esim. kova ylipaine joka ilmenee hylsyrikkoina) niin rastituomari, kilpailun johtaja tai kilpailun varajohtaja voi kieltää kyseisten patruunoiden käytön kilpailussa.

Kilpailunjohto voi rajata käytettävät luodit esim. vaara-alueen määrittelyn takia.

 

 

3. Muut varustemääräykset

Varusteiden kantotapaa ei ole rajoitettu, mikäli se on kenttäkelpoinen ja turvallinen.

Kilpailijoiden vaatetuksen tulee olla maastokelpoinen ja korrekti. Kilpailuissa arvioidaan myös kilpailijan henkilökohtainen ja aseen naamiointi mikä tulee huomoida varusteiden valinnassa.

Kaikkien varusteiden tulee olla kenttäkelpoisia.

Kilpailukutsussa voidaan antaa määräyksiä pakollisista varusteista.

Kaikki kilpailuvarusteet pitää kantaa mukana koko kilpailun ajan, ellei kilpailunjohto ole antanut tästä vapautusta. Varusteita ei saa jättää rastien välillä esim. majoitusalueelle tai kätköön, ellei kilpailun säännöissä ole muuta määrätty. TA-partion ampuma-aseet pidetään mukana koko kilpailun ajan (ja niiden tulee olla käyttäjiensä hallinnassa).

 

4. Maalilaitteet

Maaleina voidaan käyttää kaikkia sellaisia maalilaitteita, joista voidaan tulkita osumat joko tarkistamalla taulu tai havaita osumat visuaalisesti. Maalit voivat olla paikallaan pysyviä, liikkuvia tai osumasta kaatuvia/rikkoontuvia sekä näiden yhdistelmiä. Taulut voivat olla sijoitettu maastoon siten, että kilpailijan pitää ensin itse löytää maalit voidakseen ampua niitä. Taulujen väritys on vapaavalintainen. Kilpailijoille pitää ennen kilpailua tai ampumatehtävää kertoa ja näyttää mallitaulun tms. havainnollistamisvälineen avulla miltä kilpailussa ammuttavat taulut näyttävät.

 

5. Osallistumisoikeus

TA-kilpailuihin voivat osallistua kaikki 18 vuotta täyttäneet Suomen kansalaiset. Edellämainittujen ryhmien lisäksi kilpailunjärjestäjä voi harkintansa mukaan myös muita suomalaisia tai ulkomaalaisia sotilaita, reserviläisiä tai siviilejä. Kilpailun järjestäjällä on oikeus rajoittaa osallistujamäärää sekä valita osallistujat kilpailuun.

Tarkka-ammunnan Suomen Mestaruuden voi voittaa vain kilpailun paras suomalainen kilpailijapartio, joista kaikkien pitää olla Suomen kansalaisia. He saavat SM-mitalit.

 

6. Kilpailun toimihenkilöt

Suomen Mestaruus -kilpailun toimihenkilöt ovat kilpailun johtaja, kilpailun varajohtaja, ResUL:n paikalla oleva valvoja, tulosvastaava sekä rastituomarit. Kilpailulla on ylituomari, joka voi olla myös joku rastituomareista. Protestitilanteissa päätöksen protestin johdosta tekee ylituomarin kokoonkutsuma jury, joka muodostuu kilpailun johtajasta, ylituomarista, kilpailijoiden edustajasta ja ResUL:ia edustavasta valvojasta. Juryn jäsenille on nimettävä varahenkilöt jääviyden varalta. Juryn päätös on lopullinen.

Muissa kuin Suomen Mestaruus –kisoissa ei tarvitse nimetä jurya ja ylin päätösvalta on kilpailun johtajalla.

Kaikissa kilpailuissa on protesti tehtävä sen päivän aikana, jolloin aihe siihen ilmeni. Protesti on tehtävä kirjallisena.

Päätös protestin johdosta on tehtävä viimeistään vuorokauden kuluessa protestista.

 

7. Turvamääräykset

Ampuma-aseiden käsittelyssä turvallisuus on ensisijainen tavoite. Tämä tulee huomoida jo ampumapaikkoja ja –tehtäviä suunniteltaessa.

Kilpailun alkupuhuttelussa tulee kilpailun johdon kertoa kaikille kilpailijoille miten aseiden ja patruunoiden säilyttäminen kisan aikana järjestetään, missä aseita saa käsitellä ja kilpailualueeseen mahdollisesti liittyvistä muista oleellisista turvallisuusasioista.

Useampipäiväisissä kilpailuissa kilpailijoiden ampumatarvikkeet voidaan ottaa kilpailun toimitsijoiden haltuun ja niitä luovutetaan kilpailijoille ampuma-paikoilla ennen ampumaosuuksia.

Partiokilpailun fyysisen rasittavuuden vuoksi tulee kilpailun johdon ja kilpailijoiden pitää huoli, että tarpeettomia riskejä ei oteta vesistönylityksissä, siirtymissä vaikeassa maastossa tai muissa tehtävissä.

 

8. Toiminta rasteilla

Kaikki tehtäväkuvaukset rasteilla annetaan suomeksi ja tarvittaessa englanniksi rastituomarin tai muun toimihenkilön toimesta. Ulkomaalaisilla kilpailijoilla on mahdollista käyttää yhteysupseeria tms. henkilöä tulkkina, mutta tulkki ei saa muutoin osallistua kilpailijoiden toimintaan.

Tehtäväkuvauksissa tulee pyrkiä huolellisuuteen siten, että jokaiselle kilpailijalle selvitetään samat asiat.

Ammunnassa komennot ovat suomeksi ja tarvittaessa englanniksi. Ulkomaalaisilla kilpailijoilla on mahdollista käyttää yhteysupseeria tms. henkilöä tulkkina, mutta tulkki ei saa muutoin osallistua kilpailijoiden toimintaan.

Tulkin käytöstä mahdollisesti seuraavat väärinkäsitykset tulkitaan kilpailijan virheeksi.

 

9. Pisteytys

Kilpailukutsussa tulee selvittää jo etukäteen kuinka monta jäsentä kilpailijapartioon vähintään ja enintään saa kuulua, maksimipisteet, sekä vähintään se, miten ampumatehtävien maksimipisteet ja muiden tehtävien maksimipisteet jakautuvat. Rasteilla tulee jokaiselle kilpailijalle kertoa kyseisen rastin maksimipisteet ennen kilpailusuoritusta.

Kilpailukutsussa voidaan sallia erikokoisten partioiden osallistuminen kilpailuun mikäli kilpailunjohto niin päättää.

Yksittäisen tehtävän pisteiden jakoperusteita ei tarvitse kertoa kilpailijoille ennen rastitehtävän suorittamista.

Rastitehtävistä voi saada miinuspisteitä, mutta vain siten että pienin tulos yksittäiseltä rastilta voi olla 0 pistettä. Negatiivisia tuloksia ei kirjata.

Kilpailun voittaa eri rasteilta suurimman pistemäärän kerännyt kilpailija tai kilpailijapartio.

Yksittäinen rastitehtävä ei välttämättä sisällä ampumatehtävää, vaan se voi olla esimerkiksi liikkumisharjoitus miinoitetulla alueella tai kommunikointitehtävä.

SM-kilpailuissa ammunnan osuus maksimipisteistä pitää olla vähintään 50%, mutta ei yli 66%.

Kaikkien TA-kilpailujen maksimipisteistä vähintään 50% pitää muodostua ammuntaosuuksien pisteistä.

Mikäli turvamääräyksiä tai muita annettuja ohjeita rikotaan tai aiheutetaan muutoin vaaraa tai vahinkoa muille, voi rastituomari hylätä rastisuorituksen ja kilpailun johto harkintansa mukaan voi sulkea kilpailijan koko kilpailusta pois. Hylätyn suorituksen pisteitä ei lasketa. Hylätylle kilpailijalle ei palauteta osallistumismaksua.

 

10. Yleisiä ohjeita

Tarkka-ammuntakilpailut eivät saa muodostua joidenkin tiettyjen standarditehtävien toistoksi siten, että kilpailu menettää käytännönläheisen luonteensa.

Kaikkien TA-tehtävärastien tulee kuvata jotain käytännöllistä sotilaalliseen tarkka-ammuntatehtävään liittyvää toimintoa, koska kilpailujen tarkoituksena on parantaa kilpailijoitten sotilaallista toimintakykyä.

Epäurheilijamainen käytös voi johtaa kilpailijan sulkemiseen kilpailusta ulos, päätöksen tekee SM-kilpailuissa jury, muissa kilpailuissa kilpailunjohtaja.

Pienoiskiväärillä ammuttavat TA-kilpailut parantavat ampumataitoa ja TA-toiminnassa tarvittavaa olosuhdetekijöiden huomioimista.

 

11. Voimaantulo

Nämä säännöt on hyväksytty ResUL:n hallituksen kokouksessa 20.11.2016 ja ovat voimassa 01.01.2017 alkaen.

TA_Tuliasemakortti-1