Reserviläisurheiluliiton talvikilpailujen säännöt

Lataa tästä (pdf).

 

1.Johdanto

Nämä Reserviläisurheiluliiton talvikilpailujen säännöt on hyväksytty Reserviläisurheiluliiton hallituksen kokouksessa 15.01.2015

Säännöt on voimassa 15.01.2015 alkaen.
(Muutokset lihavoitu)

 

2. Sääntöjen soveltamisala

Reserviläisurheiluliiton talvikilpailuissa ja niiden järjestelyissä noudatetaan Reserviläisurheiluliiton mestaruuskilpailujen yleissääntöjen lisäksi näitä talvikilpailujen erikoissääntöjä.

 

3. Talvikilpailun säännöt

I Yleistä

Kilpailuun kuuluvat seuraavat osalajit:

1. hiihto
2. kartanluku
3. pistooliammunta

Kartanluku ja ammunta suoritetaan hiihdon aikana ja niihin käytetty aika sisältyy hiihtoaikaan.
Joukkueen tuloksen muodostaa H ja H 40 sarjojen 4 parhaan kilpailijan yhteistulos.
H 50 ja sitä vanhempien sarjojen joukkuetuloksen muodostaa 3 parhaan kilpailijan yhteistulos.
Kilpailupuku on vapaa.

Kilpailijat lähetetään 1 minuutin välein pareittain. Saman piirin kilpailijat eivät saa lähteä yhtä aikaa eivätkä peräkkäin.

Yksittäislähetys on sallittu vain siinä tapauksessa, että kilpailijoita uhkaa ruuhkautuminen ja on kiinnitetty erityistä huomiota salaisuusnäkökohtiin.

Kilpailijoiden on itse huolehdittava lähtövuoroistaan. Aika lasketaan lähtöluettelon mukaisesta ajasta.
Kilpailun järjestäjien on huolehdittava siitä, että huoltajat, joukkueiden johtajat ja lähtemättömät kilpailijat eivät saa päästä kosketuksiin aikaisemmin lähteneiden kilpailijoiden kanssa, jotta kilpailusalaisuus säilyisi.

 

II Eri osalajien erityismääräyksiä

Hiihto

Hiihto suoritetaan mieluimmin koneellisesti pohjustettua, hyvin raivattua ja avattua sekä vaihtelevaa latua pitkin, jonka pituus on H ja H 40 sarjoissa 10 – 12 km ja muissa sarjoissa 6 – 8 km.
Hiihtotyyli on perinteinen. Kilpailuohjeissa on annettava riittävän selvä kuvaus hiihtoladusta.
Jos suksi tai side rikkoutuu, saa kilpailija vaihtaa vain yhden suksen.

Hiihdossa noudatetaan Suomen Hiihtoliiton kilpailusääntöjä turvallisuuden, merkitsemisen ja muidenkin sääntöjen osalta ottaen kuitenkin huomioon kartanluvun ja ammunnan aiheuttamat erityisseikat, joissa on erityistä huomiota kiinnitettävä vahinkojen välttämiseen ja kaikille kilpailijoille tasapuolisen kilpasuorituksen mahdollisuuteen.

Hiihtoaika lasketaan täysinä sekunteina. Aika pyöristetään lähimpään täyteen sekuntiin.

Kartanluku

Kartanluku tapahtuu hiihdon aikana ja suoritetaan hiihtomatkan ensimmäisellä kolmanneksella. Kartanlukutehtäviä on viisi (5). Niistä etäisyyspisteitä on 2 ja paikoittelupisteitä 3. Huonon näkyvyyden vallitessa kartanluku suoritetaan kokonaan paikoitteluna. Tehtävät numeroidaan 1 – 5 ja ne sijoitetaan ladun varteen numerojärjestyksessä. Tehtäväjärjestys mainitaan kilpailuohjeissa.
Kilpailukartan tulisi olla ensisijaisesti peruskartta 1:20 000 ja vain poikkeustapauksissa suunnistuskartta.

Karttapoikkeama on annettava kilpailijoille tiedoksi kilpailuohjeissa.
Kartta kiinnitetään jäykälle alustalle ja varustetaan narulla kaulaan ripustettavaksi.
Lähtöpaikka on merkittävä karttaan sinipunaisella kolmiolla, jos ensimmäinen tehtävä on paikoitustehtävä.

Kartta luovutetaan kilpailijalle yhtä (1) minuuttia ennen lähtöä kilpailijan nimellä ja kilpailunumerolla varustettuna.

Etäisyyspisteet ovat 200 – 2500 metrin etäisyydellä tähystyspaikasta. Ne osoitetaan kilpailijalle maaliin suunnattujen putkien tai nuolien avulla. Osoittimien yhteyteen kiinnitetään pahvitaulu, jossa on luettavaa kohdetta sekä tarvittaessa kohteen ympäristöä kuvaava piirros tai kohteesta valokuva. Lisäksi kohteen tarkennus (ladon oikea pääty, rakennuksen kulma jne.) ja tehtävän numero.
Etäisyyspisteiden sijainti tulee olla kartalta määriteltävissä maastokohteiden avulla.

Pääpaino pisteiden sijoittamisessa on asetettava niin, että etäisyyspisteet sopivat kartan antamaan kuvaan.

Ns. arvauspisteitä, kuten metsän sisässä olevia tai yksittäisiä puita, joiden alaosa ei näy, ei saa käyttää tehtävänä.

Etäisyyspisteiden tähystyspaikat sijoitetaan ladun varteen riittävien välimatkojen päähän toisistaan. Ne merkitään ladun viitoituksesta poikkeavilla viitoilla.

Tähystyspaikoille asetetaan riittävän suurikokoinen taulu, jossa on kirjain E ja tähystyspaikalla olevan tehtävän pisteen numero. Taulun alle on kiinnitettynä mallikartta, johon sinipunaisella ympyrällä ja kirjaimella E on merkitty tähystyspaikan sijainti kartalta.

Tähystyspaikan valvojan on oltava tietoinen kustakin maalista ja huolehdittava siitä, että osoittimet ovat koko kilpailun ajan suunnatut oikeisiin kohteisiin. Samaan kohteeseen. on tarpeen vaatiessa suunnattava useampia osoittimia, joiden määrä on riippuvainen osanottajamäärästä, lähetystiheydestä ja kohteen kartanluvullisesta vaikeusasteesta. Ruuhkia ei tähystyspaikoille saa syntyä. Mikäli tähystyspaikoilla esiintyy magneettisia häiriöitä, on niistä ilmoitettava ennen kilpailua.
Paikoittelupisteet sijoitetaan joko ladulle tai sen välittömään läheisyyteen. Ne soitetaan ladun viitoituksesta poikkeavilla viitoilla sekä selvästi näkyviin asetetuilla, riittävän suurikokoisilla lauluilla, joissa on kirjain P sekä tehtäväpisteen numero. Paikoittelupiste on pystyttävä määrittelemään kartalta maastosta löytyvien maasto kohtien mukaan.

Kartanlukutehtäviään suorittaessaan kilpailija ei saa poistua merkityltä ladulta eikä merkityltä kartanlukualueelta. Kartanlukutaipaleen aikana kilpailija ei saa palata takaisin.

Kilpailijat eivät saa tehdä kartanluvussa yhteistyötä eivätkä sivulliset saa neuvoillaan auttaa kilpailijaa. Kartanlukupaikkojen valvojien on tältä osin valvottava kilpailijain ja sivullisten toimintaa.
Etäisyyspisteiden ja paikoittelupisteen sijainnin kilpailija merkitsee kilpailukarttaan pistämällä neulan kartan läpi. Lisäksi hän merkitsee (kiinnittää) neulanreiän värillä.

Tätä varten pisteiden lukupaikoilla on järjestäjien toimesta oltava riittävä määrä neuloja ja veteenliukenemattomia huopakyniä, joiden terävällä kärjellä kilpailija painaa kartan luettavalle puolelle värimerkinnän neulanreikään. Lukupaikan toimitsija valvoo, että väripainanta ja neulanreikä on kilpailijan toimesta tehty ennen kuin tämä poistuu tehtäväpaikalta. Viimeinen tehtäväpaikka voi olla myös kartan luovutuspaikka. Jos kilpailu kartassa tehtävää kohden on useampi kuin yksi neulanreikä, otetaan huomioon kilpailijalle epäedullisin neulan reikä. Mittaus suoritetaan reiän keskikohdasta.

Ammunta

Ampuma-aseena on pistooli tai revolveri, jonka liipaisimen on kestettävä viritettynä 1000 g paino. Kahden lippaan käyttö on sallittu.

Ase kuljetetaan hiihdon aikana pistoolikotelossa tai vastaavassa suojuksessa.

Ammunta tapahtuu hiihdon aikana hiihtomatkan viimeisellä kolmanneksella yhdestä tuliasemasta, jossa kukin kilpailija ampuu 10 laukausta 20 metrin etäisyydellä olevaan ampumahiihdon pystytauluun (joko mekaaninen tai pahvinen). 300 metriä ennen ampumapaikkaa tulee olla taulu, jossa on matka metreissä ampumapaikalle.

Ammunta suoritetaan seisten. Niskahihnan käyttö on sallittu, mutta hihna ei saa kulkea kainalon kautta. Ammunnan saa suorittaa kahdella kädellä. Suksisauvoja ja maastosta löytyviä tukia ei saa käyttää apuna.

Panostetun lippaan saa työntää aseeseen tai revolverin rummun panostaa ja aseen lataamisen suorittaa vasta ampumapaikan valvojan luvalla. Tämä tapahtuu vasta sen jälkeen, kun kilpailija on siirtynyt osoitetulle ampumapaikalle ja valvoja on suorittanut aseen ja panosten tarkastuksen. Valvoja laskee ammutut laukaukset. Ammunnan jälkeen ampumapaikan valvoja toteaa, että kilpailijan ase on tyhjä eikä lippaassa ole panoksia. Ehdotonta ampumakuria on noudatettava. Ellei kilpailija noudata annettuja määräyksiä, hänet suljetaan kilpailusta.

Laukaukset tulkitaan SAL:n kilpailusääntöjen mukaan käytetyn aseen kaliiberin tulkilla.
Mikäli kilpailija ampuu muuhun kuin hänelle osoitettuun tauluun, katsotaan laukaukset ohilaukauksiksi.

Jos kilpailijan taulusta löydetään ylimääräisiä osumia, vähennetään ne tuloksesta kilpailijalle edullisimmalla tavalla. Jos todetaan, että osumat ovat jonkun muun kilpailijan ampumia (eri kaliiberi, taustapahvien avulla jne.), poistetaan ylimääräiset osumat.

Taulujen on oltava selvästi numeroituja. Tauluja ei ammunnan jälkeen saa paikata ja ne on sellaisena asetettava nähtäviksi kilpailukeskuksessa kilpailun jälkeen. Mikäli kilpailijan tauluun on jo ammuttu, on valvojan osoitettava hänelle varataulu. Mahdollinen odotusaika hyvitetään kilpailijalle.

Ammunnan järjestelyssä on erityisesti otettava huomioon:
– ampumaolosuhteiden on oltava kaikille kilpailijoille mahdollisimman samanlaiset
– ampumapaikan turvallisuuteen on kiinnitettävä eritystä huomiota
– ampujat on sijoitettava riittävän välimatkan päähän toisistaan

 

III Muita määräyksiä

Tuloslaskenta

Talvikilpailuissa kartanluvun ja ammunnan aikasakot lisätään hiihtoaikaan.

Tällöin:
1. Kilpailijalle annetaan ammunnassa jokaisesta ohilaukauksesta 2 minuuttia lisäaikaa
2. Kartanluvussa 0-2 mm sakoton, 3-5 mm 1 minuutti, 5-9 mm 2 minuuttia ja yli 10 mm 5 minuuttia pistettä kohti
3. Mikäli käytetään karttaa, jonka mittakaava on muu kuin 1:20 000, muutetaan virhemillit vastaamaan 1:20 000 mittakaavaa (20 metrin virhe = virhemilli) .

Tasatuloksen sattuessa ratkaisu tapahtuu osalajien perusteella seuraavassa järjestyksessä: hiihto, ammunta, kartanluku.

7 § Ennakkotutustuminen

Ennakkotutustuminen kilpailulatuun ja kartanlukualueeseen ennen kilpailua on kielletty. Järjestäjien on valvottava tämän kiellon noudattamista.

Kilpailijalta, jolla on ilmeisesti etua muihin verrattuna kilpailumaaston tuntemuksellaan, on järjestäjän evättävä osanotto. Epäselvissä tapauksissa voidaan asia alistaa liiton ratkaistavaksi. Kilpailijalle on epäämisestä ilmoitettava hyvissä ajoin ennen kilpailua.

Liikkuminen kilpailumaastossa

Kilpailun järjestäjän on tiedotuksin ja ohjein sekä tarvittaessa sulkuviivoituksin ja vartijoin huolehdittava siitä, ettei kilpailijoita ja toimihenkilöitä lukuun ottamatta kukaan kilpailun kestäessä liiku maastossa ampumapaikkojen läheisyydessä. Seuraajat, lehtimiehet, johtajat, valmentajat ym. saavat oleskella vain heille osoitetuilla alueilla.