Reserviläisurheiluliiton strategia 2016–2020

Reserviläisurheiluliiton toimintastrategia 2016-2020 (pdf).

Liikkuu ja yhdistää

liikkumisen mahdollistaja ja edistäjä

RESUL yhdistää eri toimijoita valtakunnallisesti, alueellisesti ja paikallisesti. Yhteinen tekeminen auttaa kaikkia toimijoita ja tapahtumiin osallistujia sekä luo uutta.

Lähtökohdat

Strategiatyöryhmä

Pj. Tor-Erik Lindqvist (RESUL), Jukka Pekka Ahonen (MPKL), Esko Hakulinen (SRTL), Jussi Kangaspunta (RUL), Aaro Mäkelä (RUL), Marko Patrakka (RES), Tapani Kaistila (RES) (31.12.2014 saakka) Minna Nenonen (RES) (1.1.2015 lähtien), Risto Tarkiainen (RESUL), Jukka Pekkala (konsultti, Corridor Oy).

Prosessin eteneminen

Työryhmä kokoontui yhteensä kuusi kertaa 14.8.2015–9.3.2015, 3–6 tuntia kestäneisiin työpajoihin. Lisäksi työryhmän jäsenet tekivät ohjattuja valmistelutehtäviä. Toiminnanjohtaja ja konsultti kokoontuivat aina ennen työpajaa (valmistelu) ja heti työpajan jälkeen (yhteenveto).

Strategiatyön etenemistä arvioitiin RESUL:n vuosikokouksessa Tampereella 29.11.2014. Luonnoksesta pyydettiin jäsenjärjestöjen lausunnot vuoden 2015 alussa. Lisäksi strategiaa on esitelty RESUL:n hallitukselle ja RES:n ja RUL:n toiminnanjohtajien neuvottelupäivillä 19.3.2015.

Strategiatyön lähtökohtia

 • Nykyisen strategian ”Reserviläisurheiluliiton toimintastrategia 2013–2015” arviointi
 • Toimintaympäristöön, ihmisten arvoihin ja toimintatapoihin liittyvien muutosten arviointi ja johtopäätökset
 • Yhteistyön vahvistaminen jäsenyhdistysten, yhteistyökumppaneiden ja eri sidosryhmien kesken
 • RESUL:n roolin, vastuiden ja toiminnan vahvistaminen ja selkiyttäminen
 • ”Kulukuurista kasvun valtatielle”. Liitto on onnistunut tasapainottamaan talouttaan vuosien 2013 ja 2014 aikana. Tavoitteena on talouden vahvistuminen ja lisäresurssien saaminen vastaamaan toiminnan määrää ja laatua tulevaisuudessa

Uusi strategia vuosille 2016–2020

 • Uuden strategian tarkoituksena on vahvistaa toiminnassa mukana olevien ihmisten mahdollisuuksia osallistua laadukkaampaan ja monipuolisempaan toimintaan
 • Strategian sisällön kivijalat
  -Reserviläisurheilun tuotteet ja palvelut
  -Edunvalvonnan asiantuntijuus
  -Viestintä ja talous

Reserviläisurheiluliiton toimintaympäristö

RESUL on neljän maanpuolustusjärjestön palvelujärjestö. Nämä järjestöt (=jäsenliitot) ovat:

 

 • Suomen Reserviupseeriliitto ry (RUL)
 • Reserviläisliitto ry (RES)
 • Maanpuolustuskiltojen liitto ry (MPKL)
 • (Suomen Rauhanturvaajaliitto ry (SRTL) 31.12.2017 asti)

RESUL:n toiminnassa on mukana yhteensä 82 000 jäsenjärjestöjen jäsentä. Tärkeimmät toiminnalliset kumppanit ovat jäsenjärjestöjen piiri- ja yhdistystason organisaatiot ja niissä toimivat ihmiset. Suurin kasvumahdollisuus on saada toimintaan mukaan maanpuolustuksesta kiinnostuneet naiset ja miehet.

 

Puolustusvoimat ja Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK)

Yhteistyökumppanit lisäävät omalla panoksellaan Reserviläisurheiluliiton toimintaedellytyksiä mm. liiton kilpailutoiminnan osalta. Puolustusvoimat ja Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) ovat tässä suhteessa erittäin tärkeitä yhteistyökumppaneita. Liitolla on näiden tahojen kanssa kaksi kertaa vuodessa reserviläisliikunnan ohjausryhmän kokous. Näissä kokouksissa sovitaan puolustusvoimien tuki joka kanavoituu kentälle MPK:n kautta. Tätä toimintaa tukemaan on RESUL:lla ja MPK:lla keskinäinen yhteistoimintasopimus, joka määrittää liikunnan ja koulutuksen suhdetta ja yhteistyötä näiden toimijoiden kesken.

 

Liikunnan yhteistyökumppanit

Liikunnan ja edunvalvonnan yhteistyökumppanit mahdollistavat liiton toiminnan kehittämisen sekä yhteisiin asioihin vaikuttamisen mm. VALO:n jäsenyyden ja ampumaharrastusfoorumin kautta.

 

Ministeriöt

Ministeriöiden kanssa tehtävä yhteistyö liittyy liiton rahoitukseen (OKM), ampuma-ase ja –ratalainsäädäntöön (SM) sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan (STM). Puolustusministeriön (PLM) alaisissa vapaaehtoisen maanpuolustuksen neuvottelukunnissa on lähes kaikissa RESUL:n edustus.

 

Reserviläisurheiluliiton visio 2016 – 2020

Vuonna 2020 RESUL on:

 • Jäsenjärjestöjen, yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien arvostama,
 • taloudeltaan vakaa,
 • yhteiskunnallisesti vaikuttava järjestäytyneiden maanpuolustajien urheilu- ja liikuntaliitto,
 • asevelvollisten ja maanpuolustuksesta kiinnostuneiden liikunnan asiantuntija jolla on houkutteleva lajivalikoima.

RESUL:n

 • kansanterveyttä merkittävästi edistävä rooli on tunnustettu,
 • vapaaehtoisen maanpuolustustyön arvostus on huomattavasti noussut

Ammunnan edunvalvontayhteistyö takaa sen, että maanpuolustusväellä on hyvät ammunnan harrastamisen edellytykset.

 

Reserviläisurheiluliiton strategiset kivijalat

Strategiatyön alkuvaiheessa asetettiin tavoitteeksi tehdä valintoja. Tämä koettiin tärkeäksi siksi, että nykyinen strategia oli liian laaja ja se ei antanut tarpeeksi selkeitä painopisteitä toiminnalle.

RESUL halutaan kuvata palvelujärjestönä, jolla on laadukkaat ja uusiutuvat tuotteet, vahva edunvalvonnan osaaminen sekä näitä tukeva viestintä ja taloudelliset mahdollisuudet.

 

Ihmisiä varten –ajatus tarkoittaa sitä, että tuotteet ja palvelut innostava ja mahdollistavat yhä useamman maanpuolustushenkisen naisen ja miehen osallistumaan toimintaan sen eri tasoilla.

 

Reserviläisurheilun tuotteet ja palvelut

Tuotteet ja palvelut tarkoittavat konkreettisia kilpailu- ja harrastetapahtumia, joiden valtakunnallinen vastuutaho on RESUL.

RESUL:n tehtävinä ovat

 • sääntöjen ylläpito ja kehittäminen
 • toimihenkilöiden koulutus
 • vuosittaiset kilpailu- ym. kalentereiden ylläpito
 • osallistujarekrytointi
 • yhteistyö pv:n, MPK:n sekä liiton jäsenyhdistysten kanssa
 • tulospalvelu

RESUL analysoi nykyisen lajivalikoiman ensi vuoden. Analyysin sisältö tarkentuu, mutta alustavasti:

 

 • arvioidaan nykyisten lajien osallistujamäärät, ja ikärakenne – erityisesti nuorten näkökulmat
 • lajin vetovoima ja nykyisten harrastajien toiveet ja tarpeet
 • olosuhteet (mm. lumitilanne)
 • arvioidaan yhdessä järjestäjien kanssa resurssit ja olosuhteet järjestää tapahtumia

Analysointi tehdään kokonaan/osin ulkopuolisen asiantuntijan johdolla. RESUL tekee kuvauksen 2015 loppuun mennessä siitä, miten uusi laji pilotoidaan ja siirretään käytäntöön.

 

Reserviläisurheiluliiton tuotteet ja palvelut

Kenttäkelpoisuuden arviointi

Kenttäkelpoisuuden arviointijärjestelmä tuottaa puolustusvoimille sellaista informaatiota, joka mahdollistaa mm. henkilön sodanajan sijoituksen tarkentamisen, mikäli hänen kenttäkelpoisuutensa on kohonnut merkittävästi ja sillä on tosiasiallista vaikutusta hänen poikkeusolojen tehtävän suorittamiseen.

Lähtökohtana on se, että tämä arviointi voidaan suorittaa lähellä henkilön asuinpaikkaa ja luontevana osana perusyhdistyksen toimintaa, jolloin mm. välimatkat lyhenevät ja palvelun saavutettavuus paranee. Lisäksi yhtenä kriteerinä on sellainen lähtötaso, joka on helppo suorittaa, jotta mielenkiinto oman kenttäkelpoisuuden kehittämiselle säilyisi mahdollisimman pitkään. Tavoitteena on nousujohteisen 3- portaisen arviointijärjestelmä.

 

Kenttäkelpoisuuden arviointi koostuu seuraavista osatekijöistä:

 • fyysisen toimintakyky (=kestävyys- ja lihaskunnon arviointi)
 • ampumataidon arviointi -suunnistusosaamisen ja kartanluvun arviointi
 • marssiosaamisen arviointi

Lisäksi tavoitteena on sopia korvaavuuksista mm. ampumataidon ja marssiosaamisen osalta siten, että mikäli henkilö on suorittanut mm. Sulkavan Soudun, niin se riittää korvaavuutena kestävyyskunnon osalta. Tarkoituksena on sopia puolustusvoimien ja MPK:n kanssa käytävissä neuvotteluissa tarkemmat säännöt ja ohjeet sekä korvaavuudet tämän arviointijärjestelmän käyttöönottamiseksi v. 2016 aikana.

 

Edunvalvonta ja vaikuttaminen

Edunvalvonnan kärkenä on jäsenliittojen jäsenten ampumamahdollisuuksien turvaaminen jatkossa. Tämä tarkoittaa käytännössä vaikuttamista ampuma-aselainsäädäntöön ja ampumaratalakiin. Hyvän lopputuloksen edellytyksenä on toimiva yhteistyö jäsenliittojen ja muiden ampumaharrastusta edistävien tahojen kanssa.

Muita edunvalvonnan ja vaikuttamisen tärkeitä kohteita ovat jokamiehenoikeudet, liiton tuotteiden ja palvelujen suojaaminen tarvittaessa sekä toimialan lainsäädännön seuraaminen ja siihen vaikuttaminen tarvittaessa.

Edunvalvonnan ja vaikuttamisen kokonaisuus käsitellään ja sovitaan yhdessä jäsenjärjestöjen johdon tapaamisissa vuoden 2015 aikana.

Sääntöjen noudattamisen seuraamiseen ja valvontaan perustetaan kurinpitoelin vuoden 2015 aikana.

Kriisiviestinnässä valmistetaan vuoden 2015 aikana toimintaohjeet RESUL:n ja sen jäsenjärjestöjen käyttöön.

 

Talous ja varainhankinta

 

Talous ja varainhankinta

Talous ja varainhankinta tukevat päävalintojen toteutumista ja kehittämistä. RESULI:n talous- ja varainhankintatoimikunnat vastaavat tästä kokonaisuudesta.

Oma toiminta sisältää lisenssimaksut, jotka muodostuvat SRA –korttimaksuista ja eri lajien tuomarikortti- ym. maksuista.

Tapahtumien ja kilpailujen järjestämismaksut muodostuvat kilpailujärjestäjien maksamista kilpailujen järjestämismaksuista RESUL:lle. Maksujen suuruuksista päättää liiton hallitus.

Omien myyntituotteiden tuottoja kehitetään oman tai käytettävissä olevien verkkokauppojen avulla.

Julkinen tuki sisältää OKM:n toiminta-avustuksen. RESUL:n hallitus arvioi muut mahdollisuudet julkisen tuen lisäämiseksi. RESUL viestittää jäsenilleen mahdollisuuksista hakea tukea eri kanavista (Kunnossa Kaiken Ikää, EU – ja toimintaryhmärahoitus).

Yritysyhteistyössä hyödynnetään ulkopuolista asiantuntemusta.

Säätiöiden rahoitusta voidaan käyttää erillisprojektien resurssointiin.

 

Viestintä

Viestintä

Viestinnän kehityshankkeen tavoitteena on nykyaikaisen sähköisen viestinnän pitkäjänteinen kehittäminen. Kehityshanke valmistuu vuoden 2015 aikana ja sisältää: analyysi nykytilasta, kohderyhmät ja käyttäjäprofiilit, sisällön määrittelyt, graafinen ohjeistus, uusi verkkopalvelu ja yhteisöpalveluiden valinta.

RESUL brändinä tarkoittaa eri tuotteiden ja toimintojen positiivista mielikuvaa ja mainetta. Tämä edellyttää kaiken toiminnan laadukkuutta, joka vaatii jatkuvaa palautteen keräämistä, tarvittavien korjaustoimenpiteiden suunnittelua ja toteutusta.

 

Strategian toteutumisen seuranta ja arviointi

Miten

 

 • Kerätään vuosittain toiminnan tulokset strategian mittareiden pohjalta
 • Samalla syntyy liiton vuosikertomus
 • Arvioidaan tulokset asiantuntijatyönä sekä hallituksen ja kevätkokouksen toimesta
 • Tehdään tarvittavat korjaustoimenpiteet

Milloin

 

 • Tulokset koossa helmikuun loppuun mennessä
 • Kevätkokous huhtikuun aikana
 • Korjaustoimenpiteet ko. vuoden toiminnassa ja seuraavan vuoden toimintasuunnittelussa marraskuussa

Kenen toimesta

Toimisto, hallitus, vuosikokous, asiantuntija

 

Johtaminen

Strategian hyväksymisen jälkeen

 

Roolit ja tehtävät

 

 • Tarkennetaan hallituksen rooli ja tehtävät
 • Tarkennetaan toimikuntien roolit ja tehtävät
 • Tarkennetaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajien ja toiminnanjohtajan roolit ja tehtävät

Sovitaan johtamisen periaatteet

 

 • Johtoryhmätehtävät
 • Tuloskeskustelu
 • Toimintatavat

Osaamisen johtaminen

 

 • Arvioidaan osaamistarpeet ja ratkaistaan tarvittava täydentäminen