Reserviläisurheiluliiton partiomestaruuskilpailujen säännöt

Lataa tästä (pdf).

1. Johdanto

Nämä Reserviläisurheiluliiton partiomestaruuskilpailujen säännöt on hyväksytty Reserviläisurheiluliiton hallituksen kokouksessa 11.10.2012.

Säännöt ovat voimassa 1.5.2012 alkaen.

2. Sääntöjen soveltamisala

Reserviläisurheiluliiton partiomestaruuskilpailuissa ja niiden järjestelyissä noudatetaan Reserviläisurheiluliiton mestaruuskilpailujen yleissääntöjen lisäksi näitä partiomestaruuskilpailujen erikoissääntöjä.

3. Partiokilpailun säännöt

I Yleistä


Reserviläisurheiluliiton partiokilpailu suoritetaan 1 + 2 vahvuisin partioin. Se on partiokohtainen maastokilpailu, johon kuuluu osalajeina:

a) yösuunnistus,
b) kartanluku,
c) päiväsuunnistus,
d) maastojuoksu, jonka aikana suoritetaan
e) tarkkuusheitto ja
f) ammunta


Kilpailu suoritetaan pykälän 1 mukaisessa eri lajien suoritusjärjestyksessä. Mikäli esim. sumu, maastotekninen tai joku muu pakottava syyt vaatii, niin suoritusjärjestystä voidaan teknisen asiantuntijan luvalla muuttaa esimerkiksi niin, että kartanluku voidaan suorittaa maastojuoksun jälkeen.


Kilpailupuku on ammunnassa ja kartanluvussa vapaa.

Välineinä sallitaan:
1. Maastoammunnassa pistooli niskahihnoineen. Liipaisimen on kestettävä 1000 g:n paino
2 . Kartanluvussa kompassi ja käsisuuntakehä niihin kiinnitettyine suuntalevyineen, kiikari, karttakulma- ja koordinaattimittari, kynä, kumi ja neuloja.

4 §
Partioitten lähtöjärjestys arvotaan seuraavasti:
arpomalla ensin piirien välinen järjestys ja sen jälkeen partioiden välinen järjestys.

II Eri osalajien erityismääräyksiä

a) Yösuunnistus

Yösuunnistuksen ratojen pituudet ovat 4-10 kilometriä siten, että ihanneaika H- ja H 40 -sarjoissa on noin 60 minuuttia ja muissa sarjoissa noin 50 minuuttia. Kartta on jaettava jokaiselle partion jäsenelle. Partio lähtee ja palaa yhdessä, mutta matkan varrella se jakautuu kahtia (1+2) ja vähintään puolet matkasta on partion kuljettava erillään. Kokoontumisrastilla on kilpailijoilla oltava tilaisuus odottamiseen sääolosuhteilta suojassa.

b) Kartanluku

Kartanluku suoritetaan erillisenä osakilpailuna siten, että kukin partio saa tehtäväkseen määritellä yhteisesti 10 etäisyyspistettä. Jokaiselle partion jäsenelle annetaan oma kartta. Kartanlukutaival viitoitetaan kaksivärisellä viitoituksella tai yhtäjaksoisesti nauhalla, ns. siimarilla.

Tehtävän suorittamiseen käytettävissä oleva aika on 3 miehen partiota kohden 15 minuuttia. Sen lisäksi kuljettavaa matkaa varten varataan aikaa 1 minuutti kutakin 100 metriä kohden. Mikäli partio ylittää käytettävissä olevan kartanlukuajan, sille annetaan yliajasta 10 virhemilliä kutakin alkavaa kartanlukuajan ylittävää 1/2 minuuttia kohden.

Tekninen asiantuntija voi lisätä kartanlukuun käytettävää aikaa 1 – 5 minuuttia.

Heikon näkyvyyden varalta on valmistettava riittävästi varaetäisyyspisteitä. Mikäli näkyvyyden arvellaan parantuvan päivän mittaan, voidaan soveltaa pykälässä 2 määriteltyä eri lajien suoritusjärjestyksen vaihtamista teknisen asiantuntijan luvalla.

Kartanlukukarttana käytetään ensisijaisesti 1:20 000 moniväristä peruskarttaa, joka painetaan tai liimataan kartongille.
Karttapohjoisen poikkeama annetaan kilpailijoille tiedoksi etukäteen kilpailuohjeissa.

Määriteltävät etäisyyspisteet osoitetaan tähystysputkien ja pisteestä otetun valokuvan tai piirroksen avulla. Tähystysputkia tulee olla 2 kappaletta etäisyyspistettä kohden ja jokaisella tähystyspaikalla tulee olla tähystyspaikan valvoja, joka huolehtii siitä, että tähystysputket osoittavat oikeisiin kohteisiin.

Etäisyyspisteet valitaan siten, että ne sopivat kartan antamaan kuvaan. Kohteet voivat olla kartassa kuvattuja kohteita kuten rakennuksia, metsäsaarekkeita, ojan kulmia tai mutkia, kumpareita jne. tai kartalla kuvaamattomia kohteita kuten pensaita, yksittäisiä puita, pylväitä yms. kohteita, jotka voidaan lukea kartalle kuvatun kohteen mukaan. Puiden välistä näkyvästä kapeasta raosta ei kartalle kuvaamattomia kohteita voida yleensä lukea. Metsän keskellä kasvavaa puuta tai mastoa ei voida käyttää kohteena paitsi jos se on merkitty karttaan erikoismerkein tai jos sen juuri tai maastokohta, jolla se on, näkyy kartalla.

Etäisyyspisteiden lukuetäisyydet tulee olla vähintään 250 m ja enintään 3000 m.

Kartanlukutehtävät numeroidaan E1, E2, E3.. jne. Tehtävien tulee olla viitoituksen varrella numerojärjestyksessä. Kilpailija ei saa palata viitoituksella taaksepäin.

Etäisyyspisteiden ja sijainnin kilpailijat merkitsevät etäisyyspisteet karttaan neulan reiällä ja kiinnittävät pisteen piirtämällä viivan värikynällä reiän yli.

Kartanluvussa annetaan lisäaikaa (sakkoa) 15 sekuntia jokaista täyttä virhemilliä kohden (1,5mm = 1mm = 15 sekuntia lisäaikaa). Maksimi virhen yhtä etäisyyspistettä kohden on 50 mm.

c) Päiväsuunnistus

Päiväsuunnistuksen ratojen pituudet on mitoitettava niin, että ihanneaika H- ja H 40 -sarjoissa on noin 60 minuuttia ja muissa sarjoissa noin 50 minuuttia.

Partio lähtee kokonaisena, mutta hajaantuu matkan varrella siten, että jokaisen partion jäsenen on käytävä vähintään kahdella rastilla yhteisten rastien jälkeen ja ennen kokoontumisrastia.
Partion johtaja jakaa kaikki rastit harkintansa mukaan hajaantumisrastilla siten, että jokaisella rastilla on käytävä ja noudatettava järjestäjien antamia muita mahdollisia ohjeita.

Partio kokoontuu kokoontumisrastilla, josta jatkaa vasta täysilukuisena. Kokoontumisrastilla on kilpailijoilla oltava tilaisuus odottamiseen sääolosuhteilta suojassa.

Varustautuminen maastojuoksuun tapahtuu päiväsuunnistuksen aikaan sisältyvänä. Maaliin tulo on tapahduttava samanaikaisesti. Maaliintuloaika on samalla maastojuoksun lähtöaika.

d) Maastojuoksu

Maastojuoksu suoritetaan mahdollisimman vaihtelevaan maastoon merkityllä noin 1,5 kilometrin pituisella radalla, jossa tulee olla juoksun vaativaksi tekeviä luonnonesteitä. Radan viimeisellä puoliskolla suoritetaan maastojuoksun aikaan sisältyvänä tarkkuusheitto ja ammunta.
Rata on merkittävä selvästi eikä siltä saa poistua.

Kilpailukeskuksessa on oltava maastojuoksuradasta karttaluonnos, josta selviää radan kulku
– lähtö- ja maalipaikat
– tarkkuusheittopaikan sijainti
– tuliaseman sijainti.

Maastojuoksun lähdön ja maalin on oltava eri paikassa. Partion lähtöaika on sama kuin päiväsuunnistuksen maaliintuloaika. Maaliintuloaika otetaan partion viimeisen jäsenen ylittäessä maaliviivan.
Kilpailun järjestäjä toimittaa aseet ampumapaikalle. Aseet ja patruunat tarkastetaan ennen lähtöä. Patruunat saavat olla lippaassa, mutta lipas ei saa olla aseessa eikä ase ladattu juoksun aikana.
Maastojuoksun suorittaneet partiot eivät saa tavata partioita, jotka eivät ole juoksua vielä suorittaneet.

e) Tarkkuusheitto
Tarkkuusheitto suoritetaan maastojuoksureitillä, juostuun aikaan sisältyvänä suorituksena.
Tarkkuusheittopaikalla jokainen partion jäsen heittää kolme n. 600 g:n painoista painoa 12 – 15 metrin päässä olevaan 100 cm leveään ja 75 cm korkeaan aukkoon, jonka alareuna on 20 – 100 cm maanpinnan yläpuolella.

Kullekin partiolle osoitetaan heittopaikka ja siinä valmiina olevat heitettävät painot. Partio saa aloittaa heittämisen vasta, kun kaikki partion jäsenet ovat paikalla. Ruuhkien välttämiseksi on oltava useampi tasa-arvoinen heittopaikka. Jokaisesta aukon ulkopuolelle jäävästä painosta saa partio yhden (1) minuutin sakkoa.

f) Ammunta

Ammunta suoritetaan maastojuoksuradan varrella ja juoksun aikaan sisältyvänä pistooliammuntana pistoolilla tai revolverilla. Jokainen partion jäsen ampuu viisi laukausta. Ampuma-asento on seisten. Lipasta ei saa laittaa aseeseen ennen tuliasemaa. Tukena sallitaan vain niskahihna.

Tuliasema
Ammunnan tuliasema sijoitetaan maastojuoksuradan jälkimmäiselle puoliskolle ja siinä on oltava 3 – 5 tasa-arvoista ampumapaikkaa (karsinaa), joista partiot suorittavat ammunnan. Ampumapaikan tulee olla 5 – 10 metriä leveä ja siitä avautuvan ampumapaikan rajat on merkittävä selvästi yhtäjaksoisella kaistanauhalla.

Ampumakaistaan sijoitetaan kaksi voimassa olevaa kenttäampumataulua 30 – 35 metrin etäisyydelle ampumapaikasta. Taulujen on oltava selvästi näkyvissä.

Ammunassa annetaan jokaisesta maksimipisteistä (150 pistettä) puuttuvasta pisteestä lisäaikaa 20 sekuntia (esim. ammunnan tulos 123 => 27×20 sekuntia = 9 minuuttia lisäaikaa).

Toiminta tuliasemassa
Ennen tuliasemaa olevalla ”Seis”-taululla on partion pysähdyttävä, kunnes partio on koossa. Aseen saa ladata vasta partiolle osoitettavassa ampumapaikassa tuliaseman johtajan annettua luvan ampua. Kilpailija ei saa poistua tuliasemasta ennen kuin toimitsija on todennut aseen olevan tyhjän patruunoista.

Tuliasemassa on noudatettava ehdotonta tulikuria
Ammunnassa ampumapaikkojen puutteessa voidaan ammunta suorittaa tilapäisellä ampumapaikalla. Tällöin ammuntaa koskeva lupakysymys on selvitettävä poliisiviranomaisten kanssa hyvissä ajoin. Viranomaisten ammunnasta antamia määräyksiä on ehdottomasti noudatettava.

III Muita määräyksiä

Tuloslaskenta

Partion tulos muodostuu laskemalla osalajien ajat yhteen seuraavasti:
– yösuunnistuksen aika
– kartanluvun lisäaika (15 sek./täysi virhemilli. Maksimi vithe/kohde on 50 mm)
– päiväsuunnistuksen aika
– maastojuoksun aika kerrottuna kahdella
– tarkkuusheiton lisäaika (1 min./ohiheitto)
– ammunnan lisäaika (20 sek./maksimipisteistä puuttuva piste)

Tasatuloksen sattuessa ratkaisu partioiden välillä tapahtuu osalajien aikojen/tulosten perusteella seuraavassa järjestyksessä: päiväsuunnistus, yösuunnistus, ammunta, kartanluku, maastojuoksu, tarkkuusheitto.

Ennakkoututustuminen
Tutustuminen suunnistusmaastoon tai kartanlukualueeseen ennen kilpailua on, partion hylkäämisen uhalla. kielletty. Järjestäjien on tiedotettava kielletyistä alueista ja tarvittaessa merkittävä ne. Samoin järjestäjän on pyrittävä valvomaan tämän kiellon noudattamista. Kilpailua seuraamaan tulleille lehtimiehille, valmentajille ym. voi kilpailun järjestäjä osoittaa alueet kilpailun seuraamista varten.

Partiolle määrätään 45 min lisäaika leimaamattomasta rastista tai väärällä rastilla leimaamisesta. Partion ei kuitenkaan tarvitse keskeyttää.