Reserviläisurheiluliiton mestaruuskilpailujen ja kuntoliikuntatapahtumien yleissäännöt

Lataa tästä (pdf)

1. Johdanto

Nämä Reserviläisurheiluliiton mestaruuskilpailujen yleissäännöt on hyväksytty Reserviläisurheiluliiton hallituksen kokouksessa 11.11.2017. Säännöt ovat voimassa 01.01.2018 alkaen.

 

2. Sääntöjen soveltamisala

Säännöt koskevat kilpailujen / kuntoliikuntatapahtumien toimihenkilöitä, kilpailijoita (osallistujia), valmentajia, teknisiä asiantuntijoita, huoltajia ja johtajia sekä järjestyksen ja käyttäytymisen osalta myös kilpailujen seuraajia.

 

3. Yleissäännöt

1§ Kilpailujen ja muiden tapahtumien järjestämisedellytykset

YLEISTÄ

Reserviläisurheiluliitto (RESUL) nimeää liittotason tapahtumien järjestäjän, järjestämisajan ja -paikan. Järjestelytoimikunnan kutsuu koolle se kerho, yhdistys tai piiri, jolla on kilpailun järjestelyvastuu.
Kilpailujen järjestelytoimikuntaan tulee mahdollisuuksien mukaan nimetä henkilöitä, joilla on kyseisten kilpailulajien tuomarivalmius ja/tai järjestämiskokemusta.

Kilpailujen järjestäjien on kilpailuja toteuttaessaan otettava huomioon luonnon- ja ympäristönsuojeluun liittyvät näkökohdat niissä kilpailumuodoissa, joissa se tulee kysymykseen. Lajeissa, joissa liikutaan maastossa, on järjestelyistä sovittava yhdessä maanomistajien ja metsästysoikeuden haltijoiden kanssa.

Kilpailua ei saa järjestää siten, että kilpailija, toimihenkilö, kilpailuja seuraava tai sivullinen henkilö tai omaisuutta saatetaan ilmeiseen onnettomuuden tai vahingon vaaraan. Tämän varmistamiseksi kaikissa kilpailuissa on oltava turvallisuussuunnitelma.

 

TAPAHTUMAKALENTERI

Reserviläisurheiluliitto julkaisee järjestettävistä tapahtumista kalenterivuosittain tapahtumakalenterin, mistä ilmenee tapahtuman järjestäjä ja ajankohta.

Tapahtumakalenteriin merkitystä päivästä voidaan erityissyistä poiketa liiton hallituksen luvalla.

Lisäksi liitto julkaisee vuosittain tapahtumien 5-vuotissuunnitelman.

 

VAKUUTUKSET

Reserviläisurheiluliiton kilpailuissa ja tapahtumissa osallistujat vastaavat itse omasta vakuutusturvastaan. Mikäli kilpailussa tai tapahtumassa ammutaan, tarvitsee osallistuja lisäksi ampumatoiminnan kattavan vakuutusturvan. Vakuutuksen on oltava Reserviläisurheiluliiton hyväksymä ja sen voimassa olo tarkastetaan ennen kilpailun tai tapahtuman alkua.

Reserviläisurheiluliitto vakuuttaa kilpailujen ja tapahtumien järjestäjät.
Vakuutus sisältää vapaaehtoistyön tapaturma- ja toiminnan vastuuvakuutuksen. Tarkat vakuutusehdot ovat kilpailun käytännön järjestelyistä vastaavien organisaatioiden saatavilla liiton toimiston kautta.

2§ Kilpailumuodot

Reserviläisurheiluliiton mestaruuskilpailuja järjestetään seuraavissa kilpailumuodoissa:

– ampumahiihto
– ampumahiihtoviesti
– ampumasuunnistus
– falling plate
– ilma-aseammunta
– kivääri 300m
– maastokilpailu
– perinneasekilpailu
– pistooliampumahiihto
– pistooliampumajuoksu
– pistooliampumahiihtoviesti
– pistooliampumajuoksuviesti
– sovellettut reserviläisammunnat (SRA)
– reserviläisammunta
– tarkka-ampujakilpailu

Liitto voi antaa kilpailulle Suomen Mestaruuskilpailun (SM) arvon silloin kun kilpailumuoto pääosin perustuu liiton itse laatimiin ja ylläpitämiin lajisääntöihin.

Mestaruuskilpailuja ovat myös seuraavat kilpailut:

– Reserviläisurheiluliiton jäsenjärjestöjen ampumamestaruuskilpailut

Myös muita kilpailuja voidaan järjestää.

Näitä yleissääntöjä tulee noudattaa myös syys- ja talvijotoksia järjestettäessä.

Reserviläisurheiluliiton hallituksen päätöksellä kilpailut voidaan järjestää myös avoimina.

3§ Kilpailujen tiedottaminen

 

KILPAILU- TMS. KUTSU

Hyvissä ajoin – kuitenkin vähintään 3 kk ennen kilpailua – tulee mestaruuskilpailujen järjestäjän ilmoittaa Reserviläisurheiluliittoon kilpailukutsussa tarvittavat tiedot.

Liitto postittaa kutsun kaikille piireille ja ao. toimikunnille sekä tekniselle asiantuntijalle ja toimittaa sen Reserviläinen-lehteen.

 

KILPAILUKUTSU

Kilpailukutsussa tulee ilmoittaa:

a) kilpailun järjestäjä, kilpailupaikka ja sen katuosoite tai koordinaatit
b) kilpailun taso ja lajit (myös mahdolliset osallistumisrajoitukset)
c) kilpailujen ajankohta
d) kilpailun ohjelman ja eräluetteloiden julkaiseminen
e) ilmoittautumisohjeet ja ilmoittautumisen määräpäivä, jolloin ilmoitusten oltava perillä
f) osallistumismaksu ja muut mahdolliset maksut sekä ohje maksujen suorittamista varten
g) muistutus, että kilpailuun osallistuvilla tulee olla voimassaoleva ampumatoiminnan kattava vakuutusturva lajeissa,
joihin sisältyy ampuminen
h) teknisen asiantuntijan nimi ja yhteystieto
i) tiedottajan nimi ja yhteystiedot
j) mistä kilpailuun liittyvää täydentävää tietoa on mahdollisesti saatavilla internet -palveluna

Lisäksi voidaan mainita opastuksesta, majoittumismahdollisuudesta, ruokailusta yms.

 

KILPAILUOHJEET

Kilpailuohjeet täydentävät kilpailukutsua ja ne sisältyvät kilpailuun osallistuville piireille 14 päivää ennen kilpailua lähetettävään erä- / lähtöluetteloon.

Kilpailijoille on annettava kirjalliset kilpailuohjeet hyvissä ajoin ennen kilpailun alkua. (Ei koske ampumakilpailuja, ellei ko. lajin säännöissä toisin määrätä.)

Kilpailukutsussa mainitut tiedot voidaan toistaa kilpailuohjeissa.

Kilpailun järjestäjä voi antaa täydentäviä kilpailuohjeita internet -verkkopalveluissa, kun täydentävät tietolähteet on mainittu kilpailukutsussa.

 

ERÄ – / LÄHTÖLUETTELON SISÄLTÖ

a) kilpailuohjeet
b) kilpailulaji
c) kilpailuerien numerot / lähtönumerot
d) erien alkamisaika / lähtöaika
e) ajankohta mahdollisille uusinnoille (ammunta)
f) kilpailusarjat
g) kilpailijan suorituspaikka
h) kilpailijan sotilasarvo, nimi, yhdistys/piiri

Eräluetteloon tulee liittää selvitys opastuksesta kilpailupaikalle.

 

KILPAILUJEN AVAUS

Hyvissä ajoin ennen ensimmäistä kilpailusuoritusta on mahdollisuuksien mukaan suoritettava lyhyehkö kilpailutapahtuman avajaistilaisuus ja kilpailijoiden järjestäytyminen, jossa tulisi olla:

– lipunnosto
– kilpailujen avaus
– kisahartaus
– lyhyt selostus kilpailusta

Kilpailuaika on ilmoitettava hyvissä ajoin ennen ensimmäisen kilpailijan lähtöä. (Ei koske ampumakilpailuja.)

 

TULOKSET

Viimeistään viikon kuluessa kilpailusta tulee järjestäjien lähettää kilpailuselostus (ei ampumakilpailuista) ja virallinen tulosluettelo Reserviläisurheiluliittoon. Lisäksi järjestäjä ilmoittaa ennätykset niissä lajeissa, joissa tulosvertailu on mahdollista. Teknisen asiantuntijan tulee toimittaa kirjallinen loppuraporttinsa liittoon kahden viikon kuluessa kilpailun päättymisestä.

Kilpailuselostukseen kuuluvat kilpailu- ja käsiohjelma, kartat ja muu kirjallinen aineisto.

Kilpailupaikalla tulee olla tulostaulu, johon kiinnitetään julkaisukellonajalla ja kilpailu-/tulostoimiston päällikön allekirjoituksella varustetut osalajien / sarjojen viralliset tulokset ja kokonaistulokset. Tulokset tulee julkaista ennen palkintojen jakoa.

Ampumakilpailujen virallisten tulosten julkaisemisesta alkaa 10 minuutin mittainen protestiaika, jonka päätyttyä suoritetaan palkintojen jako, ellei protestia tuloslistaa vastaan ole asianmukaisesti tehty.

Virallinen tulosluettelo sisältää:

– kilpailun nimen.
– järjestäjän, ajan ja paikan.
– lähteneitten lukumäärän sarjoittain, joissa eriteltävä tuloksen saaneet,
keskeyttäneet ja hylätyt (ei koske ampumakilpailuja).
– täydelliset ikäsarjoittain kootut tulosluettelot, joissa mainittava sijoitus, sotilasarvo, nimi, piiri,
osalajien / sarjojen tulokset ja lopputulos sekä sääntörikkomusten vuoksi mahdollisesti tehdyt
pistevähennykset.

4§ Ilmoittautuminen ja poisjäänti

 

ILMOITTAUTUMINEN

Ilmoittautumisen suorittaa yleensä kilpailijan piiri tai vastaava Reserviläisurheiluliiton jäsenjärjestö. Osanottajat ja joukkueet on ilmoitettava kirjallisesti kilpailukutsussa ilmoitettuun määräaikaan mennessä. Samalla on ilmoitettava piirin joukkueen johtajan nimi ja yhteystiedot. Ilmoittautumisesta tulee ilmetä kilpailijan sotilasarvo, etu- ja sukunimi, kilpailulaji, kilpailusarja ja piiri. Ohjeellinen määräaika päättyy viimeistään 20 päivää ennen kilpailua.

Niissä Reserviläisurheiluliiton mestaruuskilpailuissa, joissa kilpailuun voi ilmoittaa joukkueita, on kullakin Reserviläisurheiluliiton jäsenjärjestöllä etuoikeus saada kilpailuun vähintään yksi ilmoittautumisajan kuluessa ilmoitettu joukkue ennen kuin muut kilpailupaikat täytetään.

Osanottomaksut on suoritettava kilpailukutsussa ilmoitetulla tavalla. RESUL:lle tuloutettava osa on suoritettava 14 pv:n kuluessa kilpailun päättymisestä, sen jälkeen peritään viivästyskorkoa 15 %.

Osanoton varmistaminen ja mahdolliset muutokset on tehtävä ennen kilpailun alkua tai ilmoitettuun määräaikaan mennessä kilpailutoimistoon.

Kilpailun järjestäjän on ilmoitettava erä-/lähtöluettelon julkaisemisen jälkeen tehdyistä kaikista kilpailijoita ja joukkueita koskevista muutoksista joukkueenjohtajalle tai osallistumisilmoituksen lähettäjälle. Myös kilpailujen aikana tehdyistä kilpailijaa tai joukkuetta koskevista muutoksista yms. on välittömästi tiedotettava joukkueenjohtajalle, ilmoituksen allekirjoittaneelle tai ko. kilpailijalle.

 

JÄLKI-ILMOITTAUTUMINEN

Reserviläisurheiluliiton mestaruuskilpailuissa jälki-ilmoittautuminen on mahdollista järjestäjien suostumuksella. Joukkueita ei voi jälki-ilmoittaa. Kilpailupaikalla voi sarjaa vaihtaa perustellusta syystä, jos eräjako antaa siihen mahdollisuuden ja järjestäjä sen hyväksyy. Poisjääneen kilpailijan tilalle voi ao. piiri ilmoittamalla järjestäjälle asettaa toisen kilpailijan kyseiseen sarjaan. Joukkuekilpailua varten joukkuetta voidaan täydentää toisella saman piirin/yhdistyksen kilpailijalla, kun täydennyksestä ilmoitetaan ennen kilpailusuoritusten alkamista.

5§ Kilpailijoiden jaottelu

 

SARJAT

Kilpailijat jaetaan iän ja sukupuolen perusteella alla mainittuihin sarjoihin. Kilpailija kuuluu tiettyyn sarjaan sen kalenterivuoden alusta lukien, jona hän täyttää ko. määrän vuosia. Nuorten sarjoissa kilpailija kuuluu tiettyyn sarjaan sen kalenterivuoden loppuun, jona hän täyttää sarjaan merkityn määrän vuosia. Samassa ikäsarjassa kilpailevat kilpailijat tulee, mikäli suinkin mahdollista, sjoittaa samaan erään tasapuolisten kilpailuolosuhteiden varmistamiseksi.

 

SARJALYHENNYS
Harrastajat 
NuoretH/D 16-20
Miehet/NaisetH/D
IkämiehetH35
IkämiehetH40
IkämiehetH45
Veteraanit/Vet.naisetH50/D50
VeteraanitH55
VeteraanitH60
VeteraanitH65
VeteraanitH70
VeteraanitH75

 

Eri kilpailulajeissa käytettävät sarjat ovat liitteellä 1 ellei lajisäännöistä muuta ilmene. H 75 jälkeen sarjat ovat viiden vuoden välein. H70-sarjasta ylöspäin kilpailija voidaan siirtää ilmoitetusta sarjastaan, ellei kyseisessä sarjassa ole vähintään kolmea ilmoittautunutta viittä vuotta nuorempaan sarjaan. Siirto voi olla vain yhden portaan suuruinen.

 

OSANOTTO ERI SARJOIHIN

Kaikilla kilpailijoilla on oikeus halutessaan kilpailla yleisessä sarjassa. Veteraanien ja ikämiesten sarjaan kuuluvalla kilpailijalla on lisäksi oikeus kilpailla nuoremmassa ikämies- ja veteraanisarjassa. Nuorten sarjassa tytöillä on oikeus kilpailla poikien sarjassa.

Kilpailija saa kilpailla samassa kilpailussa kussakin lajissa vain yhdessä sarjassa. Ampumakilpailussa kilpailija voi osallistua samassakin lajissa kahteen sarjaan, joista toinen on hänen oma ikäsarjansa, mikäli menettely sopii järjestäjän laatimaan kilpailuohjelmaan.

 

OSANOTTO-OIKEUS

Reserviläisurheiluliiton mestaruuskilpailuihin on osanotto-oikeus Reserviläisurheiluliiton jäsenjärjestöjen jäsenillä. Suomen Reserviupseeriliiton (RUL) ja Reserviläisliiton (RES) kilpailuihin saavat osallistua mainittujen liittojen jäsenyhdistysten jäsenet. Jäsenen tulee kuitenkin olla 15 v. täyttänyt (huom. RES:n säännöt). Avoimiin kilpailuihin voivat kaikki halukkaat osallistua em. ikärajan puitteissa. Ao. kilpailujen järjestäjät (tuomarit, johtajat sekä muut toimihenkilöt) saavat osallistua liiton mestaruuskilpailuihin vain liiton asettamin rajoituksin, silloin kun tehtävien suorituksen tasapuolisuus osallistumisen sallii.

Em. osallistumisrajoitus ei koske RUL:n, RES:n ja RESUL:n ampumamestaruuskilpailujen lajisäännöissä mainittuja ampumakilpailuja.

Reserviläisurheiluliitto voi vuosittain päättää kilpailujen osallistumiskiintiöistä tai muista osallistumisrajoituksista. Kiintiöt tai rajoitukset on ilmoitettava kilpailukutsussa.

 

EDUSTUSOIKEUS

Kilpailija saa edustaa asuinpaikastaan riippumatta mitä tahansa liiton piiriä / yhdistystä, jonka jäsen hän on. Saman kalenterivuoden aikana kilpailija voi kansallisella ja kansainvälisellä tasolla edustaa vain yhtä yhdistystä. Edustus määräytyy sen mukaan, mitä yhdistystä kilpailija kilpailuvuoden aikana ensimmäisen kerran edustaa. Edellä määrätty ei estä kilpailijaa kuulumasta jäsenenä useampaan yhdistykseen ja osallistumasta näiden yhdistysten järjestämiin paikallisen tason kilpailuihin kulloinkin järjestävän yhdistyksen edustajana. Väärin ilmoitetun edustuksen saa kilpailun järjestäjä korjata tuloksiin oikeaksi.

 

JOUKKUEKILPAILU

Kilpailujoukkueen koko määrätään lajisäännöissä tai muulla liiton antamalla ohjeistuksella. Mestaruuskilpailujen joukkueet muodostetaan Reserviläisurheiluliiton jäsenjärjestöittäin/yhdistyksittäin. Joukkueen jäsenen on oltava edustamansa järjestön/yhdistyksen jäsen. Kilpailujärjestäjällä on oikeus vaatia kilpailijalta selvitys jäsenyydestä sekä hylätä sääntöjenvastaisesti muodostetun joukkueen tulos. Jollei muuta ole määrätty, on joukkueen koko 4 henkilöä ja joukkuetulos muodostuu 3 parhaan kilpailijan tulosten perusteella.

 

KILPAILUVARUSTUS

Kilpailuvarustukselle asetetut rajoitukset määritellään lajikohtaisissa säännöissä. Kaikissa Suomen Reserviupseeriliiton, Reserviläisliiton ja Reserviläisurheiluliiton kilpailuissa on sallittua käyttää reserviläisille tyypillisiä maastokuvioisia asuja
ja varusteita tai muuta sotilaalliseen toimintaan soveltuvaa lajisääntöjen mukaista varustusta, kunhan noudatetaan Puolustusvoimien ohjeistusta sotilaspukujen käytöstä.

 

PALKINNOT

Mestaruuksia ja palkintoja jaetaan vain kokonaiskilpailun perusteella. Järjestäjän hankkimia kunnia-palkintoja jaetaan ensisijaisesti kokonaiskilpailussa.

Kaikissa henkilökohtaisissa ja viestisarjoissa sekä joukkuekilpailuissa jaetaan kolme (3) mestaruusmitalia. Joukkuekilpailuissa jaetaan mestaruusmitalit joukkueen jokaiselle jäsenelle.

6§ Kilpailun valvonta

 

YLEISTÄ

Suomen Reserviupseeriliiton, Reserviläisliiton ja Reserviläisurheiluliiton mestaruuskilpailuissa tulee olla kilpailujen järjestäjien esittämä ja hallituksen hyväksymä tekninen asiantuntija (TA) sekä kilpailun järjestäjän esittämä tuomarineuvosto (=Jury). Lajikohtaisesti annetaan tarkemmat määräykset TA:lle edellytettävästä muodollisesta pätevyydestä ja kokemuksesta. Lajeissa, jotka koostuvat useista osalajeista, voi olla lisäksi kunkin lajin tekninen asiantuntija. Kilpailujen valvonnasta on erillinen TA-ohje. TA:lle ei saa määrätä muita tehtäviä, mutta hän voi osallistua kilpailuun, ellei lajin säännöissä muuta määrätä.

7§ Tuomarineuvosto (= Jury)

 

TUOMARINEUVOSTON KOKOONPANO

Kilpailujen tuomarineuvoston muodostavat järjestäjien esittämä ja TA:n hyväksymä tuomarineuvoston puheenjohtaja (kansallinen ylituomari tai kyseisen lajin sääntöihin perehtynyt kokenut henkilö)) sekä kaksi järjestäjien kutsumaa jäsentä, joista toisen tulee olla kilpailijoiden edustaja lajeissa, joissa ei ole osallistumisrajoitusta. Puheenjohtajan ja jäsenten tulee olla jonkin Reserviläisurheiluliiton jäsenjärjestön jäseniä, mutta eivät voi olla järjestävän yhdistyksen jäseniä, ellei ao. lajin säännöt muuta määrää. Juryn puheenjohtajalle ei saa määrätä muita tehtäviä.

 

TUOMARINEUVOSTON PÄÄTÖSVALTAISUUS

Tuomarineuvosto on päätösvaltainen, kun kaksi kolmesta jäsenestä on paikalla ja he ovat yksimielisiä päätöksestä.

Tuomarineuvoston ratkaistavaksi on alistettava kaikki ne riidanalaiset kysymykset, joita järjestäjä ei voi ratkaista.

 

TUOMARINEUVOSTON OIKEUDET PUUTTUA KILPAILUN KULKUUN

Tarvittaessa tuomarineuvoston jäsenillä ja teknisillä asiantuntijoilla on oikeus puuttua kilpailun kulkuun kilpailun johtajan välityksellä. Mikäli kysymys on henkilöiden tai omaisuuden turvallisuutta uhkaavasta ilmeisestä vaarasta, on heillä velvollisuus puuttua tilanteeseen välittömästi havaittuaan vaaratilanteen.

8§ Vastalauseen tekeminen

Vastalause voidaan tehdä:

– kilpailun järjestelyä
– kilpailijan suoritusta
– kilpailijan edustusoikeutta
– kilpailijan suorituksen hylkäämistä
– tulosluetteloa vastaan.

 

VASTALAUSEMUODOLLISUUDET

Vastalause on tehtävä kirjallisena kilpailutoimistosta saatavalla lomakkeella. Se on jätettävä viimeistään 2 tunnin kuluessa kilpailun järjestelyä koskevan havainnon teosta tai vastalauseen kohteena olevan tehtävän suorituksesta ja lisäksi viimeistään tunnin kuluessa kilpailun päättymisestä. (siitä kun kaikki ovat suorittaneet kaikki tehtävät) kilpailutoimistoon tekniselle asiantuntijalle tai kilpailun johtajalle välittömästi toimitettavaksi. Ampumakilpailuissa vastalause on tehtävä 10 minuutin aikana virallisen tuloslistan julkaisemisesta, mikäli vastalause koskee tuloslistaa tai vastalauseen koskiessa kilpailujen yleissääntöjen rikkomusta 30 minuutin kuluessa kilpailun viimeisen erän tai tehtävän päättymisestä. Vastalausetta jätettäessä on maksettava järjestäjälle vastalausemaksu, joka on vähintään ao. sarjan osanottomaksu kaksinkertaisena tai viesti-/ joukkuekilpailun osalta joukkueen osanottomaksu, mikäli näille on määrätty erillinen maksu.

Kilpailija ei voi tehdä vastalausetta itseään koskevasta turvallisuusrikkeen johdosta tapahtuneesta hylkäyksestä.

Mikäli vastalause hyväksytään, on järjestäjän palautettava vastalausemaksu. Ellei vastalausetta hyväksytä, järjestäjä tilittää vastalausemaksun Reserviläisurheiluliitolle. Vastalauseen voi tehdä yksityinen kilpailija, joukkueen johtaja tai kilpailijan edustama yhteisö (kerho, yhdistys, piiri tms.).
Tulosluetteloa vastaan tehty oikaisupyyntö on jätettävä RESUL:n toimistoon kahden (2) viikon kuluessa sen julkaisemisesta.

 

VASTALAUSEEN KÄSITTELEMINEN

– vastalauseen käsittelee tuomarineuvosto
– tuomarineuvostolle esittelee asiat tekninen asiantuntija tai kilpailun johtaja ja heillä ei
ole äänioikeutta
– sen käsittely on aloitettava heti
– tuomarineuvoston on kuultava rikkomuksen ja ilmoituksen osapuolia sekä muita, jotka voivat valaista asioiden kulkua
– päätös on tehtävä viimeistään kolmen (3) tunnin kuluessa vastalauseen jättämisestä
– tuomarineuvoston on välittömästi ilmoitettava kirjallisesti päätöksestä asianomaisille
– vastalauseesta tulosluetteloa vastaan päättää liiton hallitus kuultuaan asiasta tuomarineuvoston
tai ao. toimikunnan lausunnon
– ellei tuomarineuvoston päätös ole yksimielinen, sillä on oikeus siirtää asia liiton hallituksen
ratkaistavaksi
– tuomarineuvosto voi julistaa kilpailun kokonaisuudessaan mitättömäksi, vaikka vastalausetta
ei olisi tehty
– tuomarineuvoston on ilmoitettava sääntörikkomukset liitolle mahdollista rangaistuskäsittelyä
varten

 

TUOMARINEUVOSTON PÄÄTÖKSESTÄ VALITTAMINEN

Tuomarineuvoston päätöksestä voi asianomainen valittaa Reserviläisurheiluliiton hallitukselle kahden (2) viikon kuluessa siitä, kun tuomarineuvoston päätös on asianosaiselle ilmoitettu tai, ellei päätöstä vastalauseesta ole annettu määräajassa, kuukauden kuluessa kilpailusta.

Liitto ilmoittaa päätöksestä kirjallisesti vastalauseen tekijälle ja kilpailun järjestäjille sekä kilpailu- suorituksen hylkäämisestä ao. kilpailijalle ja hänen edustamalleen yhteisölle (kerho, yhdistys tai piiri yms.). Reserviläisurheiluliiton hallituksen päätöksestä, koskien vastalausetta, ei voi valittaa.

9§ Rangaistuskäsittely

 

SÄÄNTÖRIKKOMUKSET JA KÄYTTÄYTYMISHÄIRIÖT

Liitto voi antaa kilpailijalle tai toimitsijalle huomautuksen, varoituksen tai määräaikaisen kilpailu-/ toimintakiellon sääntörikkomuksesta. Erityisen vakavaksi rikkomukseksi katsotaan alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisuudessa toimiminen ja siitä johtuneet käyttäytymishäiriöt. Reserviläisurheiluliitto edellyttää, että järjestäjät hoitavat liiton tapahtumissa järjestyksen ylläpidon.

Jos sääntörikkomus tulee tietoon vasta kilpailun päättymisen jälkeen ja rikkomuksella on ollut vaikutusta kilpailutulokseen, voi liitto mitätöidä kilpailijan tuloksen ko. kilpailun osalta.

Liittohallituksen käsiteltäväksi tulevat sääntörikkomusasiat ja rangaistusesitykset valmistellaan Reserviläisurheiluliiton sääntöasiaintoimikunnassa. Toimikunta varmistaa, että eri tahoja on kuultu asianmukaisesti. Toimikuntaan kuuluvat puheenjohtaja, oikeudellinen asiantuntija sekä lajisääntöjen asiantuntija.

Huomautus, varoitus tai kilpailu-/toimintakielto voidaan määrätä myös lajia tai liittoa vahingoittavasta epäurheilijamaisesta käytöksestä. Henkilön, joka on määrätty kilpailu-/tai toimitsijakieltoon, on luovutettava kilpailija-/tuomarikorttinsa liitolle. Ellei korttia luovuteta liitolle, on liiton ilmoitettava kiellosta kaikille kilpailuja järjestäville tahoille.

 

DOPING

Mikäli kansallinen doping-toimikunta on todennut Reserviläisurheiluliiton, Suomen Reserviupseeriliiton tai Reserviläisliiton mestaruuskilpailuissa otetuista doping-näytteistä positiivisen tuloksen jonkun kilpailijan kohdalla ja suoritetussa tutkimuksessa todetaan kilpailijan käyttäneen kiellettyjä doping-aineita parantaakseen kilpailusuoritustaan, voi liitto määrätä hänet määräaikaiseen tai elinikäiseen kilpailukieltoon.

Reserviläisurheiluliiton päätöksestä, koskien rangaistuskäsittelyä, voi valittaa urheilun oikeusturvalautakuntaan.

10§ Sääntöjen soveltamisjärjestys, erityissäännöt ja ohjeet

Kaikissa Reserviläisurheiluliiton, Suomen Reserviupseeriliiton ja Reserviläisliiton mestaruuskilpailuissa ja iittojen jotoksilla noudatetaan ensisijaisesti Reserviläisurheiluliiton omia ao. kilpailumuodon lajisääntöjä ja toissijaisesti näitä yleissääntöjä. Jos kilpailumuodolle on lisäksi olemassa muita sääntöjä, kuten esimerkiksi Suomen Ampumaurheiluliiton (SAL), Suomen Ampumahiihtoliiton (SaHL), Suomen Hiihtoliiton (SHL), Suomen Nykyaikaisen 5-ottelun liiton (SNSL), Suomen Suunnistusliiton (SSL) ja Suomen Urheiluliiton (SUL) yleisurheilua koskevia sekä Suomen Uintiliiton (SUiL) kilpailusääntöjä, noudatetaan lisäksi näitä siltä osin kuin liiton omissa säännöissä ei muuta määrätä. Tämän lisäksi noudatetaan sääntöjä täydentäviä Reserviläisurheiluliiton hallituksen vahvistamia ko. lajitoimikuntien ohjeita ja ao. kilpailun järjestäjän antamia kilpailuohjeita.

Suomen Reserviupseeriliiton ja Reserviläisliiton ampumamestaruuskilpailuissa noudatetaan ensisijaisesti Reserviläisurheiluliiton mestaruuskilpailujen ja kuntoliikuntatapahtumien yleissääntöjä sekä Suomen Reserviupseeriliiton, Reserviläisliiton ja Reserviläisurheiluliiton ampumamestaruuskilpailujen lajisääntöjä. SAL:n lajeissa noudatetaan lisäksi SAL:n lajisääntöjä huomioiden ne poikkeukset, jotka on mainittu Suomen Reserviupseeriliiton, Reserviläisliiton ja Reserviläisurheiluliiton omissa lajisäännöissä ja yleissäännöissä.

Kilpailtaessa puolustusvoimien alueella on noudatettava puolustusvoimien turvaohjesääntöjä ja järjestysmääräyksiä, ellei käyttölupaa tehtäessä ole muuta sovittu.

Mikäli kilpailija käyttää lainattua ampuma-asetta, aseen haltijan tulee noudattaa Ampuma-aselain 87 §:n ja 88 §:n määräyksiä.

Liittojen kilpailuissa kukin kilpailija kilpailee omalla vastuullaan.
Nämä säännöt ja ao. lajisäännöt on asetettava kilpailijoiden nähtäväksi kilpailupaikalla.

 

TURVALIPPU

Turvalippu pitää aina olla niissä lajeissa jotka on alla mainittu, kaikissa kivääreissä sekä pistooleissa paitsi kun turvalipun poisottaminen sallitaan. Osoittaakseen etteivät ilma-aseet ole ladattuja, pitää turvalipun pituus olla niin pitkä, että se ulottuu piipun läpi. Muiden aseiden turvalipuissa pitää olla osa, joka asetetaan patruunapesään näyttääkseen että ase on lataamaton.

a) Ellei turvalippua käytetä, näiden sääntöjen mukaan, pitää juryn jäsenen antaa ampujalla varoitus ja kehottaa häntä käyttämään turvalippua.
b) Mikäli jyry toteaa että ampuja kieltäytyy käyttämästä turvalippua sääntöjen mukaisesti varoituksen jälkeen, hänet suljetaan pois kilpailusta.
c) Turvalipun tai siiman värin tulee olla selkeästi näkyvä, esim: kirkas oranssi, punainen tai keltainen.

Turvalippua käytetään seuraavissa ResUl mestaruuskilpailuissa:
300M kivääri
Reserviläisammunta
Perinne-ase ammunta
Reserviläisten ampumamestaruuskilpailut

Liite 1

Eri kilpailulajeissa käytettävät sarjat ellei lajisäännöistä muuta ilmene.
H75 jälkeen sarjat ovat viiden vuoden välein.

 

KILPAILUSARJAT
Ampumamestaruuskilpailut (RUL/RES/RESUL)H/D, H50/D50, H60/D60, H70/D70, joukkue H/D ja H50/D50
IlmaseammuntaH/D, H50/D50, H60, H70, H75, joukkue H/D ja H50/D50
AmpumahiihtoH/D, H35, H40, H45, H50/D50, H55, H60, H65, H70, H75
AmpumahiihtoviestiH/D, H80, H100, H120
AmpumasuunnistusH/D, H35, H40, H45, H50/D50, H55, H60, H65, H70, H75
MaastokilpailuH/D, H40, H50/D50, H60, H70, H75, joukkue H sekä H50
Merikilpailu (joukkue)H
PartiokilpailuH/D, H40, H50/D50, H60/D60,
PistooliampumahiihtoH/D, H35,H40,H45, H50/D50, H55, H60, H65, H70, H75
PistooliampumahiihtoviestiH/D, H80, H100, H120
PistooliampumajuoksuH/D, H35, H40, H45, H50/D50, H55, H60, H65, H70, H75
PistooliampumajuoksuviestiH/D, H80, H100, H120
TalvikilpailuH/D, H40, H50/D50, H60, H70, H75, joukkue H sekä H50
NeliotteluH/D, H35, H40, H45, H50/D50, H55, H60, H65, H70, H75
SRAH, H50, joukkue H
Tarkka-ampujakilpailuH, joukkue H
PerinneasekilpailuH, H50, H60, H70,D, D50, joukkue H, H50,H60, H70, D
PalvelusammuntaH, joukkue H

 

Yllämainittujen lisäksi ovat nuorten sarjat H/D 16 – 20 vuotiaat ja harrastajasarjat.

 

HALLITUS