Reserviläisurheiluliiton merimestaruuskilpailujen säännöt

Lataa tästä (pdf).

 

1. Johdanto

Nämä Reserviläisurheiluliiton merimestaruuskilpailujen säännöt on hyväksytty Reserviläisurheiluliiton hallituksen kokouksessa 15.2.2006.

Säännöt ovat voimassa 1.3.2006 alkaen. Nämä säännöt korvaavat kaikki aikaisemmat säännöt.

 

2. Sääntöjen soveltamisala

Reserviläisurheiluliiton merimestaruuskilpailuissa ja niiden järjestelyissä noudatetaan
Reserviläisurheiluliiton mestaruuskilpailujen yleissääntöjen lisäksi näitä merimestaruuskilpailujen erikoissääntöjä.

 

3. Merimestaruuskilpailujen säännöt

1§ Yleistä

Kilpailun tarkoituksena on edistää reserviläisten merisotilaallisia merenkulku-, navigointi- ja merimiestaitoja sekä luoda yhteistoimintaa eri paikkakuntien ja yhdistysten välillä. Tässä hengessä kilpailu järjestetään. Kilpailun kieli on suomi. Kaikki selostukset, tehtävät ja muut ohjeet on annettava
kilpailijoille selkeällä suomen kielellä.

Kilpailun järjestäjä on määrättävä vähintään 12 kuukautta ennen kilpailupäivää.
Kilpailun järjestäjän on toimitettava kilpailukutsu kaikille reserviläispiireille ja Reserviläinen –lehteen viimeistään kunkin kilpailuvuoden maaliskuun 31. päivään mennessä.

Kilpailun ajankohta on elo-syyskuun taitteessa. Kilpailu on järjestettävä viikolla 35 tai viikolla 36. Merikilpailutoimikunnan on sovittava kilpailun ajankodasta kilpailun järjestäjän kanssa vähintään 12 kuukautta ennen kilpailun ajankohtaa.

1.1 Ilmoittautuminen

Kilpailuun osallistuvien joukkueiden on ilmoittauduttava kirjallisesti järjestäjälle kilpailukutsussa mainittuun päivään mennessä. Ko. päivän jälkeen tulleita ilmoituksia järjestäjän ei tarvitse hyväksyä.

Milloin kilpailun osanottajamäärää on ilmoittautuneitten määrästä ja järjestelyvaikeuksista johtuen rajoitettava, sen on tapahduttava piireittäin suoritettavien karsintakilpailujen perusteella tai muuten tasapuolisuuteen pyrkien.

1.2 Kilpailukäskyt, reittiselostukset ja tehtäväselosteet

Kilpailuradoista on annettava täsmällinen kilpailukäsky ja reittiselostus. Kilpailun aikana annettavista tehtävistä on annettava erillinen tehtäväseloste. Kilpailukäskyt, ja selostukset on annettava joukkueelle paikassa, josta joukkue on ohjattavissa kilpailualukselle ilman, että sillä on tilaisuus tavata kanssa-kilpailijoitaan. Joukkueella on kilpailukäskyt ja muun materiaalin saatuaan oltava vähintään 30 minuuttia aikaa valmistautua lähtöön. Kilpailukäskyt ja reittiselostukset on annettava kilpailujoukkueelle
kahtena kappaleena. Kilpailun aikana annettavat tehtäväselosteet ja esimerkiksi viestitehtävät voidaan antaa yhtenä kappaleena.

Kilpailujoukkueen tulee esitellä valvojalle kilpailukäskyn ja reittiselostuksen perusteella tekemänsä reittisuunnitelma. Mikäli reittisuunnitelma ei ole valmis ennen joukkueen lähtöaikaa, tulee joukkueen esitellä keskeneräinen reittisuunnitelma ja reittisuunnitelman tarkastamaton osuus viimeistään ennen kun joukkue on siirtymässä tarkastamattomalle osuudelle. Mikäli reitissä on sellaisia poikkeamia, että ne vaarantavat aluksen turvallisuuden, tulee valvojan puuttua ajoon ennen vaaratilanteen syntymistä. Tällaisesta puuttumisesta on raportoitava tuomaristolle.

Kilpailun järjestäjän on ilmoitettava esikäskyssä kilpailussa käytettävä kartta, sen numero, painos ja oikaisupäivämäärä. Kilpailun laatimisessa tulee käyttää mahdollisimman uutta kartan painosta, joka on julkisesti saatavilla. Joukkueiden tulee itse hankkia tarvitsemansa kartat. Kilpailun järjestäjän tulee laatia kaikki tehtävät käyttäen karttaa, joka on esikäskyssä ilmoitettu. Kilpailun järjestäjän on asetettava esille kilpailun laatimisessa käytettyä karttaa vastaava kartta. Kilpailun järjestäjä voi
rajoittaa kilpailussa käytettävät kartat vain esikäskyssä ilmoitettuihin karttoihin.

Kilpailutehtävät eivät saa kytkeytyä toisiinsa niin, että jonkun tehtävän virheellisestä suorituksesta aiheutuu virhepisteitä myös toisessa tehtävässä. Järjestäjän on asetettava esille kilpailukello, joka noudattaa valtakunnanaikaa. Joukkueelle on järjestettävä tilaisuus kellojen vertailuun ennen lähtöä.

1.3 Ammunta

Ammunnassa noudatetaan soveltuvin osin Reserviläisurheiluliiton Maastomestaruuskilpailun maastoammunnan voimassaolevia sääntöjä. Jos maastoammunnassa poiketaan maastomestaruuskilpailun maastoammunnan säännöistä, niin poikkeaminen on täsmennettävä esikäskyssä.

1.4 Ylivalvojan tutustuminen kilpailuun

Kilpailun järjestäjän on annettava ylivalvojalle selostus kilpailusta, reiteistä ja tehtävistä sekä valvojien ja muiden kilpailutoimihenkilöiden koulutussuunnitelmasta vähintään yhtä kuukautta ennen kilpailua tutustumista ja mahdollisia muutoksia varten. Kilpailun järjestäjän on järjestettävä ylivalvojalle vähintään viikkoa ennen kilpailua tilaisuus tutustua kilpailualueeseen ja -järjestelyihin kilpailualueella. Tällöin on koko kilpailu käytävä läpi ja reitit ajettava tarkastukseen soveltuvalla veneellä.

Ylivalvojan on tarkastettava tehtävät ja reitti ja todettava niiden olevan sääntöjen
mukaisia.

1.5 Valvojat ja muut kilpailutoimihenkilöt

Kilpailussa käytettävien valvojien ja muiden kilpailutoimihenkilöiden tulee olla tehtäviensä tasalla. Valvojat ja muut kilpailutoimihenkilöt tulee kouluttaa tehtäviinsä. Ylivalvojan on tutustuttava valvojille ja muille kilpailutoimihenkilöille annettavaan koulutukseen ja todettava sen riittävyys. Valvojien koulutus pitää tehdä perusteellisesti, jotta valvoja ei voi tehdä sellaisia virheitä, jotka vaikuttavat joukkueen
suoritukseen. Valvojien ja kilpailutoimihenkilöiden tulee perehtyä kilpailun sääntöihin ja noudattaa niitä sekä kilpailunjärjestäjän antamia ohjeita toiminnassaan.

Kilpailualuksen merilain mukainen aluksen päällikkö tulee määritellä. Pääsääntö on, että aluksen omistaja tai hänen edustajansa tai aluksen valvoja on aluksen päällikkö. Mikäli aluksen omistaja ei ole aluksen päällikkö, tulee aluksen päällikkö ilmoittaa kilpailun järjestäjälle ja kilpailujoukkueelle ennen kilpailusuorituksen alkamista.

Mikäli aluksella on kilpailun järjestäjän edustajia useampia kuin yksi, tai muita mahdollisia kilpailujoukkueen ulkopuolisia henkilöitä, tulee heidän roolinsa selvittää kaikille osapuolille ennen kilpailusuorituksen alkamista. Kilpailujoukkueen päällikkö toimii kilpailun ajan aluksen vahtipäällikkönä. Aluksen tai miehistön turvallisuuden ollessa uhattuna aluksen päällikkö tai aluksen valvoja voi
ottaa vahtipäällikkyyden kilpailujoukkueen päälliköltä. Tällaisesta tapahtumasta tulee ilmoittaa aluksen päällikölle ja kilpailun tuomaristolle.

Aluksen päällikön ja aluksen valvojan tulee tutustua kilpailureittiin huolellisesti ennen
kilpailua.

2§ Kilpailujoukkue

Merikilpailutoimintaa harrastavat reserviläispiirit tai -yhdistykset voivat muodostaa yhden tai useampia kilpailujoukkueita. Kilpailujoukkueen vahvuus on 1 + 3 ja siihen kuuluvat aluksen päällikkö, navigoija, viestittäjä ja ruorimies. Kilpailujoukkueita lähettävän yhdistyksen on oltava Reserviläisurheiluliiton alainen yhdistys. Joukkueen jäsenten on kuuluttava heidät lähettävään yhdistykseen. Edellä mainitusta ovat poikkeuksena kuitenkin varusmiesjoukkueet, joiden jäsenten ei tarvitse kuulua Reserviläisurheilu-liiton alaiseen yhdistykseen.

Kilpailun järjestäjäksi määrätty yhdistys ei saa asettaa kilpailujoukkuetta ko. kilpailuun. Sen sijaan muut samalla paikkakunnalla toimivat yhdistykset saavat osallistua kilpailuun.

Kilpailujoukkueen tulee suorittaa kaikki kilpailusuorituksensa ilmoitetussa kokoonpanossa. Ylivoimaisen esteen sattuessa on joukkueella oikeus kokoonpanonsa muuttamiseen yhden jäsenen osalta sekä ennen kilpailua että sen kestäessä. Kilpailun aikana tehty kokoonpanon muutos alistetaan tuomariston päätettäväksi. Kilpailun johtaja esittelee asian tuomaristolle.

3§ Kilpailun laatu

Merikilpailu muodostuu päivä- ja yökilpailusta, joista yökilpailu on pyrittävä järjestämään ennen päiväkilpailua.

Päiväkilpailu muodostaa kokonaiskilpailun tärkeimmän osan, joten virhepisteitä ja
tehtäviä suunniteltaessa on otettava huomioon seuraava jakautuminen:

− yökilpailu n. 1/3
− päiväkilpailu n. 2/3.

Merikilpailuun sisältyy:

− merenkulkua päivällä ja yöllä
− paikanmääritystehtäviä
− liiketekijöiden määritystä
− vilkku-, lippu- ja radioviestitystä sekä viestien tulkitsemista Kansainvälisen viestikirjan (KVK) mukaan
− maastoammuntaa käsiaseilla
− merimiestaitoja edellyttäviä tehtäviä
− fyysistä suoritusta vaativia tehtäviä sekä muita meritoimintaan liittyviä tehtäviä

Kilpailu on pyrittävä laatimaan siten, että joukkueiden virhepisteet jakautuisivat tehtäväryhmille kohdan 6 maksimivirhepisteiden suhteessa. Tehtäviä tulee olla niin paljon, ettei yhden yksittäisen epäonnistuneen suorituksen vaikutus joukkueen kokonaistulokseen ole kohtuuton.

Joukkueen tulee saada tietää tehtävänannossa, mikä on tehtävästä saatava maksimivirhepistemäärä.
Tehtävillä voi olla aikaraja, jonka kuluessa tehtävä on suoritettava. Aikarajan ylittävästä suoritusajasta joukkue saa virhepisteitä joko porrastetusti maksimia lähestyen tai siten, että ajan ylitys antaa maksimivirhepisteet. Joukkueen tulee tietää, kumpaa menettelyä käytetään. Joukkueen tulee tietää, milloin ajanmittaus alkaa ja päättyy.

Kilpailun aikana on noudatettava meriteiden sääntöjä ja hyvää merimiestapaa.

4§ Kilpailuvälineet

Kilpailussa on käytettävä mahdollisimman samantyyppisiä moottorialuksia, joiden on oltava varmakäyntisiä, kohtalaisen merenkäynnin kestäviä ja maksiminopeudeltaan vähintään 10 % + 1 solmu kilpailunopeutta nopeampia. Kilpailun aikana mikään kilpaileva vene ei saa ajaa suurempaa nopeutta kuin hitaimman veneen maksiminopeus. Tämä nopeusrajoitus on ilmoitettava kilpailukäskyssä.

Kilpailun järjestäjä voi asettaa maksiminopeuden, jota kilpailujoukkue ei saa ylittää. Nopeuden ylitys on todettava esimerkiksi nopeusvalvonnalla tai muulla mittausmenetelmällä, joka on riippumaton joukkueesta, veneestä ja valvojasta.

Varusteiltaan tulee kilpailualusten olla sellaisia, että ne täyttävät venelain ja -asetuksen sekä meriteiden sääntöjen edellyttämät vaatimukset. Veneiden on oltava katsastuksen edellyttämässä kunnossa ja niiden on täytettävä SVEL & SPL katsastustaso 3. Järjestäjällä on oikeus katsastaa veneet ennen kilpailua.

Kilpailualukset on arvottava kilpailujoukkueitten kesken. Kilpailujoukkueille on varattava ennen kilpailua tilaisuus vähintään 30 minuutin koeajoon sillä aluksella, jota joukkue tulee kilpailussa käyttämään. Koeajo on pyrittävä järjestämään valoisaan aikaan.

Järjestäjä asettaa kilpailujoukkueitten käytettäväksi veneiden kompassit. Veneen nopeusmittarin, kierroslukumittarin, kaikuluotaimen ja elektronisten paikanmärityslaitteiden näytöt tulee peittää, jotta veneet olisivat varustelutasoltaan samanarvoisia. Järjestäjän tulee huolehtia siitä, että veneet on vakuutettu asianmukaisesti. Jokaisen kilpailujoukkueen on varattava itse mukaansa Kansainvälinen viestikirja sekä muut välineet, jotka esikäskyssä mainitaan. Kansainvälisen viestikirjan painos on
ilmoitettava esikäskyssä.

Ammunta suoritetaan pistoolilla, joka saa olla niskahihnalla varustettu. Aseen liipaisimen on kestettävä 500 g paino. Osa ammunnasta voidaan suorittaa järjestäjän hankkimilla aseilla. Aseet on tällöin arvottava kilpailujoukkueitten kesken ja joukkueille on annettava tilaisuus kokeilla aseita ennen ammuntaa.

Kilpailijoiden on ilmoitettava mukanaan oleva perinteisestä ja tavanomaisesta poikkeava merenkulkuvarustus. Merikilpailutoimikunnalla ja tuomaristolla on valta kieltää jonkin välineen käyttö, jos joukkue sillä voi saavuttaa etua, joka ei perustu sen omaan taitavuuteen. Ilmoittamattoman välineen käytöstä tuomaristo voi rangaista virhepisteillä tai asianomaisen suorituksen hylkäämisellä.

5§ Kilpailureitit ja ihanneaika

Kilpailun ratamestarin tai hänen valtuuttamansa henkilön on ajettava reitti kokonaan läpi hieman ennen kilpailua ja ilmoitettava joukkueille reitin varrelle mahdollisesti ilmestyneistä alusten turvallisuutta mahdollisesti vaarantavista kohteista kuten verkot ja muut kalanpyydykset.

Kilpailureittien on vastattava käytettävissä olevien alusten merenkulkuominaisuuksia ja ne on sijoitettava merimaastoon merenkulullisesti turvallisella tavalla. Reittien kokonaispituus on sovitettava siten, että ajoajaksi tulee:

− päivällä 1,5 – 3 tuntia,
− yöllä 1 – 2,5 tuntia.

Kilpailureitin pituus mitataan sen kulmien kautta. Reitin pituutta ei saa ilmoittaa kilpailijoille ennen kilpailua. Yökilpailu voi tapahtua osittain valaistujen väylien ulkopuolella. Joukkueet ajavat kilpailureitit reittiselostusten mukaisesti yhtäläisillä nopeuksilla.

Kilpailussa käytettävät reittinopeudet on valittava siten, että ne voidaan vaaratta pitää kaikissa olosuhteissa. Koko kilpailureitille on laskettava ihanneaika, jota ei saa ilmoittaa kilpailijoille ennen
kilpailua.

Reittien varrelle on järjestettävä salaisia ajantarkkailupisteitä. Kullakin pisteellä on jokaiselle joukkueelle oma ihannesivuutusaikansa, joihin joukkueiden sivuutusaikoja verrataan.
Poikkeamat ihannesivuutusajasta ajantarkistuspisteissä yhdistetään maalissa todettuun vastaavaan poikkeamaan ja muutetaan virhepisteiksi.

Jos joukkue ylittää lähtölinjan liian aikaisin, sen on kutsusta palattava takaisin lähtölinjan taakse. Joukkue kärsii syntyneen ajanhukan vahinkonaan. Tehtävissä annettu lisäaika on käytettävä kokonaan ja se lisätään seuraavien aikatarkastuspisteiden aikaan ja kokonaisaikaan.

6§ Pistelaskenta

6.1 Tehtäviä koskevia erityismääräyksiä

Paikanmääritystehtäviä on oltava päivä- ja yökilpailussa kummassakin vähintään neljä. Mikäli kilpailuun ei sisälly liiketekijöiden määritystä, tulee paikanmääritystehtäviä olla vähintään viisi. Osoitetun paikan määritys voi olla poijun, aluksen, maalla olevan kohteen tms. paikan määritys, luotaus tai poijun laskeminen määrättyyn paikkaan, etäisyyden arviointi tai muu vastaava tehtävä.

Etsittävän poijun maksimivirhepistemäärä on 10vp/poiju. Maksimivirhepistemäärä / kilpailu on 100vp.

6.2 Viesti

Vilkku-, lippu- ja radioviestejä pitää olla vähintään kolme. Vilkkuviesti on annettava nopeudella 20-30 merkkiä minuutissa. Vastaanotettu viesti ja viestin tulkinta on pidettävä eri tehtävinä siten, että väärin vastaanotettu viesti ei vaikuta viestin tulkintaan. Vastaanotettu viesti ja tulkittava viesti voivat olla sisällöltään toisistaan poikkeavia.

6.3 Yökilpailu

– Kilpailuaika max 80 vp
Kohdan 5 mukaan yhteenlasketun aikavirheen jokainen täysi 15 sekuntia vastaa 1 vp:tä
– Paikanmääritys max 60 vp
(jos kilpailussa ei ole liiketekijöiden määritystä max 80 vp)

Paikanmääritystehtävä voi olla esim. osoitetun paikan määritys tai muu vastaava tehtävä. Arvosteluperuste on ilmoitettava tehtäväkäskyssä tehtäväkohtaisesti. Esim.: Virheen itseisarvon jokainen täysi 50m vastaa1vp:tä.

– Liiketekijöiden määritys max 20 vp
Suuntavirheen kustakin asteesta 1 vp
Nopeusvirheen kustakin solmusta 2 vp

– Viestitys max 60 vp
Väärin tulkittu viesti 10 vp
Väärin luettu merkki 2 vp
Yökilpailun maksimivirhepisteet yhteensä 220 vp

6.4 Päiväkilpailu

– Kilpailuaika max 120 vp
Kohdan 5 mukaan yhteenlasketun aikavirheen jokainen täysi 15 sekuntia vastaa 1 vp:tä
– Paikanmääritys max 90 vp
(jos kilpailussa ei ole liiketekijöiden määritystä max 120 vp)

Paikanmääritystehtävä voi olla esim. osoitetun paikan määritys tai muu vastaava tehtävä. Arvosteluperuste on ilmoitettava tehtäväkäskyssä tehtäväkohtaisesti.

Esim.: Virheen itseisarvon jokainen täysi 50m vastaa 2vp:tä.
– Liiketekijöiden määritys max 30 vp
Suuntavirheen kustakin asteesta 1 vp
Nopeusvirheen kustakin solmusta 2 vp
– Viestitys max 90 vp
Väärin tulkittu viesti 10 vp
Väärin luettu merkki 2 vp
– Ammunta max 50 vp
– Muut kilpailutehtävät max 50 vp
Merimiestaitoihin liittyvät tehtävät 25 vp
Fyysistä suoritusta vaativat tehtävät 25 vp
Päiväkilpailun maksimivirhepisteet yhteensä 430 vp

Koko kilpailun maksimivirhepistemäärä ilman tuomariston antamia virhepisteitä 650 vp

6.5 Kilpailuosuuden jälkeinen pikapalaute

Välittömästi yökilpailun ja päiväkilpailun jälkeen tulee järjestää pikapalautetilaisuus, jossa ovat edustettuina kilpailujoukkueen päällikkö, aluksen valvoja ja järjestäjän edustaja. Pikapalautetilaisuudessa tulee käsitellä joukkueen kilpailuosuuden tapahtumat:

− mahdolliset ongelmat kilpailuiden järjestelyissä,
− valvojan tekemät huomautukset,
− joukkueen palauttamat tehtävät.

6.6 Tuomariston antamat virhepisteet

Tuomaristo voi antaa virhepisteitä kilpailujoukkueelle aluksen ohjausvirheestä, joka ilmeisesti on vaarantanut aluksen turvallisuutta tai on ollut selvästi meriteiden sääntöjen vastainen ja jonka johdosta kilpailualuksen valvojan on täytynyt puuttua asiaan, tuomariston harkinnan mukaan 50 – 100 vp.

Muusta sääntöjen, kilpailukäskyjen tai määräysten noudattamatta jättämisestä tai rikkomisesta,
tuomariston harkinnan mukaan 10 – 50 vp.

Tuomariston tulee kuulla aluksen valvojaa tai muuta kilpailun järjestäjän edustajaa, jonka toimialueeseen tapahtuma kuuluu (esim. ammunnan valvoja) ja kilpailujoukkueen edustajaa käsitellessään tapahtumaa, josta joukkueelle ollaan antamassa virhepisteitä.

Mikäli kilpailujoukkue todetaan kokoonpanoltaan tai varustukseltaan sääntöjen vastaiseksi tai mikäli sen, tai jonkun sen jäsenen on todettu käyttäytyneen epäurheilijamaisesti, tulee tuomariston kilpailun johtajan esityksestä estää joukkueen osanotto tai mitätöidä sen saavuttama tulos.

6.7 Sijoitukset

Joukkueiden sijoitukset määräytyvät niiden edellä mainituista kohdista saaman yhteenlasketun virhepistemäärän mukaisesti siten, että vähiten virhepisteitä saanut joukkue on voittaja, seuraavaksi vähiten virhepisteitä saanut joukkue on toinen jne.

Tasapisteiden sattuessa merenkululliset tehtävät ratkaisevat ensisijaisesti joukkueiden paremmuusjärjestyksen. Kokonaiskilpailun tasapisteiden sattuessa on parempi se joukkue, jonka kohdassa 6.3 Yökilpailu saama virhepistemäärä on pienempi. Mikäli ko. joukkueet eivät ole saaneet tästä kohdasta virhepisteitä tai virhepisteet ovat yhtä suuret, on tällöin parempi se joukkue, jonka paikanmääritystehtävistä kohdissa 6.3 Yökilpailu ja 6.4 Päiväkilpailu saama yhteenlaskettu virhepistemäärä on pienempi.

Mikäli tämäkään ei ratkaise joukkueiden paremmuusjärjestystä tulee joukkueiden tehdä tuomariston määräämä lisätehtävä, jonka perusteella tuomaristo tekee päätöksen joukkueiden paremmuusjärjestyksestä.

6.8 Tulosten julkaiseminen

Kilpailun järjestäjän on julkaistava tulokset kohtuullisen ajan kuluessa kilpailun päättymisestä. Julkaisemisaika on ilmoitettava kilpailuohjelmassa.

Joukkueen on saatava viimeistään tuloksien julkaisemisen yhteydessä kirjallisesti ja
tehtäväkohtaisesti:
− kaikkien joukkueiden virhepisteet,
− oikeat vastaukset,
− joukkueen omat vastaukset ja niistä kertyneet virhepisteet siten, että joukkue näkee selkeästi mistä
joukkueen saamat virhepisteet ovat tulleet.

Kaikkien joukkueiden antamat vastaukset ja joukkueiden virhepisteet on oltava julkisesti nähtävillä tulosten julkistamisen yhteydessä.

Kilpailun järjestäjän on asetettava esille tulosten julkistamisen yhteydessä myös oikeat reittipiirrokset, jossa on kuvattuna reitti, reitin varrelle sijoitetut aikatarkastuspisteet ja reitin varrelle sijoitetut tehtävät.

Palkintojenjakotilaisuudessa julkaistavien tulosten on oltava tällöin huolellisesti tarkistettuja, eikä niitä voida enää jälkeenpäin muuttaa.

7§ Muutoksenhaku

7.1 Oikaisupyyntö

Joukkue voi jättää kilpailutoimiston päällikölle oikaisupyynnön esimerkiksi tuloslaskennassa olevan ilmeisen virheen vuoksi. Oikaisupyynnön jättäminen ei rajoita joukkueen oikeutta jättää vastalause.

7.2 Vastalause

Vastalause on aina jätettävä kirjallisena kilpailualuksen valvojalle tai kilpailutoimiston päällikölle, joka jättää sen tuomariston ratkaistavaksi. Vastalause tehdään, kun se koskee kilpailun järjestelyä, muita kilpailijoita tai kilpailuolosuhteissa tapahtuneita muutoksia. Vastalause on tehtävä puolen tunnin kuluessa oman kilpailuosuuden päättymisestä ja tuloslaskentaa koskevalta osalta viimeistään puolen tunnin kuluttua tuloksien julkaisemisesta.

Vastalauseen jättäjän tulee vastalausetta jättäessään suorittaa joukkueen ilmoittautumismaksun suuruinen vastalausemaksu, joka palautetaan, mikäli vastalause hyväksytään.

Tuomariston on kuultava vastalausetta käsitellessään kilpailujoukkueen jäsentä ja kilpailualuksen valvojaa tai muuta kilpailun järjestäjän edustajaa, jonka toimialueeseen vastalause kuuluu.

8§ Tuomaristo

8.1 Tuomariston kokoonpano

Tuomariston muodostavat:
− Merikilpailutoimikunnan esityksestä Reserviläisurheiluliiton nimeämä ylituomari, joka toimii
tuomariston puheenjohtajana,
− Reserviläisurheiluliiton merikilpailutoimikunnan nimeämä edustaja kummastakin liitosta,
− kilpailun järjestävän yhdistyksen edustaja sekä tuomariston ulkopuolisina jäseninä
− kilpailutoimiston päällikkö, joka toimii tuomariston esittelijänä ja sihteerinä, sekä
− Reserviläisurheiluliiton merikilpailutoimikunnan nimeämä ylivalvoja.

8.2 Tuomariston tehtävät

Tuomariston tulee kokoontua ensimmäiseen kokoukseensa hyvissä ajoin ennen kilpailua, jolloin kilpailutoimiston päällikkö selostaa kilpailun kulun, kilpailutehtävät, virhepisteet, kilpailun järjestelyn, toimistojen toiminnan sekä kilpailuun osallistuvat joukkueet ja niiden kokoonpanot.

Tuomaristo kokoontuu kilpailun kestäessä seuraaviin kokouksiinsa puheenjohtajan kutsusta kilpailutoimiston päällikön tekemästä aloitteesta. Päätöskokoukseensa tuomaristo kokoontuu tuloslaskennan valmistuttua ennen palkintojen jakoa. Tuomaristo käsittelee kilpailutoimiston päällikön esityksestä sille sääntöjen mukaan kuuluvat asiat.

Tuomaristolla tulee olla käytettävissään kaikki materiaali, jota on käytetty kilpailun ja tehtävien laatimisessa, jotta tehtävien oikeat vastaukset voidaan tarkistaa alkuperäisistä lähteistä kilpailun aikana.

8.3 Päätöksenteko

Kullakin tuomariston varsinaisella jäsenellä on yksi ääni. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Tuomariston ulkopuolisilla jäsenillä, kilpailutoimiston päälliköllä ja ylivalvojalla on puhevalta, mutta ei äänioikeutta.

Tuomaristo on päätösvaltainen, kun kaikki sen varsinaiset jäsenet ovat saapuvilla. Tuomariston on kutsuttava kuultaviksi vastalauseen jättäneen kilpailujoukkueen jäsen, kilpailualuksen valvoja tai kilpailun järjestäjän edustaja, jonka toimialueeseen vastalause kuuluu.

Tuomariston kokouksista pidetään päätöspöytäkirjaa, johon tulee merkitä kaikki tehdyt päätökset perusteluineen. Pöytäkirjan allekirjoittavat tuomariston puheenjohtaja ja kilpailutoimiston päällikkö. Pöytäkirja luovutetaan kilpailun johtajalle tuloslaskentataulukkoon liitettäväksi.

Tuomariston pöytäkirjan on valmistuttava kahden viikon kuluessa kilpailun päättymisestä.

9§ Kilpailunjärjestäjän kansio

Kilpailunjärjestäjä on velvollinen osaltaan täyttämään kilpailunjärjestäjän kansiota ja luovuttamaan sen seuraavalle kilpailunjärjestäjälle.

Kilpailunjärjestäjän kansiossa tulee olla merkittynä kiertopalkintojen saajien yhteystiedot.