Kenttäammunta

Kenttäammunta säännöt (PDF)

KENTTÄAMMUNTA

1.RESUL kenttäammunta suoritetaan kiväärillä makuulta, polvelta ja pystystä samalta matkalta. Liiton mestaruuskilpailuissa on, mikäli mahdollista, ampumamatka 150 m. Piirien ja jäsenyhdistysten kilpailuissa voidaan ampua lyhyemmältä matkalta. Kilpailukutsussa mainitaan miltä matkalta ammutaan. Kilpailuissa ammutaan sekä pulttilukkoisella ja itselataavalla kertatuli kiväärillä. Kummassakin aseluokassa
ammutaan omassa sarjassa.

Ammuntaan kuuluu kolme osalajia:

1) makuuammunta
2) polviammunta
3) pystyammunta

2. Ammunnassa sallitaan aseena vapaavalintainen pulttilukkoinen kivääri seuraavin lisämääräyksin:

– kiväärin paino ei saa ylittää 5,5 kg
– optisten tähtäyslaitteiden käyttö on kielletty liittojen mestaruuskilpailuissa
– erikoisrakenteista, kainalon alle ulottuvaa perärautaa tai koukkua ei saa käyttää
– liipaisimen on viritettynä kestettävä vähintään 1 kg:n paino
– kiväärin tulee olla tarkastettu ja hyväksytty sääntöjen mukaiseksi ja turvalliseksi
– aseen etutukkiin ei saa asentaa koroketta tai lisätukea
– etutukin korkeus saa olla korkeintaan 120 mm lisälaitteineen piipun keskiviivasta mitattuna
– aseen täytyy täyttää SAL:n vakiokiväärille asetetut mitat, jossa perälevyä saa säätää ainoastaan 30
mm keskiasennosta ylös tai alas. Liite 1.
-ampujan näköä korjaavia linssejä voi käyttää tähtäimeen kiinnitettynä.

Itselataavan kertatuli kivääri määritys:

Sotilaskäyttöön suunniteltu tai toimintaperiaatteiltaan sellaiseen pohjautuva, avo- tai reikätähtäimellä ja 20- 40 patruunan tankolipas. Irrotettavalla lippaalla varustettu itselataava kivääri. Ase voi olla koottu markkinoilla yleisesti saatavilla olevista osista, mikäli aseen ominaisuudet eivät poikkea markkinoilla yleisesti saatavilla olevasta versiosta. Aseesta ei mitata laukaisuvastusta.

Aseen kaliiberin tulee olla 5,45 – 8,00 mm.

Kiellettyä:
– Aseeseen kiinnitetyn linssin, linssejä ja/tai elektroniikkaa sisältävän tähtäinlaitteen käyttö.
Etutähtäimen sijainti piipun rihlatun osan etupuolella.
– Hihnatuen, tukijalan ja/tai tukijalkojen käyttö
– Etukahvan käyttö
– Aseen turvallisuutta heikentävät muutokset
* Aseen alkuperäisen varmistimen tulee olla sen valmistajan tarkoittamalla tavalla toiminnassa.
Ollessaan aktivoituna varmistimen tulee estää aseen laukeaminen liipaisinta puristettaessa
* Kahva- tai iskupiikkivarmistin ei ole näissä säännöissä tarkoitettu varmistin, mikäli aseessa on muu
toimiva varmistin
* Liipaisin ei saa ulottua liipaisinkaaren ulkopuolelle
– Kahden tai useamman rinnakkain sidotun lippaan käyttö
– Lippaan ulkoisten mittojen muuttaminen
– Aseen toimintaperiaatteen muuttaminen

Sallittua:
– Suujarrun tai liekinsammuttimen asentaminen tai poistaminen
– Lippaan käyttäminen aseen tukemiseen
– Läpinäkymätön kuidulla kuiduilla varustettu avotähtäin
– Säädettävän perän asentaminen tai vaihtaminen
– Piipun vaihtaminen
– Laukaisun parantaminen
– Karhennukset/pintakäsittely
– Toimintavarmuutta ja käsittelyä parantavat pienet muutokset
– Varmistimen ja pistoolikahvan muuttaminen ja vaihtaminen
– Tähtäinten avartaminen tai vaihto
– Äänenvaimentimen käyttö

3. Kilpailutauluna käytetään kenttäampumataulua malli Resulin kenttäampumataulu M 2018.
Puoliautomaattikiväärillä käytetään puolustusvoimien taulua 03.

4. Kenttäammuntakilpailuissa suoritetaan ensiksi makuuammunta, toiseksi polviammunta ja sen jälkeen pystyasento. Ennen kilpailua sallitaan samaan tauluun rajoittamaton määrä koelaukauksia, joiden ampumiseen on aikaa 10 minuuttia. Varalippaiden käyttö ammunnan aikana on sallittu.

1) MAKUUAMMUNTA:

Ampuma-asento on makuulta. Kiväärinperän tulee olla ennen ammunnan alkamista maassa ja aseen saa nostaa ampuma-asentoon vasta taulun kääntyessä näkyviin. Taulut ovat näkyvissä kahden (2) minuutin ajan, jonka aikana ammutaan 10 laukausta.

2) POLVIAMMUNTA

Ampuma-asento on polvelta. Ennen ammunnan alkamista kiväärinperän tulee näkyä ampujan kainalon alta ja aseen saa nostaa ampuma-asentoon vasta taulun kääntyessä näkyviin. Taulut ovat näkyvissä kahden (2) minuutin ajan, jonka aikana ammutaan 10 laukausta. Nilkkatyynyn käyttö on sallittu. Yli 50v saavat käyttää jakkaraa max-mitat korkeus 30cm ja istuinosa 25cmx 30cm. Kivääriä tulee pitää molemmilla käsillä ja tukea olkapäällä. Oikeakätinen ampuja ampuu seuraavasti: vasenta kyynärpäätä pitää tukea vasempaan polveen ja vasenkätinen ampuja ampuu seuraavasti: oikea kyynärpää pitää tukea oikeaan polveen. Kyynärpään kärki ei saa olla enempää kuin 100mm polven etupuolella eikä enempää kuin 150mm polven takapuolella. Oikeaa kyynärpäätä ei saa tukea polveen, reiteen ja ampuma-alustaan. Vasemmalta ampuva ampuja ei saa tukea vasenta kyynärpäätä polveen, reiteen ja ampuma-alustaan.
Hihnan käyttö on polviasennossa sallittu.

3) PYSTYAMMUNTA:

Ampuma-asento on pystystä. Ennen ammunnan alkamista kiväärinperän tulee näkyä ampujan kainalon alta ja aseen saa nostaa ampuma-asentoon vasta taulun kääntyessä näkyviin. Taulut ovat näkyvissä kahden (2) minuutin ajan, jonka aikana ammutaan 10 laukausta. 70 vuotiaat ja siitä vanhemmat voivat suorittaa pystyammunnan istualtaan jakkarasta.

5. Tähystysvälineiden käyttö on sallittu.

6. Avustajan käyttö on kielletty.

7. Hihnatuen käyttö on makuuasennossa sekä polviasennossa sallittu ja pystyasennossa kielletty.

8. Asu on vapaa, mutta samaa asua on käytettävä sekä makuulta että pystystä ammuttaessa.

Asusteet itselataavalla kiväärillä:
Vaatetuksena on sallittu muuntelematon, kenttäkelpoinen ulkoilu- tai maastoasu. SAL:n, Suomen Metsästäjäliiton tai muun yhteisön ammuntoja varten suunniteltujen varsinaisten rata-ammunta-asusteiden (ampumatakki, -liivit, -housut, –kengät ja -käsineet) käyttö on kielletty myös päällysvaatteiden alla. Myös taistelu- tai sirpaleliivien tai niiden kaltaisten lisävarusteiden käyttö on kielletty.

9. Väärään tauluun ammutut laukaukset katsotaan ohilaukauksiksi. Yksityisen tauluhäiriön sattuessa tuomitaan sarja uusittavaksi. Mikäli taulussa on ylimääräisiä tuloksia, eikä voida varmuudella todeta kuka ne on ampunut, otetaan tulokseen 10 parasta osumaa. Uusittavaksi tuomittu sarja ammutaan välittömästi kyseisen erän jälkeen.

10. Asehäiriö ei aiheuta uusintaa.

11. Osuman arvon määrittämiseksi käytetään 8 mm:n tulkkia.

12. Kunkin kilpailijan ja joukkueen sijoituksen määrää saavutettu pistemäärä.

13. Tasatuloksen sattuessa ratkaistaan sijoitus seuraavasti:

1) mikäli kysymys on mestaruudesta, ratkaistaan sijoitus napakymppien, kymppien, ysien jne määrällä.

14. Virallisten ampumaratojen puuttuessa voidaan ammunnat suorittaa tilapäisellä ampumapaikalla. Tällöin kenttäammuntaa koskeva lupakysymys on selvitettävä maanomistajan ja paikallisten viranomaisten kanssa hyvissä ajoin. Viranomaisten ammunnasta antamia määräyksiä on ehdottomasti noudatettava.

15. Mikäli ampumapaikalla tai –radalla ei ole kääntyviä taululaitteita, voidaan kenttäammunta suorittaa siten, että taulun esiin tuleminen ja poistuminen osoitetaan vihellyksellä. Ampuma-aika alkaa tällöin kuuluvalla vihellyksellä ja päättyy kaksi (2) sekuntia kestävän vihellyksen loppuessa. Vihellyksen aikana saa ampua. Mikäli kilpailija ampuu vihellyksen päättymisen jälkeen, poistetaan häneltä yhtä monta parasta osumaa kuin mitä hän on ampunut vihellyksen jälkeen.

16. Ampumapaikalla saavat oleskella vain toimitsijat ja ne kilpailijat, jotka suorittavat kilpailuosuuttaan. Ammunnan johtajalla tulee olla riittävä määrä apulaisia, joiden tehtävänä on valvoa sääntöjen noudattamista. Laukeamattoman patruunan saa vaihtaa uuteen. Taulujen ja tauluryhmien on oltava selvästi numeroituja. Ampumapaikat on numeroitava vastaavasti. Jos erässä ammutaan kummallakin kiväärityypillä, niin ampujia ei saa sekoittaa vierekkäin, vaan he ampuvat omassa ryhmässä.

17. Tulikomennot jaetaan kahteen osaan:

1) kilpailun selostus
2) komennot

1) Kilpailun selostus: Kun kilpailijat on kutsuttu ampumapaikalle, ammunnan johtajan tulee antaa
selostus kilpailun kulusta.
2) Komennot: Kilpailussa käytetään seuraavia tulikomentoja:

– Valmistautukaa ampumaan koelaukauksia. Koelaukausten määrää ei ole rajoitettu. Koelaukausten
ampumiseen aikaa 10 minuuttia. Tällöin kilpailijat saavat suorittaa lipastuksen.
– Lataa-komennolla kilpailijat sulkevat lukot ja ottavat valmiusasennon.
– Ovatko ampujat valmiit-komennolla tiedustellaan, ovatko kilpailijat valmiit ampumaan. Jos kilpailija
ilmoittaa, että hän ei ole valmis, on kilpailun johtajan odotettava noin 15 sekuntia ja tiedusteltava
uudelleen ovatko ampujat valmiit. Ellei kieltävää vastausta kuulu 3 sekunnin kuluessa,
komennetaan: Tulta.
– 10 minuutin kuluttua komennetaan: Tuli seis, lukot auki, patruunat pois.

Koelaukauksille ei järjestetä yleistä näyttöä. Järjestäjä valmistautukoon kuitenkin tarvittaessa ilmoittamaan kilpailijalle koelaukausten osumat.

– Valmistautukaa ampumaan 10 kilpailulaukausta, jolloin kilpailijat saavat suorittaa lipastuksen10
patruunalla.
– Lataa-komennolla kilpailijat sulkevat lukot ja ottavat valmiusasennon.
– Ovatko ampujat valmiit-komennolla tiedustellaan, ovatko kilpailijat valmiit ampumaan. Jos kilpailija
ilmoittaa, että hän ei ole valmis, on kilpailun johtajan odotettava noin 15 sekuntia ja tiedusteltava
uudelleen ovatko ampujat valmiit. Ellei kieltävää vastausta kuulu 3 sekunnin kuluessa
komennetaan: Taulut, jolloin taulut tulevat näkyviin 10 sek. kuluessa.
– Kun kilpailuosaan käytettävä aika on kulunut, komennetaan: Lukot auki, patruunat pois, jolloin
kilpailun johtaja tarkistaa, että aseet ovat tyhjät.

18. Sääntöjen rikkomisesta rangaistaan kilpailijaa vähentämällä joka kerralla lopputuloksesta kaksi (2) pistettä.

 

KENTTÄAMMUNTA MUILLA ASEILLA

19. Kenttäammunta voidaan suorittaa kerhoissa, yhdistyksissä ja piireissä myös optisilla tähtäimillä varustetuilla aseilla samoin kuin itselataavilla kertatuliaseilla omina kilpailuina. Tällöin kenttäammunnan sääntöjä tulee soveltaa tilanne- ja asekohtaisesti.

20. Kenttäammunta voidaan suorittaa kerhoissa, yhdistyksissä ja piireissä myös pienoiskiväärillä 50 m:n matkalta.

1) Pienoiskiväärin liipaisimen on viritettynä kestettävä vähintään 500 g:n paino.
2) Ammuttaessa 50 m:n matkalta kilpailutauluna käytetään RESUL:n 50 m:n
reserviläisammuntataulua (tai SAL:n 50 m:n pienoiskivääritaulua, jolloin tulokseen otetaan
osumat numeroihin 4-10). Ammunnassa käytetään sekä makuu- että pystyasennossa kahta
taulua. Molemmat taulut ovat näkyvissä samanaikaisesti, kumpaankin tauluun ammutaan viisi (5)
laukausta. Myös automaattisia taulujen siirtolaitteita voidaan käyttää.
3) Kilpailussa suoritetaan ensiksi makuuammunta ja sen jälkeen pystyasento. Ennen kilpailua
sallitaan samaan tauluun rajoittamaton määrä koelaukauksia, joiden ampumiseen on aikaa 10
minuuttia. Varalippaiden käyttö on ammunnan aikana sallittu.
4) Kun samassa kilpailussa ammutaan sekä kertaladattavalla että lippaalla varustetulla
pienoiskiväärillä, on ampuma-aika kertaladattavalla 2 min 30 sek ja lippaalla varustetulla
pienoiskiväärillä 2 min. Ammuttaessa lippaalla varustetulla pienoiskiväärillä, saa ampujalla olla
kaksi lipasta, jotka on ladattava viidellä patruunalla.
5) Väärään tauluun ammutut laukaukset katsotaan ohilaukauksiksi. Mikäli tauluissa on ylimääräisiä
osumia, eikä voida varmuudella todeta kuka ne on ampunut, otetaan tulokseen 10 huonointa
osumaa. Jos voidaan todeta, että ao. ampuja on ampunut omiin tauluihinsa ohjeitten vastaisesti
niin, että toisessa taulussa on enemmän kuin viisi osumaa ja toisessa vähemmän kuin viisi
osumaa, vähennetään kustakin väärään tauluun ammutusta laukauksesta 2 pistettä.
6) Osuman arvon määrittämiseksi käytetään SAL:n sääntöjen mukaisia pienoiskivääritulkkeja.
7) Niissä tapauksissa, joista näissä säännöissä ei ole mainittu, noudatetaan kenttäammunnan
kilpailusääntöjä.

21. Ammuttaessa korkeapaineaseilla on ampumamatka vähintään 75 metriä ottaen huomioon rataolosuhteet ja radan käytöstä annetut ohjeet.