Kenttäammunta

 

Kenttäammunta säännöt (pdf).

 

1.RUL:n ja RES:n kenttäammunta suoritetaan kiväärillä makuulta ja pystystä samalta matkalta. Liittojen mestaruuskilpailuissa on, mikäli mahdollista, ampumamatka 150 m. Piirien ja jäsenyhdistysten kilpailuissa voidaan ampua lyhyemmältä matkalta.

Kilpailukutsussa mainitaan miltä matkalta ammutaan. Kilpailuissa ammutaan sekä  pulttilukkoisella ja itselataavalla kertatuli kiväärillä. Kummassakin aseluokassa ammutaan omassa sarjassa.

Ammuntaan kuuluu kaksi osalajia:

1) makuuammunta

2) pystyammunta

 1. Ammunnassa sallitaan aseena vapaavalintainen pulttilukkoinen kivääri seuraavin

lisämääräyksin:

– kiväärin paino ei saa ylittää 5,5 kg

– optisten tähtäyslaitteiden käyttö on kielletty liittojen mestaruuskilpailuissa

– erikoisrakenteista, kainalon alle ulottuvaa perärautaa tai koukkua ei saa käyttää

– liipaisimen on viritettynä kestettävä vähintään 1 kg:n paino

– kiväärin tulee olla tarkastettu ja hyväksytty sääntöjen mukaiseksi ja turvalliseksi

– aseen etutukkiin ei saa asentaa koroketta tai lisätukea

– etutukin korkeus saa olla korkeintaan 90 mm lisälaitteineen piipun keskiviivasta

mitattuna

– aseen täytyy täyttää SAL:n vakiokiväärille asetetut mitat, jossa perälevyä saa säätää

ainoastaan 30

mm keskiasennosta ylös tai alas. Liite 1.

Itselataavan kertatuli kivääri määritys:

Sotilaskäyttöön suunniteltu tai toimintaperiaatteiltaan sellaiseen pohjautuva,

avo- tai reikätähtäimellä ja 20- 40 patruunan tankolipas. Irrotettavalla

lippaalla varustettu itselataava kivääri. Ase voi olla koottu markkinoilla

yleisesti saatavilla olevista osista, mikäli aseen ominaisuudet eivät poikkea

markkinoilla yleisesti saatavilla olevasta versiosta. Aseesta ei mitata

laukaisuvastusta.

Aseen kaliiberin tulee olla 5,45 – 8,00 mm.

Kiellettyä:

– Aseeseen kiinnitetyn linssin, linssejä ja/tai elektroniikkaa sisältävän

tähtäinlaitteen käyttö.

Etutähtäimen sijainti piipun rihlatun osan etupuolella.

– Hihnatuen, tukijalan ja/tai tukijalkojen käyttö

– Etukahvan käyttö

– Aseen turvallisuutta heikentävät muutokset

* Aseen alkuperäisen varmistimen tulee olla sen valmistajan tarkoittamalla

tavalla toiminnassa.

Ollessaan aktivoituna varmistimen tulee estää aseen laukeaminen liipaisinta

puristettaessa

* Kahva- tai iskupiikkivarmistin ei ole näissä säännöissä tarkoitettu

varmistin, mikäli aseessa on muu

toimiva varmistin

* Liipaisin ei saa ulottua liipaisinkaaren ulkopuolelle

– Kahden tai useamman rinnakkain sidotun lippaan käyttö

– Lippaan ulkoisten mittojen muuttaminen

– Aseen toimintaperiaatteen muuttaminen

Sallittua:

– Suujarrun tai liekinsammuttimen asentaminen tai poistaminen

– Lippaan käyttäminen aseen tukemiseen

– Läpinäkymätön kuidulla kuiduilla varustettu avotähtäin

– Säädettävän perän asentaminen tai vaihtaminen

– Piipun vaihtaminen

– Laukaisun parantaminen

– Karhennukset/pintakäsittely

– Toimintavarmuutta ja käsittelyä parantavat pienet muutokset

– Varmistimen ja pistoolikahvan muuttaminen ja vaihtaminen

– Tähtäinten avartaminen tai vaihto

– Äänenvaimentimen käyttö

 1. Kilpailutauluna käytetään RUL:n/RES:n kenttäampumataulua ResUl kenttäampumataulu M 2018. M 68 taulua voi käyttää vielä piirimestaruuskisoissa. Puoliautomaattikiväärillä käytetään puolustusvoimien taulua 03.
 2. Kenttäammuntakilpailuissa suoritetaan ensiksi makuuammunta ja sen jälkeen

pystyasento. Ennen kilpailua sallitaan samaan tauluun rajoittamaton määrä

koelaukauksia, joiden ampumiseen on aikaa 10 minuuttia. Varalippaiden käyttö

ammunnan aikana on sallittu.

 

1) MAKUUAMMUNTA:

Ampuma-asento on makuulta. Kiväärinperän tulee olla ennen ammunnan alkamista

maassa ja aseen saa nostaa ampuma-asentoon vasta taulun kääntyessä näkyviin. Taulut

ovat näkyvissä kahden (2) minuutin ajan, jonka aikana ammutaan 10 laukausta.

 

2) PYSTYAMMUNTA:

Ampuma-asento on pystystä. Ennen ammunnan alkamista kiväärinperän tulee näkyä

ampujan kainalon alta ja aseen saa nostaa ampuma-asentoon vasta taulun kääntyessä

näkyviin. Taulut ovat näkyvissä kahden (2) minuutin ajan, jonka aikana ammutaan 10

laukausta.

 1. Tähystysvälineiden käyttö on sallittu.
 2. Avustajan käyttö on kielletty.
 3. Hihnatuen käyttö on makuuasennossa sallittu ja pystyasennossa kielletty.
 4. Asu on vapaa, mutta samaa asua on käytettävä sekä makuulta että pystystä

ammuttaessa.

Asusteet itselataavalla kiväärillä:

Vaatetuksena on sallittu muuntelematon, kenttäkelpoinen ulkoilu- tai maastoasu. SAL:n,

Suomen Metsästäjäliiton tai muun yhteisön ammuntoja varten suunniteltujen varsinaisten rata-ammunta-asusteiden (ampumatakki, -liivit, -housut, –kengät ja -käsineet) käyttö on kielletty myös päällysvaatteiden alla. Myös taistelu- tai sirpaleliivien tai niiden kaltaisten lisävarusteiden käyttö on kielletty.

 

 1. Väärään tauluun ammutut laukaukset katsotaan ohilaukauksiksi. Yksityisen tauluhäiriön sattuessa tuomitaan sarja uusittavaksi. Mikäli taulussa on ylimääräisiä

tuloksia, eikä voida varmuudella todeta kuka ne on ampunut, otetaan tulokseen 10 parasta

osumaa. Uusittavaksi tuomittu sarja ammutaan välittömästi kyseisen erän jälkeen.

 1. Asehäiriö ei aiheuta uusintaa.
 2. Osuman arvon määrittämiseksi käytetään 8 mm:n tulkkia.
 3. Kunkin kilpailijan ja joukkueen sijoituksen määrää saavutettu pistemäärä.
 4. Tasatuloksen sattuessa ratkaistaan sijoitus seuraavasti:

1) pystyammunnan pistemäärä

 

2) pystyammunnan napakymppien, kymppien, yhdeksikköjen jne. lukumäärä

 

3) makuuammunnan napakymppien, kymppien, yhdeksikköjen jne. lukumäärä

 

4) mitataan pystyammunnan heikoimman numero-osuman etäisyys millimetreinä taulun

keskipisteestä

 

5) mitataan pystyammunnan toiseksi heikoimman, kolmanneksi heikoimman jne.

numero-osuman etäisyys millimetreinä taulun keskipisteestä.

 

 1. Virallisten ampumaratojen puuttuessa voidaan ammunnat suorittaa tilapäisellä

ampumapaikalla. Tällöin kenttäammuntaa koskeva lupakysymys on selvitettävä

maanomistajan ja paikallisten viranomaisten kanssa hyvissä ajoin. Viranomaisten

ammunnasta antamia määräyksiä on ehdottomasti noudatettava.

 

 1. Mikäli ampumapaikalla tai –radalla ei ole kääntyviä taululaitteita, voidaan

kenttäammunta suorittaa siten, että taulun esiin tuleminen ja poistuminen osoitetaan

vihellyksellä. Ampuma-aika alkaa tällöin kuuluvalla vihellyksellä ja päättyy kaksi (2)

sekuntia kestävän vihellyksen loppuessa. Vihellyksen aikana saa ampua. Mikäli kilpailija

ampuu vihellyksen päättymisen jälkeen, poistetaan häneltä yhtä monta parasta osumaa

kuin mitä hän on ampunut vihellyksen jälkeen.

 

 1. Ampumapaikalla saavat oleskella vain toimitsijat ja ne kilpailijat, jotka suorittavat

kilpailuosuuttaan. Ammunnan johtajalla tulee olla riittävä määrä apulaisia, joiden

tehtävänä on valvoa sääntöjen noudattamista. Laukeamattoman patruunan saa vaihtaa

uuteen. Taulujen ja tauluryhmien on oltava selvästi numeroituja. Ampumapaikat on

numeroitava vastaavasti. Jos erässä ammutaan kummallakin kiväärityypillä, niin

ampujia ei saa sekoittaa vierekkäin, vaan he ampuvat omassa ryhmässä.

 

 1. Tulikomennot jaetaan kahteen osaan:

1) kilpailun selostus

2) komennot

1) Kilpailun selostus: Kun kilpailijat on kutsuttu ampumapaikalle, ammunnan johtajan

tulee antaa selostus kilpailun kulusta.

2) Komennot: Kilpailussa käytetään seuraavia tulikomentoja:

– Valmistautukaa ampumaan koelaukauksia. Koelaukausten määrää ei ole rajoitettu.

Koelaukausten ampumiseen aikaa 10 minuuttia. Tällöin kilpailijat saavat suorittaa

lipastuksen.

– Lataa-komennolla kilpailijat sulkevat lukot ja ottavat valmiusasennon.

– Ovatko ampujat valmiit-komennolla tiedustellaan, ovatko kilpailijat valmiit ampumaan.

Jos kilpailija

ilmoittaa, että hän ei ole valmis, on kilpailun johtajan odotettava noin 15 sekuntia ja

tiedusteltava uudelleen ovatko ampujat valmiit. Ellei kieltävää vastausta kuulu 3 sekunnin

kuluessa, komennetaan: Tulta.

– 10 minuutin kuluttua komennetaan: Tuli seis, lukot auki, patruunat pois.

Koelaukauksille ei järjestetä yleistä näyttöä. Järjestäjä valmistautukoon kuitenkin

tarvittaessa ilmoittamaan kilpailijalle koelaukausten osumat.

– Valmistautukaa ampumaan 10 kilpailulaukausta, jolloin kilpailijat saavat suorittaa

lipastuksen 10 patruunalla.

– Lataa-komennolla kilpailijat sulkevat lukot ja ottavat valmiusasennon.

– Ovatko ampujat valmiit-komennolla tiedustellaan, ovatko kilpailijat valmiit ampumaan.

Jos kilpailija ilmoittaa, että hän ei ole valmis, on kilpailun johtajan odotettava noin 15

sekuntia ja tiedusteltava uudelleen ovatko ampujat valmiit. Ellei kieltävää vastausta kuulu

3 sekunnin kuluessa komennetaan: Taulut, jolloin taulut tulevat näkyviin 10 sek. kuluessa.

– Kun kilpailuosaan käytettävä aika on kulunut, komennetaan: Lukot auki, patruunat pois,

jolloin kilpailun johtaja tarkistaa, että aseet ovat tyhjät.

 

 1. Sääntöjen rikkomisesta rangaistaan kilpailijaa vähentämällä joka kerralla

lopputuloksesta kaksi (2) pistettä.

 

KENTTÄAMMUNTA MUILLA ASEILLA

 1. Kenttäammunta voidaan suorittaa kerhoissa, yhdistyksissä ja piireissä myös optisilla

tähtäimillä varustetuilla aseilla samoin kuin itselataavilla kertatuliaseilla omina

kilpailuina. Tällöin kenttäammunnan sääntöjä tulee soveltaa tilanne- ja asekohtaisesti.

 1. Kenttäammunta voidaan suorittaa kerhoissa, yhdistyksissä ja piireissä myös

pienoiskiväärillä 50 m:n matkalta.

 

1) Pienoiskiväärin liipaisimen on viritettynä kestettävä vähintään 500 g:n paino.

 

2) Ammuttaessa 50 m:n matkalta kilpailutauluna käytetään RESUL:n 50 m:n reserviläisammuntataulua (tai SAL:n 50 m:n pienoiskivääritaulua, jolloin tulokseen otetaan osumat numeroihin 4-10). Ammunnassa käytetään sekä makuu- että pystyasennossa kahta taulua. Molemmat taulut ovat näkyvissä samanaikaisesti, kumpaankin tauluun ammutaan viisi (5) laukausta. Myös automaattisia taulujen siirtolaitteita voidaan käyttää.

3) Kilpailussa suoritetaan ensiksi makuuammunta ja sen jälkeen pystyasento. Ennen kilpailua sallitaan samaan tauluun rajoittamaton määrä koelaukauksia, joiden ampumiseen on aikaa 10 minuuttia. Varalippaiden käyttö on ammunnan aikana sallittu.

 

4) Kun samassa kilpailussa ammutaan sekä kertaladattavalla että lippaalla varustetulla

pienoiskiväärillä, on ampuma-aika kertaladattavalla 2 min 30 sek ja lippaalla varustetulla

pienoiskiväärillä 2 min. Ammuttaessa lippaalla varustetulla pienoiskiväärillä, saa

ampujalla olla kaksi lipasta, jotka on ladattava viidellä patruunalla.

 

5) Väärään tauluun ammutut laukaukset katsotaan ohilaukauksiksi. Mikäli tauluissa on

ylimääräisiä osumia, eikä voida varmuudella todeta kuka ne on ampunut, otetaan

tulokseen 10 huonointa osumaa. Jos voidaan todeta, että ao. ampuja on ampunut omiin

tauluihinsa ohjeitten vastaisesti niin, että toisessa taulussa on enemmän kuin viisi osumaa

ja toisessa vähemmän kuin viisi osumaa, vähennetään kustakin väärään tauluun

ammutusta laukauksesta 2 pistettä.

 

6) Osuman arvon määrittämiseksi käytetään SAL:n sääntöjen mukaisia

pienoiskivääritulkkeja.

 

7) Niissä tapauksissa, joista näissä säännöissä ei ole mainittu, noudatetaan

kenttäammunnan kilpailusääntöjä.

 

 1. Ammuttaessa korkeapaineaseilla on ampumamatka vähintään 75 metriä ottaen

huomioon rataolosuhteet ja radan käytöstä annetut ohjeet.

 

Hyväksytty RESUL:n hallituksessa Joulukuussa 2019