Reserviläisurheiluliiton valtakunnallisten jotosten säännöt (liite 1)

Lataa tästä (pdf).

 

Näistä säännöistä voidaan poiketa valvojan luvalla. Mahdollisista poikkeamista ilmoitetaan jotosohjeissa.

Näitä sääntöjä suositellaan käytettäväksi soveltaen, järjestelyjä ohjaavina, myös naisten jotoksilla sekä piiri- ja kerhojotoksilla.

 

1. Jotoksen tarkoitus

Reserviläisjotoksen tarkoituksena on ylläpitää ja edistää reserviläistaitojen säilymistä ja kehittymistä sekä kohottaa osallistujien fyysistä suorituskykyä ja kenttäkelpoisuutta.

 

2. Jotoksen ajankohdat

Valtakunnallinen syysjotos järjestetään vuosittain elo-lokakuussa, talvijotos helmi-huhtikuussa ja naisten jotos touko-kesäkuussa. RESUL:n hallitus päättää tarkemmin päivämääristä.

 

3. Järjestäjä

RESUL:n hallitus nimeää järjestäjäpiirin vähintään kolme – viisi vuotta ennakkoon laaditussa urheilutapahtumien runkosuunnitelmassa. Nimetty piiri ilmoittaa RESUL:n toimistoon järjestäjäyhteisöt viimeistään kaksi vuotta ennen tapahtumaa (tukipyyntö PV:lle on tehtävä kilpailua edeltävän vuoden tammikuun loppuun mennessä).

Järjestäjät voivat käyttää mahdollisuuksien mukaan apunaan aluetoimistoja, varuskuntia, MPK:tä ja paikallisia yhdistyksiä (mm. urheilu- ja metsästysseurat, SPR ja partiolaiset).

Järjestäjä nimeää jotoksen.

 

4. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Jotos on avoin kaikille.

Ilmoittautuminen tapahtuu jotoskutsussa mainitulla tavalla ja mainittuun määräaikaan mennessä. Osallistumismaksu on suoritettava ilmoittautumismääräaikaan mennessä.

Ilmoittautuessa on mainittava partion jäsenten nimet ja kotipaikkakunta, partion nimi, joka voi olla yhdistyksen tai seuran nimi tai vapaamuotoinen nimi, sekä jotoksen ennakko-ohjeen lähetysosoite. Myös partionjäsenten syntymäajat ovat tarpeen, jos jotospäivät on mahdollista saada kertaus-harjoituspäiviksi.

Jälki-ilmoittautuneilta ja osallistumismaksun myöhässä maksaneilta voidaan periä korotettu osanottomaksu.

Järjestäjä vahvistaa ilmoittautumisen lähettämällä vähintään kaksi (2) viikkoa ennen jotoksen alkua tarkemman ennakko-ohjeen.

 

5. Jotoskutsu

Jotoksen järjestämisestä tiedotetaan kutsulla, joka julkaistaan viimeistään neljä (4) kuukautta ennen tapahtumaa ainakin Reserviläinen-lehdessä ja RESUL:n kotisivuilla. Kutsussa on mainittava jotoksen järjestäjä, päivämäärät, partioiden koko, reitin pituus, ilmoittautumisaika ja osallistumismaksut sekä mahdollisuus lähtöaikatoivomuksen esittämiseen.

 

6. Jotoksen kesto, reitin pituus ja partioiden koko

Jotos kestää enintään 2 vuorokautta.

Syysjotoksessa on kaksi sarjaa; vaativa sotilassarja ja sitä kevyempi jokaisen reserviläisen sarja.

Järjestäjä voi nimetä sarjat haluamallaan tavalla. Talvijotoksella ja Naisten Jotoksella on vain yksi sarja.

Reitin pituus riippuu maastosta, tehtävistä ja paikallisista olosuhteista. Osallistuminen tapahtuu 3-4 hengen partioina. Erityisestä syystä voidaan sallia 2 tai 5 hengen partio, jos tästä ei aiheudu tehtävissä merkittävää etua tai vaaraa. Tarkempia ohjeita annetaan jotosten järjestelyohjeissa.

 

7. Jotosohjeet

Ohjeet käsittävät ennakko-ohjeen ja varsinaisen jotosohjeen.

 

7.1 Ennakko-ohje

Ennakko-ohje on lähetettävä partioille vähintään kaksi viikkoa ennen jotoksen alkua joko sähköpostilla tai kirjeitse.

Ennakko-ohjeessa ilmoitetaan:

 • kokoontumisaika ja –paikka sekä partion lähtöaika tai aikaväli, jonka kuluessa partion on selviydyttävä matkaan
 • jotoksen kesto ja aikataulu
 • pakollinen varustus ja mahdolliset lisävarusteet
 • mahdolliset kuljetukset
 • osanottajien ja huoltajien majoitus ja ruokailu
 • osanottajien vakuuttaminen
 • osanottajien, huoltajien ja yleisön oikeus liikkumiseen jotosmaastossa sekä mahdolliset vastuukysymykset.
 

7.2 Jotosohje

Jotosohje jaetaan partioille jotoskeskuksessa ilmoittautumisen yhteydessä.

Jotosohjeessa ilmoitetaan:

 • jotoksen päätoimihenkilöt ja heidän tehtävänsä
 • lähtöpaikka
 • lähetystapa
 • jotoksen aikataulu
 • jotosreitin pituus
 • tiedot käytettävistä kartoista
 • rastien merkintä maastossa ja mahdolliset leimausohjeet
 • tulentekoa koskevat ja muut rajoitukset
 • vesitäydennyspisteet
 • mahdolliset varovaisuusmääräykset
 • kuljetukset
 • ilmoittautumismääräykset keskeyttäneille
 • osanottajaluettelo
 • pesumahdollisuudet ja varusteiden säilytys
 • lääkintähuolto
 • mahdolliset poikkeamat jotosten säännöistä.
 • mahdolliset kanttiinin /sotilaskodin palvelut
 

8. Jotoksen suorittaminen

8.1 Muut säännöt ja ohjeet

Jotoksella noudatetaan suunnistuksen osalta soveltaen Suomen Suunnistusliiton kilpailusääntöjä.

Tehtävien arvostelu tapahtuu voimassa olevien lakien ja asetusten, viranomaisten / Puolustusvoimien / järjestöjen viimeisten voimassa olevien ohjeiden ja alan kirjallisuuden perusteella sekä kunkin alan asiantuntijoiden yleisesti hyväksymään käytäntöön tukeutuen. Arvosteluperusteiden täsmennykset ilmoitetaan tarvittaessa tehtäväkäskyssä.

 

8.2 Jotosreitti

Jotosreitti voi sisältää pakollisia tehtävärasteja, pakollisia suunnistusrasteja ja vapaaehtoisia lisärasteja. Reitillä voi olla myös ohjaavia viitoituksia ja järjestäjän organisoimia kuljetuksia.

Pakolliset rastit käsittävä perusrata on laadittava sen mittaiseksi, että kaikki partiot ehtivät kohtuudella kiertämään sen annetussa ajassa. Rastit, tai osa niistä, voivat olla myös vapaasti kierrettävissä olevana ryppäänä. Partion on kuljettava yhdessä jotosreitin kaikkien pakollisten rastien kautta ilmoitetussa järjestyksessä.

Varusteiden jättäminen, partion hajaantuminen ja kaikenlaisen ulkopuolisen avun tai apuvälineistön käyttö ilman jotosohjeissa mainittua lupaa on kielletty ja tällainen toiminta aiheuttaa partion sulkemisen pois jotokselta. Jos partio ei ole käynyt kaikilla pakollisilla rasteilla sääntöjen mukaisesti, katsotaan partio lopputuloksissa keskeyttäneeksi, mutta saa halutessaan vaeltaa jotoksen loppuun.

Lisärasteilla partio voi käydä missä järjestyksessä tahansa, myös ilman varusteita, mutta lisärasteillakin partion on käytävä yhdessä. Lisärasteilla hajaantuneena käynyt partio menettää kaikki lisärasteista saamansa pisteet.

Jotoksen järjestäjä voi johonkin tehtävään (esim. partiosuunnistus, pikataival tms.) liittyen antaa erityisohjeita hajaantumisesta ja varusteista.
Jotoksen järjestäjällä on oikeus antaa paikallisista olosuhteista johtuvia erillisohjeita tai muuttaa jotosreittejä kesken tapahtuman.

 

8.3 Rastien merkitseminen

Rastit piirretään valmiiksi karttoihin tai osanottajat piirtävät ne itse mallikartasta tai saamastaan koordinaattiluettelosta. Partiolle annetaan rastinmääritteet sanallisina tai kuvallisina. Rastien antaminen voidaan jaksottaa päivän kuluessa useampaan osaan. Karttoja annetaan vähintään kaksi, joista toinen voi olla mustavalkoinen.

Maastossa rastit merkitään voimassa olevilla SSL:n sääntöjen mukaisilla rastilipuilla. Erillinen tehtäväpaikka on osoitettava viitoituksella.

Ainakin miehittämättömien rastien leimat merkitään jotoskorttiin. Leiman puuttuminen tai jotoskortin kadottaminen aiheuttaa pistevähennyksen, ellei partio muutoin voi luotettavasti osoittaa käyneensä rastilla.

Jotoskortti on pyydettäessä esitettävä järjestäjille ja se on luovutettava välittömästi yöpymisrastilla tai maaliin saavuttaessa.

 

8.4 Määräaika

Järjestäjillä on oikeus määrätä kullekin päivälle aikaraja, jonka ylittäminen johtaa partion katsomiseen keskeyttäneeksi.

Tehtävärasteille voidaan ilmoittaa aukioloaika, joka annetaan esim. rastinmääritteen yhteydessä.

 

8.5 Jotoksen tehtäväalueet ja niiden erityisohjeet

Tehtävien tulee olla mahdollisimman tasapuolisia ja liittyä jotosaihepiiriin jakaantuen:

 

AihepiiriSotilassarja (% pisteistä)Reserviläissarja (% pisteistä)
1. Sotilastiedot ja -taidot60 – 8040 – 60
2. Suunnistus ja kartanluku10 -2010 – 20
3. Ensiapu- ja pelastustaidot5 – 1510 – 20
4. Erävaellustiedot ja -taidot5 – 1010 – 15
5. Luonto- ja yleistiedot0 – 510 -15Ammunnat tulisi suorittaa ensisijaisesti rynnäkkökiväärillä tai puoliautomaattikiväärillä, jos tämä vain on aseiden saatavuuden, turvallisten ampumapaikkojen ja tarvittavien lupien puolesta mahdollista.

Muussa tapauksessa tai ammuntojen täydentäjänä voidaan käyttää pienikaliiberisia tai muita ampumataitoa mittaavia aseita. Osallistujalla on oltava ampumatoiminnan kattava vakuutus ruutiaseilla tapahtuvissa ampumatehtävissä. Ammuntaturvallisuudesta ei saa tinkiä.

Tehtävät eivät saa vaatia uhkarohkeutta tai kohtuuttomasti voimaa eikä niiden suorittaminen saa olla vaarallista.

Partion on suoritettava tehtävät omatoimisesti kirjallisten tehtäväkäskyjen ja jotoksen järjestäjien antamien yhtenäisten ohjeiden mukaan. Omien ohjekirjojen ja karttojen, elektronisten muistikirjojen, satelliittipaikantimien tai muiden vastaavien apuvälineiden käyttö on kielletty.

Matkapuhelimen käytöstä järjestäjä antaa erillisohjeet.

Järjestäjällä on oikeus keskeyttää partion suoritus, jos siihen sisältyy ilmeinen tapaturman vaara, tai jos se ylittää annetun määräajan, tai jos se on reserviläishengen vastainen tai jos partio aiheuttaa kohtuuttomasti häiriötä.

 

8.6 Yöpyminen

Yöpyminen tapahtuu järjestäjän ohjeiden mukaan erityisellä yöpymisalueella.

Mikäli avotulen tekeminen on sallittu, sen tulee tapahtua järjestäjän ohjeiden mukaisesti ja sitä varten erityisesti varatulla alueella.

Yöpymisestä ja tulenteosta annettujen ohjeiden laiminlyönti voi aiheuttaa partion suorituksen hylkäämisen.

 

9. Johtotehtävien arvostelu ja tulokset

Jotostehtävät arvostellaan erikseen kohdassa 8.1 mainittujen perusteiden ja kohdassa 8.5 esitetyn tehtäväaluejaon mukaisesti.

Partion lopputulos saadaan laskemalla yhteen eri tehtävien pistemäärät. Tehtäväalueet painotetaan kohdassa 8.5 esitetyn taulukon mukaisesti. Painotus on myös suhteutettava tehtävien vaativuustason mukaisesti.
Koska ampuma-aseiden kohdistuksiin ei tavallisesti ole mahdollisuuksia, suositellaan iskemäkeskipisteen tai kasa-ammunnan käyttämistä tuloskriteerinä ammuntatehtävissä.

Lauantaina puoleen päivään mennessä ja sunnuntaiaamuna, ennen kuin partiot lähtevät liikkeelle, on majoitusalueella oltava nähtävillä edellisillan välitulokset.

Tulosluettelosta on käytävä selville kunkin partion kokonaispistemäärän lisäksi partion eri tehtävissä saavuttama pistemäärä. Tasatuloksen sattuessa ratkaisee paremmuusjärjestyksen järjestäjän etukäteen nimeämä ammunta tai pikataipaleen aika tai muu etukäteen ilmoitettu tehtävä.

Jotoksen järjestäjän on lähetettävä rastikohtainen tulosluettelo postitse jokaiselle osallistuneelle partiolle tai julkaistava se internetissä viimeistään 7 vuorokauden kuluessa jotoksen päättymisestä. Järjestäjä jakaa oikeat vastaukset jokaiselle jotokseen osallistuneelle partiolle heti jotoksen päätyttyä.

Kaikille osallistujille annetaan muistoesine maalissa. Kummankin sarjan kolme parasta partiota palkitaan kunniapalkinnoin. Muita palkintoja voidaan jakaa järjestäjän mahdollisuuksien ja harkinnan mukaan myös esimerkiksi arpomalla.

 

10. Jotoksen valvonta ja tuomarineuvosto

Jotoksen valvojan (Tekninen asiantuntija, TA) ja tarvittaessa ratavalvojan nimeää Reserviläisurheiluliitto.

Järjestäjän on toimitettava viimeistään kaksi vuotta ennen tapahtumaa TA:lle selvitys maastosta, tehtävistä (Puolustusvoimien tukipyyntö), jotoskeskuksesta, huollosta ym. jotoksen järjestämiseen liittyvistä toimenpiteistä sekä esitys päivämääristä.

Valvojien tehtävänä on varmistua kilpailujen sääntöjenmukaisuudesta ja turvallisuudesta tarkastamalla kilpailutehtävät, radat ja muut järjestelysuunnitelmat. Jotoksen järjestäjä on velvollinen ottamaan huomioon kaikki valvojien tekemät huomautukset.

Tuomarineuvostoon kuuluu puheenjohtaja ja kaksi (2) jäsentä. Jotoksen järjestäjä kutsuu heidät kilpailuun osallistuvien partioiden jäsenistä. Puheenjohtajan on tunnettava jotossäännöt.

Tuomarineuvoston esittelijänä toimii kilpailun Tekninen asiantuntija (TA) tai hänen sijaisenaan jotoksen johtaja. Esittelijä ei ole tuomarineuvoston jäsen eikä hänellä ole äänioikeutta tuomarineuvostossa.

Tuomarineuvosto käsittelee sääntöjen tulkintaan tai niiden rikkomiseen liittyvät asiat ja ratkaisee mahdolliset vastalauseet. Tuomarineuvosto on päätösvaltainen täysilukuisena ja päätökseksi tulee enemmistön mielipide. Esteellisen jäsenen tilalle valvoja nimeää uuden jäsenen.

 

11. Vastalause ja tarkistuspyyntö

Vastalause on tehtävä kirjallisesti TA:lle. Järjestelyjä ja muita osanottajia koskeva vastalause on esitettävä kunkin päivän osalta tunnin kuluessa yöpymisrastille tai maaliin saapumisesta.

Tulosluetteloa vastaan tehty vastalause on jätettävä viikon kuluessa tulosluettelon julkaisemisesta. Vastalausemaksu on yhtä suuri kuin partion osanottomaksu, joka palautetaan, jos vastalause hyväksytään.

Tuomarineuvoston on ilmoitettava vastalauseesta tekemästään päätöksestä sekä sen perusteluista vastalauseen tekijälle välittömästi päätöksen tekemisen jälkeen.

Partio voi tehdä tarkistuspyynnön oman tuloksensa tarkistamiseksi. Tuloksen tarkistuspyyntö ei ole vastalause ja se on maksuton.

Tarkistuspyyntö on tehtävä kirjallisesti kilpailutoimistoon. Järjestäjä on velvollinen käsittelemään tarkistuspyynnöt, mutta ennen palkintojenjakoa vain sellaiset, joilla on vaikutusta palkintosijoituksiin.

Muut tarkistuspyynnöt on käsiteltävä 14 vuorokauden kuluessa kilpailusta.

 

12. Jotossääntöjen muuttaminen

Näihin sääntöihin voi tehdä muutoksia vain RESUL:n hallitus.

RESUL:n hallitus 28.11.2009