Kenttäammunta

Kenttäammunta

1.RUL:n ja RES:n kenttäammunta suoritetaan kiväärillä makuulta ja pystystä samalta
matkalta. Liittojen mestaruuskilpailuissa on, mikäli mahdollista, ampumamatka 150 m.
Piirien ja jäsenyhdistysten kilpailuissa voidaan ampua lyhyemmältä matkalta.
Kilpailukutsussa mainitaan miltä matkalta ammutaan. Kilpailuissa ammutaan sekä
pulttilukkoisella ja itselataavalla kertatuli kiväärillä. Kummassakin
aseluokassa ammutaan omassa sarjassa.

Ammuntaan kuuluu kaksi osalajia:
1) makuuammunta
2) pystyammunta

2. Ammunnassa sallitaan aseena vapaavalintainen pulttilukkoinen kivääri seuraavin
lisämääräyksin:
– kiväärin paino ei saa ylittää 5,5 kg
– optisten tähtäyslaitteiden käyttö on kielletty liittojen mestaruuskilpailuissa
– erikoisrakenteista, kainalon alle ulottuvaa perärautaa tai koukkua ei saa käyttää
– liipaisimen on viritettynä kestettävä vähintään 1 kg:n paino
– kiväärin tulee olla tarkastettu ja hyväksytty sääntöjen mukaiseksi ja turvalliseksi
– aseen etutukkiin ei saa asentaa koroketta tai lisätukea
– etutukin korkeus saa olla korkeintaan 90 mm lisälaitteineen piipun keskiviivasta
mitattuna
– aseen täytyy täyttää SAL:n vakiokiväärille asetetut mitat, jossa perälevyä saa säätää
ainoastaan 30
mm keskiasennosta ylös tai alas. Liite 1.
Itselataavan kertatuli kivääri määritys:
Sotilaskäyttöön suunniteltu tai toimintaperiaatteiltaan sellaiseen pohjautuva,
avo- tai reikätähtäimellä ja 20- 40 patruunan tankolipas. Irrotettavalla
lippaalla varustettu itselataava kivääri. Ase voi olla koottu markkinoilla
yleisesti saatavilla olevista osista, mikäli aseen ominaisuudet eivät poikkea
markkinoilla yleisesti saatavilla olevasta versiosta. Aseesta ei mitata
laukaisuvastusta.
Aseen kaliiberin tulee olla 5,45 – 8,00 mm.

Kiellettyä:
– Aseeseen kiinnitetyn linssin, linssejä ja/tai elektroniikkaa sisältävän
tähtäinlaitteen käyttö.
Etutähtäimen sijainti piipun rihlatun osan etupuolella.
– Hihnatuen, tukijalan ja/tai tukijalkojen käyttö
– Etukahvan käyttö
– Aseen turvallisuutta heikentävät muutokset
* Aseen alkuperäisen varmistimen tulee olla sen valmistajan tarkoittamalla
tavalla toiminnassa.
Ollessaan aktivoituna varmistimen tulee estää aseen laukeaminen liipaisinta
puristettaessa
* Kahva- tai iskupiikkivarmistin ei ole näissä säännöissä tarkoitettu
varmistin, mikäli aseessa on muu
toimiva varmistin
* Liipaisin ei saa ulottua liipaisinkaaren ulkopuolelle
– Kahden tai useamman rinnakkain sidotun lippaan käyttö
– Lippaan ulkoisten mittojen muuttaminen
– Aseen toimintaperiaatteen muuttaminen

Sallittua:
– Suujarrun tai liekinsammuttimen asentaminen tai poistaminen
– Lippaan käyttäminen aseen tukemiseen
– Läpinäkymätön kuidulla kuiduilla varustettu avotähtäin
– Säädettävän perän asentaminen tai vaihtaminen
– Piipun vaihtaminen
– Laukaisun parantaminen
– Karhennukset/pintakäsittely
– Toimintavarmuutta ja käsittelyä parantavat pienet muutokset
– Varmistimen ja pistoolikahvan muuttaminen ja vaihtaminen
– Tähtäinten avartaminen tai vaihto
– Äänenvaimentimen käyttö

3. Kilpailutauluna käytetään RUL:n/RES:n kenttäampumataulua ResUl kenttäampumataulu M 2018. M 68 taulua voi käyttää vielä piirimestaruuskisoissa. Puoliautomaattikiväärillä käytetään puolustusvoimien taulua 03.
4. Kenttäammuntakilpailuissa suoritetaan ensiksi makuuammunta ja sen jälkeen
pystyasento. Ennen kilpailua sallitaan samaan tauluun rajoittamaton määrä
koelaukauksia, joiden ampumiseen on aikaa 10 minuuttia. Varalippaiden käyttö
ammunnan aikana on sallittu.
1) MAKUUAMMUNTA:
Ampuma-asento on makuulta. Kiväärinperän tulee olla ennen ammunnan alkamista
maassa ja aseen saa nostaa ampuma-asentoon vasta taulun kääntyessä näkyviin. Taulut
ovat näkyvissä kahden (2) minuutin ajan, jonka aikana ammutaan 10 laukausta.
2) PYSTYAMMUNTA:
Ampuma-asento on pystystä. Ennen ammunnan alkamista kiväärinperän tulee näkyä
ampujan kainalon alta ja aseen saa nostaa ampuma-asentoon vasta taulun kääntyessä
näkyviin. Taulut ovat näkyvissä kahden (2) minuutin ajan, jonka aikana ammutaan 10
laukausta.

5. Tähystysvälineiden käyttö on sallittu.

6. Avustajan käyttö on kielletty.

7. Hihnatuen käyttö on makuuasennossa sallittu ja pystyasennossa kielletty.

8. Asu on vapaa, mutta samaa asua on käytettävä sekä makuulta että pystystä
ammuttaessa.
Asusteet itselataavalla kiväärillä:
Vaatetuksena on sallittu muuntelematon, kenttäkelpoinen ulkoilu- tai maastoasu. SAL:n,
Suomen Metsästäjäliiton tai muun yhteisön ammuntoja varten suunniteltujen varsinaisten
rata-ammunta-asusteiden (ampumatakki, -liivit, -housut, –kengät ja -käsineet) käyttö on
kielletty myös päällysvaatteiden alla. Myös taistelu- tai sirpaleliivien tai niiden kaltaisten
lisävarusteiden käyttö on kielletty.

9. Väärään tauluun ammutut laukaukset katsotaan ohilaukauksiksi. Yksityisen
tauluhäiriön sattuessa tuomitaan sarja uusittavaksi. Mikäli taulussa on ylimääräisiä
tuloksia, eikä voida varmuudella todeta kuka ne on ampunut, otetaan tulokseen 10 parasta
osumaa. Uusittavaksi tuomittu sarja ammutaan välittömästi kyseisen erän jälkeen.

10. Asehäiriö ei aiheuta uusintaa.

11. Osuman arvon määrittämiseksi käytetään 8 mm:n tulkkia.

12. Kunkin kilpailijan ja joukkueen sijoituksen määrää saavutettu pistemäärä.

13. Tasatuloksen sattuessa ratkaistaan sijoitus seuraavasti:
1) mikäli kysymys on mestaruudesta, ratkaistaan sijoitus uusinta-ammunnalla
kenttäammunnan
pystyammunnalla 2 min/10 lauk. sarjoin
2) pystyammunnan pistemäärä
3) pystyammunnan kymppien, yhdeksikköjen jne. lukumäärä
4) makuuammunnan kymppien, yhdeksikköjen jne. lukumäärä
5) mitataan pystyammunnan heikoimman numero-osuman etäisyys millimetreinä taulun
keskipisteestä
6) mitataan pystyammunnan toiseksi heikoimman, kolmanneksi heikoimman jne.
numero-osuman etäisyys millimetreinä taulun keskipisteestä.

14. Virallisten ampumaratojen puuttuessa voidaan ammunnat suorittaa tilapäisellä
ampumapaikalla. Tällöin kenttäammuntaa koskeva lupakysymys on selvitettävä
maanomistajan ja paikallisten viranomaisten kanssa hyvissä ajoin. Viranomaisten
ammunnasta antamia määräyksiä on ehdottomasti noudatettava.

15. Mikäli ampumapaikalla tai –radalla ei ole kääntyviä taululaitteita, voidaan
kenttäammunta suorittaa siten, että taulun esiin tuleminen ja poistuminen osoitetaan
vihellyksellä. Ampuma-aika alkaa tällöin kuuluvalla vihellyksellä ja päättyy kaksi (2)
sekuntia kestävän vihellyksen loppuessa. Vihellyksen aikana saa ampua. Mikäli kilpailija
ampuu vihellyksen päättymisen jälkeen, poistetaan häneltä yhtä monta parasta osumaa
kuin mitä hän on ampunut vihellyksen jälkeen.

16. Ampumapaikalla saavat oleskella vain toimitsijat ja ne kilpailijat, jotka suorittavat
kilpailuosuuttaan. Ammunnan johtajalla tulee olla riittävä määrä apulaisia, joiden
tehtävänä on valvoa sääntöjen noudattamista. Laukeamattoman patruunan saa vaihtaa
uuteen. Taulujen ja tauluryhmien on oltava selvästi numeroituja. Ampumapaikat on
numeroitava vastaavasti. Jos erässä ammutaan kummallakin kiväärityypillä, niin
ampujia ei saa sekoittaa vierekkäin, vaan he ampuvat omassa ryhmässä.

17. Tulikomennot jaetaan kahteen osaan:
1) kilpailun selostus
2) komennot
1) Kilpailun selostus: Kun kilpailijat on kutsuttu ampumapaikalle, ammunnan johtajan
tulee antaa selostus kilpailun kulusta.
2) Komennot: Kilpailussa käytetään seuraavia tulikomentoja:
– Valmistautukaa ampumaan koelaukauksia. Koelaukausten määrää ei ole rajoitettu.
Koelaukausten ampumiseen aikaa 10 minuuttia. Tällöin kilpailijat saavat suorittaa
lipastuksen.
– Lataa-komennolla kilpailijat sulkevat lukot ja ottavat valmiusasennon.
– Ovatko ampujat valmiit-komennolla tiedustellaan, ovatko kilpailijat valmiit ampumaan.
Jos kilpailija
ilmoittaa, että hän ei ole valmis, on kilpailun johtajan odotettava noin 15 sekuntia ja
tiedusteltava uudelleen ovatko ampujat valmiit. Ellei kieltävää vastausta kuulu 3 sekunnin
kuluessa, komennetaan: Tulta.
– 10 minuutin kuluttua komennetaan: Tuli seis, lukot auki, patruunat pois.
Koelaukauksille ei järjestetä yleistä näyttöä. Järjestäjä valmistautukoon kuitenkin
tarvittaessa ilmoittamaan kilpailijalle koelaukausten osumat.
– Valmistautukaa ampumaan 10 kilpailulaukausta, jolloin kilpailijat saavat suorittaa
lipastuksen 10 patruunalla.
– Lataa-komennolla kilpailijat sulkevat lukot ja ottavat valmiusasennon.
– Ovatko ampujat valmiit-komennolla tiedustellaan, ovatko kilpailijat valmiit ampumaan.
Jos kilpailija ilmoittaa, että hän ei ole valmis, on kilpailun johtajan odotettava noin 15
sekuntia ja tiedusteltava uudelleen ovatko ampujat valmiit. Ellei kieltävää vastausta kuulu
3 sekunnin kuluessa komennetaan: Taulut, jolloin taulut tulevat näkyviin 10 sek. kuluessa.
– Kun kilpailuosaan käytettävä aika on kulunut, komennetaan: Lukot auki, patruunat pois,
jolloin kilpailun johtaja tarkistaa, että aseet ovat tyhjät.
18. Sääntöjen rikkomisesta rangaistaan kilpailijaa vähentämällä joka kerralla
lopputuloksesta kaksi (2) pistettä.

KENTTÄAMMUNTA MUILLA ASEILLA
19. Kenttäammunta voidaan suorittaa kerhoissa, yhdistyksissä ja piireissä myös optisilla
tähtäimillä varustetuilla aseilla samoin kuin itselataavilla kertatuliaseilla omina
kilpailuina. Tällöin kenttäammunnan sääntöjä tulee soveltaa tilanne- ja asekohtaisesti.

20. Kenttäammunta voidaan suorittaa kerhoissa, yhdistyksissä ja piireissä myös
pienoiskiväärillä 50 m:n matkalta.
1) Pienoiskiväärin liipaisimen on viritettynä kestettävä vähintään 500 g:n paino.
2) Ammuttaessa 50 m:n matkalta kilpailutauluna käytetään RESUL:n 50 m:n
reserviläisammuntataulua (tai SAL:n 50 m:n pienoiskivääritaulua, jolloin tulokseen
otetaan osumat numeroihin 4-10). Ammunnassa käytetään sekä makuu- että
pystyasennossa kahta taulua. Molemmat taulut ovat näkyvissä samanaikaisesti,
kumpaankin tauluun ammutaan viisi (5) laukausta. Myös automaattisia taulujen
siirtolaitteita voidaan käyttää.
3) Kilpailussa suoritetaan ensiksi makuuammunta ja sen jälkeen pystyasento. Ennen
kilpailua sallitaan samaan tauluun rajoittamaton määrä koelaukauksia, joiden
ampumiseen on aikaa 10 minuuttia. Varalippaiden käyttö on ammunnan aikana sallittu.
4) Kun samassa kilpailussa ammutaan sekä kertaladattavalla että lippaalla varustetulla
pienoiskiväärillä, on ampuma-aika kertaladattavalla 2 min 30 sek ja lippaalla varustetulla
pienoiskiväärillä 2 min. Ammuttaessa lippaalla varustetulla pienoiskiväärillä, saa
ampujalla olla kaksi lipasta, jotka on ladattava viidellä patruunalla.
5) Väärään tauluun ammutut laukaukset katsotaan ohilaukauksiksi. Mikäli tauluissa on
ylimääräisiä osumia, eikä voida varmuudella todeta kuka ne on ampunut, otetaan
tulokseen 10 huonointa osumaa. Jos voidaan todeta, että ao. ampuja on ampunut omiin
tauluihinsa ohjeitten vastaisesti niin, että toisessa taulussa on enemmän kuin viisi osumaa
ja toisessa vähemmän kuin viisi osumaa, vähennetään kustakin väärään tauluun
ammutusta laukauksesta 2 pistettä.
6) Osuman arvon määrittämiseksi käytetään SAL:n sääntöjen mukaisia
pienoiskivääritulkkeja.
7) Niissä tapauksissa, joista näissä säännöissä ei ole mainittu, noudatetaan
kenttäammunnan kilpailusääntöjä.

21. Ammuttaessa korkeapaineaseilla on ampumamatka vähintään 75 metriä ottaen
huomioon rataolosuhteet ja radan käytöstä annetut ohjeet.
Hyväksytty RESUL:n hallituksessa 11.11.2017